qidiruv

TATU kutubxona


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Axborot - resurs markazi


Uyga
Axborot-resurs markazi xaqida
Hizmat ko`rsatish
Manbalar
Internet manbalariga yo`l ko`rsatish
Qo`shimcha manbalar
Ma`ruzalar matni

Hamma fayllar ikki hil korinishda berilgan: 1. HTML formatida (gohida PDF) va 2. Wordda, WinRAR arxivlash dasturida saqlangan. HTML formatidagi faylni kompyuter ekranida ko`rish uchun ma`ruza nomiga bir marta sichqoncha bilan bosiladi. Arxivlangan faylni (ma`ruzani shaxsiy kompyuterga saqlash yokii printerdan chiqarish uchun qulay) ma`ruza nomi qarshisidagi "ko`chirish" ssilkasi yordamida ko`chiriladi. Agar sizni kompyuteringizda ushbu dastur bo`lmasa, unda quyidagi yonalish bilan ko`chirib olishingiz mumkin: ftp://Library/ftproot/WinRar/. Wrar341ru.exe ni o`z kompyuteringizga saqlang va o`rnating.
ftp://Library/ftproot/UZB-Fonts/ shu ssilkadan foydalangan holda siz o'zbek shriftiga o'tishiz mumkin.
Ma`ruza nomidan keyingi sana - elektron kutubhonaga berilgan sana hisoblanadi.


Kafedra nomlari:
Fayl nomlari:
WinRARda saqlangan

Algoritmlash va matematik modellashtirish

   
  1. Ал-Хоразмий ва алгоритм - Сададдинова С. - 2014 й.
  2. Iqtisodiy matematik usullar va modellar - ma`ruzalar matni - 2014 y.
  3.

Iqtisodiy matematik usullar va modellar fanning “Chiziqli programmalash” bo’limi bo’yicha iqtisodiyot va menejment yo’nalishi talabalari uchun nazariy ma’lumotlar hamda amaliy ko’rsatmalar - 2014 y.

  4.

«Tasvirlarga raqamli ishlov berish»  fanidan laboratoriya ishlariuslubiy ko`rsatma - Mustafakulov Ya.U., Aliqulov Yo.Q. - 2014 y.

  5. Diskret matematika- o`quv qo`llanma - Sadaddinova S.S., Abduraxmanova Yu.M., Raximova F.S. - 2014 y.
  6.

“Algoritmga kirish” fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo’yicha metodik ko’rsatmalar - Mustapakulov Ya. U. - 2016 y

  7.

"Олий математиканинг махсус бўлимлари" фанидан услубий кўлланма - Жўраева Н.Ю., Усмонов А.Х. - 2016 й.


Aloqa qurilmalari elektr ta`minoti va telekommunikatsiya tizimlari    
  1.

Алока курилмаларининг электр таъминоти- Укув кулланма- 01.2009 й

  2. «Алока курилмаларининг электр таъминоти» фанидан виртуал лаборатория ишлари тўплами-01.2009 й
  3. «Алока курилмаларининг электр таъминоти» фанидан амалий машгулотларга ва шахсий топширикларга услубий кўрсатмалар-01.2009 й

Mobil aloqa texnologiyalari

(Antenna-fider qurilmalari)

   
  1. Тугри туртбурчакли тулкин утказгич - Методик кулланма
  2. Тулкин утказгичли йуналтирилган тармоклагични тахлил килиш - ЭММ ва Т фани буйича лаборатория ишини бажариш учун услубий курсатмалар
  3.

Тулкин утказгич импедометр курилмаси билан танишиш ва тулкин утказгичлар юкламаси импедансини хисоблаш - Электромагнит тулкинлар ва майдонлар фанидан 5-лаборатория иши тавсифи

  4. Антенна-фидер курилмалари- фани буйича маърузалар матни- А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев-02.2008 й.
  5. Антенна-фидер курилмалари ва радиотулкинлар таркалиши- йуналиши буйича шахсий топшириклар ва услубий кулланмалар-02.2008 й.
  6. «Электромагнит майдон ва тўлкинлар», «Электродинамика ва радиотўлкинларнинг таркалиши»- фанидан амалий машгулотлар учун услубий кўрсатмалар ва шахсий топшириклар.-02.2008 й.
  7. Электродинамика (электромагнит майдонлар ва тулкинлар)-фани буйича маърузалар матни - А.Ш.Шахобиддинов, В.А.Губенко.-02.2008 й.
  8.

"Электромагнит майдонлар ва тўлкинлар","Электродинамика ва радиотулкинларнинг таркалиши","Антенналар ва УЮЧ курилмалари" фанлари учун мулжалланган-Лаборатория ишлари буйича услубий кулланмлар туплами- № 1-2-лаборатория ишлари-Тугрибурчакли ва коаксиал тулкинутказгичларнинг иш режимини тадкик килиш-02.2008 й.

  9. № 3- лаборатория иши - Тулкин утказгизли йуналтирилган тармоклагични тадбик этиш-Лаборатория ишлари буйича услубий кулланма- 02.2008 й.
  10. № 4-лаборатория иши -Тулкин утказгич шахобчаларининг элементларини тадкик этиш -Лаборатория ишлари буйича услубий кулланма-02.2008 й.
  11. № 5-лаборатория иши- Тулкинутказгичлар юкламаси импедансини импедометр курилмаси ёрдамида хисоблаш- Лаборатория ишлари буйича услубий кулланма-02.2008 й.
  12. № 6-лаборатория иши - Йуналтирувчи тизимларнинг кундаланг кесимида Т синфли тулкин майдонининг тузилишини тадкик этиш- Лаборатория ишлари буйича услубий кулланма-02.2008 й.
  13. № 7-лаборатория иши - Мухитлар чегарасидаги тулкин ходисалари-Лаборатория ишлари буйича услубий кулланма - 02.2008 й.
  14. Радиотулкинларнинг таркалиши- №12 мавзу-Радиотулкинларнинг диапазонлар буйича синфланиши раидотулкинлар эркин таркалишининг асосий механизмлари-фани буйича маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  15. № 13 мавзу-Эркин фазода раидотулкинларнинг таркалиши-маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  16. № 14 мавзу - Ер атмосферасининг электр параметрлари- маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  17. № 15 мавзу - Ер атмосферасида радиотулкинларни таркалиши-маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  18. № 16 мавзу - Ер усти радиотулкинларининг таркалиши- маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  19. № 17 мавзу - Сигнал сатхининг узгариши.Сигналнинг бузилиши.Радиокабул килиш жараёнида халакитлар-маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  20. № 18 мавзу - Ута узун ва узун тулкин диапазонлари радиотулкинларининг таркалиш хусусиятлари-маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  21. № 19 мавзу - Урта радиотулкинларни таркалиш хусусиятлари-маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  22. № 20 мавзу - Киска тулкинларни таркалиш хусусиятлари-маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  23. № 21 мавзу - Ультра киска тулкинларнинг таркалиш хусусиятлари- маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  24. № 22 мавзу - Ер сунъий йулдошлари оркали алока тизимларида радиотулкинларни таркалиш хусусиятлари- маърузалар матни-А.Ш.Шахобиддинов,Д.Н.Ликонцев.-02.2008 й.
  25. Антенна-фидер курилмалари ва радиотулкинларнинг таркалиши фанидан шахсий топширклар ва курсатмалар.№1 5522100 – «Телевидение, радиоалока ва радиоэшиттириш», 5522000 – «Радиотехника», 5524408 -«Мобил алока тизимлари» таълим йўналишлари учун 09.2008 й.
  26. Антенна-фидер курилмалари ва радиотулкинларнинг таркалиши фанидан шахсий топширклар ва курсатмалар.№2. 5522100 – «Телевидение, радиоалока ва радиоэшиттириш», 5522000 – «Радиотехника», 5524408 - «Мобил алока тизимлари»таълим йўналишлари учун 09.2008 й.
  27. Радиотулкинлар таркалиши ва антенна-фидер курилмалари фанидан лаборатория ишлари буйича услубий кулланмалар туплами.№1-лаборатория иши-"Синфаз горизонтал диапазонли антеннани тадкик килиш".11.2008 й.
  28. №-2 лаборатория иши "Директорли антеннани тадкик килиш" 11.2008 й.
  29. №-3 лаборатория иши " Логопереодик антенналарни тадкик килиш " 11.2008 й.
  30. №-4 лаборатория иши "Параболик антеннани тадкик килиш" 11.2008 й.
  31. №-5 лаборатория иши " Рупорли антеннани тадкик килиш" 11.2008 й
  32. №-6 лаборатория иши " Стерженли диэлектрик антеннани тадкик килиш".11.2008 й
  33. №-7 лаборатория иши " Радиотулкинлар таркалиш имкони мавжуд фазо минтакасини тадкик килиш" 11.2008 й
  34. №-8 лаборатория иши "УКТ трассаси моделида ер радиотулкинларини тадкикот килиш " 11.2008 й
  35. А ва ЎЮЧ фанларидан ОН 2 учун саволлар-10.09 й
  36. Электромагнит майдонлар ва тулкинлар-укув кулланма-12.2010 йил
  37.

“Kuchaytirish, radiouzatish va radio qabul qilish qurilmalari” fanidan vazifalar to’plami - Maxsus fakultet talabalari uchun - 2014 y.

  38. "Мобил алока тизимлари ва тармоклари" фанидан лаборатория машгулотларига услубий курсатмалар - Мадаминов Х.Х. -(PDF форматда) - 2014 й.
  39.

Радиореле ва йулдошли алока тизимлари фанидан  лаборатория  машгулотларига услубий курсатмалар - Е.Б.Ташманов - 2014 й.

  40. “Симсиз алока тизимлари” фанидан маърузалар матни - 2014 й.  
  41.

Телевидение ва радиоэшиттиришдаги узатиш ва кабул килиш курилмалари фанидан маъруза матни - Назаров М.М. - 2014 й.

  42.

“Simsiz aloqa tizimlari“ fanidan laboratoriya mashg`ulotlariga uslubiy ko`rsatmalar - Isroilov J. D. - 2016 y.

  43. «Мобил алока асослари» - маъруза матни - Давронбеков Д.А., Исроилов Ж.Д. - (PDF форматда) - 2016 й.
  44.

«Мобил алока асослари» фанидан лаборатория  машгулотларига услубий кўрсатмалар - Давронбеков Д.А., Исроилов Ж.Д. - 2016 й.

  45.

«Mobil aloqa asoslari» fanining amaliy mashg‘ulotlari uchun uslubiy ko‘rsatmalar - Davronbekov D. A., Isroilov J. D. - 2016 y.

  46. "Simsiz keng polosali texnologiyalar" fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua - Sultonova M. O. - 2016 y.
  47.
"Kuchaytirish qurilmalari,radiouzatish qurilmalari va radioqabullash qurilmalari" fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo`yicha uslubiy ko`rsatma(PDF formatda)2018 y
  48.
"Мураккаб сотали тармокларни лойихалаш ва оптималлаш"фанидан лаборатория ишлари учун услубий курсатма (PDFформатда)2018 й
  49.
"Simsiz keng polosali texnologiyalar" fanidan ma`ruzalar ma`tinlari (PDF formatda)2018 y
Ingliz tilida:      
   

The usege matlab program in educational process on the subject of "Mobile Communication Systems"guidelines - 2016 y.


Audiovizual texnologiyalari    
  1. "Kompuyter grafikasi va dizaynning amaliy dasturiy vositalari" fanidan metodik qo`llanma -(PDF formatda) - 2014 y.
  2. "Аудио ва видео сигналларга ракамли ишлов бериш"фанидан маърузалар матни-2018 й

Аxborot kutubxona tizimlari    
  1.

Ахборотларнинг аналитик махсулоти ва хизмати - Укув кўлланма - Махмудов М.Х., Аракелов С.Р. - 2014 й.

  2.

Кутубхонашунослик - укув-услубий кулланма - Махмудов М.Х., Аракелов С.Р. - 2014 й


Axborot ta`lim texnologiyalari      
  1. Педагогик технологиялар ва педагогик махорат-укув методик кулланма-Киличева.Ф.Б-2012 й
  2. Касбий психология фанидан тест саволлари туплами-2012 й
  3. Касбий таълим методикаси -фанидан амалий машгулотлар-методик курсатма-2012 й
  4. Махсус фанларни укитиш методикаси-услубий курсатмап-2012 й
  5. Интерфаол маърузалар укитиш методикаси-методик кулланма-2012 й
  6. Касб таълим методикаси- укув кулланма-2012 й
  7. Касбий педагогика -укув кулланма-2012 й
  8. Касбий таълим методлари- методик кулланма-2012 й
  9. Махсус фанлар буйича машгулотларни утказиш технологияси- методик кулланма-2012 й
  10. Касбий таълим методикаси фанидан назорат ва тест саволлари-2013 й
  11. Педагогик технологиялари-фанидан услубий курсатма-2013 й
  12. Педагогик махорат асослари-фанидан амалий машгулотлар утказиш буйича методик курсатма-2013 й
  13. "VALEOLOGIYA Fanidan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish bo`yicha Metodik ko`rsatma-2013 y
  14.

Касбий педагогика" фанидан амалий машгулотлар - 2014 й.

  15.

“Kasbiy рsihologiya” fanidan ma’ruzalar matni - Yusupova Z. Z. - 2014 y. 

  16.

"Педагогик дастурий воситалар" фанидан амалий машгулотларни бажариш учун услубий кўрсатмалар - 2014 й.

  17.

"Pedagogik valeologiya" fanidan amaliy mashg‘ulotlarni o’tkazish bo`yicha uslubiy ko‘rsatmalar - 2014 y.

  18.

“Таълим технологиялари” фанидан маърузалар матни - 2014 й.

  19.

Махсус фанларни укитишда педагогик технологиялар кулланилиши буйича методик тавсиялар - Ярашева З., Бегматова М. - 2016 й

  20.

VALEOLOGIYA fanidan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish bo`yicha metodik ko`rsatma. Barcha ta`lim yo`nalishlari 2 – kurs talabalari uchun - Delov T. E. - 2016 y.

  21.

“Zamonaviy o`quv texnik vositalar va ulardan foydalanish metodikasi” fanidan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish bo`yicha metodik ko`rsatma - AKT sohasida kasb ta’limi yo`nalishi 2 – kurs talabalari uchun - Delov T.E. - 2016 y

  22. “Мультимедиали контент ишлаб чикиш” фанидан услубий кулланма - Хашимходжаева М. Д. - 2016 й.
  23. «WEB-иловаларни яратиш» фанидан курс ишини бажариш учун услубий курсатма - Хашимходжаева Д., Садуллаева Ш. А. Артикова М. А. - 2016 й.
  24 «Adobe Flash CS 6 dasturida uquv ilovalarni yaratish texnologiyasi» фанидан амалий машгулотлар утказиш буйича услубий курсатма - 2018 й.
  25 "Укитиш натижаларини бахолашнинг замонавий воситалари"-фанидан учун услубий кулланма-2018 й
  26. "Pedagogik dasturiy vositalar" fanidan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish bo`iyicha uslubiy ko`rsatma -2018 y

Axborot texnologiyalari      
  1. "Операцион тизим ва офис иловалари " фанидан 5521900 йуналиши талабалари учун маърузалар матни -03.2009 й
  2. "Operatsion tizim va ofis ilovalari" fanidan 5521900 yo`nalishi talabalari uchun ma`ruzalar matni -03.2009 y
  3. Битирув малакавий ишини  бажариш бўйича услубий кўрсатмалар-2013 й
  4. Бошкариш назарияси асослари-Лаборатория ишларини бажариш учун услубий кўрсатмала-2013 й
  5. Магистрлик диссертациясини тайёрлаш ва химоя килиш бўйича-услубий курсатмалар-2013 й
  6. «Маълумотлар банки ва  базалари» фанида-тажриба ишлари буйича услубий курсатмалар-2013 й
  7.

Tarmoq operatsion tizimlari -fanidan amaliy mashg`ulotlarni olib borish uchun uslubiy qo`llamna-2013 y

  8.

Axborot tizimlarda konvergensiya fanidan kurs ishini bajarish bo‘yichauslubiy ko‘rsatmalar - 2014 y.

  9.

Ma’lumotlar banki va bazasi fanidan laboratoriya ishlari bo`yicha uslubiy ko`rsatma - 2014 y.

  10.

“Ochiq kodli ta’minot” fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo`yicha uslubiy ko’rsatmalar to’plami - 2014 y.

  11.

«Ахборот тизимлари» фанидан укув-услубий мажмуа - Зайнутдинова М. Б. - 2015 й.

  11.

“Elektron hukumat” fanidan amaliyot ishlari bo'yicha uslubiy ko`rsatma - Djurayev O.N., Abdullayev A.I. - 2016 y.

  12.

Электрон хукуматнинг ташкилий  ва xукукий асослари - маърузалар матни - Зайниддинов Х. Н., Якубов М. С. - 2016 й.

  13.

Электрон хукумат тизимининг моделлари - маърузалар матни - Зайниддинов Х. Н., Якубов М. С. - 2016 й.

  14.

Электрон хукумат тизими ахборот хавфсизлиги - маърузалар матни - Зайниддинов Х. Н., Якубов М. С. - 2016 й.

  15.

“Yetkazib bеrish zanjirini boshqarish” fani bo`yicha o`quv - uslubiy majmua - Xalilov S.P., Djo’rayev T.B. - 2016 y.

  16.

“Axborot texnologiyalari xizmatlari injiniringi va xizmatlarni boshqarish” fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua - Usmonov J. T. - (PDF formatda) - 2016 y.

  17.

 “Ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimi” fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua - Usmonov J. T. -(PDF formatda) - 2016 y.

  18. "Loyihani boshqarish" fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua - Xo`jaqulov Т.А. - 2016 y.
  19. "Sun`iy intellekt" fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua - Xo`jaqulov Т.А., Atadjanova  M. P. Kushmanova M. A.- 2016 y.
  20.

“Электрон тулов тизимлари” фани буйича укув-услубий мажмуа - Юлдашев Р. Х. - 2016 й.

  21.

«Электрон хукумат тизимини лойихалаш ва бошкариш» фани бўйича укув-услубий мажмуа - Якубов М. С. - 2016 й.

  22. "Elektron hukumat" fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua - Yuldashev R.N., Abdullayev A.I. - 2016 й.
  23.

“Электрон хукумат тизимининг протоколлари”
фани бўйича укув-услубий мажмуа
-Якубов М. С.-2016 й.

  24.

“Zararkunanda dasturlar” fanidan amaliy mashgulotlarini bajarish uchun uslubiy korsatmalar - Irgasheva D.Y., Islomov Sh.Z. - 2016 y.

  25.

 “Зараркунанда дастурлар” фанидан лаборатория машгулотларини бажариш учун услубий кўрсатмалар - Шарипов З.З., Исломов Ш.З. - 2016 й.

  26.

“Маълумотлар базаси хавфсизлиги” фанидан лаборатория машгулотларини бажариш учун
услубий кўрсатмалар
- Иргашева Д.Я., Исломов Ш.З. - 2016 й.

 

27.

“Стегонография алгоритмлари” фанидан лаборатория машгулотларини бажариш учун услубий кўрсатмалар - Исломов Ш.З. - 2016 й.

  28. "Biznes tizimlari tahlili va loyihalash" (PDF formatda)-2018 y
  29. '"Bulutli hisoblash" (PDF formatda)-2018 y
  30. "Elektron hukumat" fani bo`yicha ma`ruzalar to`plami (PDF formatda)-2018 y
  31. '"Электрон тулов тизимлари" фани маърузалар матни (PDF форматда)2018 й
  32. "Электрон хукумат тизимининг концепцияси" фани маърузалар матни (PDF форматда)2018 й
  33. "Loyihani boshqarish" fanidan ma`ruzalar matni- (PDF formatda)-2018 y
  34. "Sun`iy Intellekt" fanidan ma`ruzalar matni (PDF formatda)-2018 y
  35. Texnologiyalarni boshqarish fanidan ma`ruzalar matni (PDF formatda)-2018 y

Axborot texnologiyalari va dasturiy ta`minot      
  1. Дастурлаш технологиялари - 03.2007 й.
  2. Operatsion tizim va ofis ilovalari-fanidan ma`ruza matni-2013 y
  3. Operatsion tizim va ofis ilovalari-fanidan amaliy ishlarni bajarish uchun uslubiy ko`rsatma-2013 y
  4. Operatsion tizim va ofis ilovalari-fanidan tajriba ishlarni bajarish uchun uslubiy ko`rsatma-2013 y
  5. '"Операцион тизимлари ва лаборатория" фанидан укув-услубий мажмуа (PDF форматда) 2018 й

Axborot xavfsizlilgi    
  1. "Axborot nazariyasi va kodlash" fani bo`yicha amaliy mashg`ulotlarga uslubiy ko`rsatma-2013 y
  2.

"Дастурий махсулот хавфсизлиги инжиниринги” фанидан 5А330601 – Дастурий инжиниринг магистр таълим йўналиши талабалари учун лаборатория машгулотларини бажаришга услубий курсатма

  3. Axborot xavfsizligi - darslik - Ganiyev S.K., Karimov M.V., Tashev K.A. - 2015 y.
  4. Ахборот хавфсизлиги - Дарслик - Ганиев С. К., Каримов М. М., Ташев К. А. - 2015 й.
  5.

“Ахборот хавфсизлиги” фанидан бакалавр йўналишлари талабалари учун амалий машгулотларини бажаришга
Услубий кўрсатма
- Ганиев А.А., Гуломов Ш.Р., Юсупов Б.К., Шамшиева Б.М. - 2015 й.

  6.

Ma’lumotlar bazasi xavfsizligi - darslik - Ganiеv S. K., Ganiеv A. A., Irgashеva D.Ya. - 2016 y.

  7.

“Хужум инцидентлари ва унга реакция” фанидан 5330500 – Компьютер инжиниринги бакалавр йўналишлари талабалари учун амалий машгулотларни бажаришга услубий кўрсатма - Ганиев А.А., Гуломов Ш.Р., Юсупов Б.К. - 2016 й.

  8. Axborot nazariyasi va kodlash-o`quv qo`llanma-(PDF formatda)-2018 y
  9. Ахборот назарияси ва кодлаш -фани буйича укув услубий мажмуа (PDF форматда)-2018 й
  10. Axborot xavfsizligi-darslik (PDF formatda)-2018 y

Kriptologiya va diskret matematika      
  1.

“Амалий криптоанализ усуллари” фанидан 5А330501 – Компьютер инжиниринги (“Ахборот хавфсизлиги, криптография ва криптоанализ”) мутахассислиги талабалари учун амалий машгулотларни бажаришга услубий курсатма - 2016 й.

  2. “Амалий криптоанализ усуллари” фанидан 5А330501 – Компьютер инжиниринги (“Ахборот хавфсизлиги, криптография ва криптоанализ”) мутахассислиги талабалари учун лаборатория машгулотларини бажаришга услубий курсатма - 2016 й.
  3.

“Криптография усуллари” фанидан 5330500 – Компьютер инжиниринги (“Ахборот хавфсизлиги”) бакалавр таълим йўналиши талабалари учун лаборатория машгулотларини бажаришга услубий кўрсатма - 2016 й.

  4.

“Криптография усуллари” фанидан 5330500 – Компьютер инжиниринги (“Ахборот хавфсизлиги”) бакалавр таълим йўналиши талабалари учун амалий машгулотларни бажаришга услубий кўрсатма - 2016 й.


Jismoniy tarbiya va sport    
  1. Валеология асослари - Кошбахтиев И. А. ва бошк.
  2. Valeologiya asoslari-Ma`ruzalar matni-03.2009 y

AKT sohasida iqtisodiyot    
  1. Ташки иктисодий фаолият - Маърузалар матни
  2. Молиявий менежмент - Маърузалар матни
  3. Бухгалтерия хисоби - Маърузалар матни
  4. Алока иктисодиёти- Маърузалар туплами-06.2007 й.
  5. Аудит -Укув кулланма-Юлдашева С.А.-06.2007 й.
  6. Cоликлар мохияси ва функцияси хамда соликка тортиш тамойиллари - Маърузалар матни -06.2007 й.
  7. Чет давлатлар солик тизими - Ташмуродов.Т.-06.2007 й
  8. Микроиктисод -тест саволлари.06.2007 й
  9. Пул,кредит ва банклар фанидан- тест саволлари.06.2007 й
  10. "Пул,муомаласи,молия ва кредит" -фани буйича мустакил иш мавзулари.06.2007 й
  11. Соликлар ва соликка тортиш -тест саволлари-Бобомуродов Х.М,Синдаров Ш.Э.-06.2007 й
  12. Cугурта иши- тест саволлари.06.2007 й
  13. Пул муомиласи,молия ва кредит фанидан курс иши учун услубий курсатма.01.2009 й
  14. Иктисодий география фанидан услубий кулланма-2013 й
  15. Иктисодий тахлил фанидан курс иши бажариш учун услубий курчатма-2013 й
  16. "Статистика"фанидан масалалар туплами-2013 й
  17. "Статистика"фанидан тест топшириклари-2013 й
  18.

Moliyaviy va boshqaruv hisobi fanidan aloqa sohasida oliy ta’lim olish uchuniqtisodiyot va mеnеjmеnt yo’nalishi bakalavrlari uchun uslubiy qo`llanma - 2014 y.

  19.

Soliq va soliqqa tortish fanidan amaliy mashg’ulotlari uchun uslubiy qo’llanma - 2014 y.

  20.

Cолик ва соликка тортиш фанидан услубий кулланма - 2014 й.

  21.

Статистика фанидан амалий машгулотлар учун услубий кулланма - 2014 й.

  22.

“Soliq va soliqqa tortish” fanidan glossariy - 2016 y.

  23.

“Soliq va soliqqa tortish” fanidan tarqatma materiallari - 2016 y.

  24.

“Soliq va soliqqa tortish” fanidan tayanch so‘z va iboralar - 2016 y.

  25.

«Иктисодиёт назарияси» фанидан укув-услубий мажмуа -2016 й.

  26.

Институционал иктисодиёт фани бўйича укув-услубий мажмуа - Маъруза машгулоти учун - 2016 й.

  27.

“Институционал иктисодиёт” фанидан маърузалар матни - 2016 й.

  28.

“Pul va banklari” fani bo’yicha o’quv-uslubiy majmua - G’aniyev B. T., Muxamadaliyeva N.B. - 2016 y.

  29.

“Молияда ахборот технологиялари” фани бўйича укув - услубий мажмуа - Иминова Н.А. - 2016 й.

  30.

“Moliyada axborot texnologiyalari” fani bo’yicha o’quv-uslubiy majmua - Iminova N.A.- 2016 y.

  31.
  32. "Иктисодиёт назарияси"-фанидан маърузалар матни-2018 й
  33.

"Коммуникация сохасининг иктисодиёти"-фанидан укув-услубий мажмуа-2018 йил.

  34. "Коммуникация сохасининг иктисодиёти"-фанидан масалалар ма машклар туплами-2018 й
  35. "Молияда ахборот технологиялари"-фанидан укув-услубий мажмуа-2018 й
  36. "Пул ва банклар" фанидан амалий машгулотлар учун масала ва топшириклар-2018 й
  37. "Soliq va soliqqa tortish" -fanidan o`quv-uslubiy majmua-2018 y
  38. "Xisoblash asoslari"-o`quv-uslubiy majmua-2018 y

Iqtisodiyot nazariyasi    
  1. Иктисодий таълимотлар тарихи - 1-6 - мавзулар - Маърузалар матни  - Умaржoнoв А. М. - 03.2006 й.
  2. Иктисодий таълимотлар тарихи - 7-12 - мавзулар - Маърузалар матни  - Умaржoнoв А. М. - 03.2006 й.
  3. Iqtisodiy ta`limotlar tarixi - 1-6 mavzular - Ma`ruza matni -  Umarjonov A.M. - 03.2006 y.
  4. Iqtisodiy ta`limotlar tarixi -7-12 mavzular - Ma`ruza matni -  Umarjonov A.M. - 03.2006 y.
  5. Иктисодий таълимотлар тарихи - Ишчи дастур - Умaржoнoв А. М. - 03.2006 й.
  6. Иктисодий таълимотлар тарихи - Намунавий дастур - Умaржoнoв А. М.- 03.2006 й.
  7. "Иктисодиёт назарияси" фанидан маърузалар матни-2013 й
  8. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan-kurs ishini bajarish bo`yicha uslubiy ko`rsatma-2013 y
  9. Иктисодиёт назарияси фанидан-Мисол ва масалалар туплами-2013 й
  10. Иктисодиёт назарияси фанидан-тест саволлари-2013 й
  11. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanidan ma`ruzalar matni-2013y
  12. Iqtisodiy ta`limotlar tarixi fanidan ma`ruzalar matni-2013y
  13. Жахон иктисодиёти ва Халкаро иктисодий муносабатлар фанидан маърузалар матни-2013 й
  14. Raqobat siyosati fanidan ma`ruzalar matni-2013 y
  15. Taqbirkorlik asoslari fanidan ma`ruzalar matni-2013 y

Informatika asoslari    
  1. РРТ, радиотехника, телекоммуникация, информатика ва информацион технологиялари йуналишлари учун - Ишчи укув дастур (2001-2002 укув йили)
  2. Иктисодий-математик моделлар ва усуллар - Маърузалар матни - Раджабов Б. Ш., Мамбетова Д. И.
  3. Информатика фанидан электрон дарслик - Укув кулланма
  4. Информатика фанидан бакалавриатуранинг барча йуналишлари кундузги булим 1-2 курс талабалари учун (2002-2003 укув йиллари) - Ишчи укув дастур
  5. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  6. Информатика фанидан курс ишини бажариш учун-Услубий кулланма.-01.2009 й
  7. Информатика фанидан лаборатория ишларини бажариш учун вазифалар туплами.-01.2009 й
  8. C/C++ dasturlash kursidan laboratoriya ishlari uchun uslubiy ko`rsatma - (PDF formatda) - 2014 y.
  9.

 «Дастурлаш асослари» курси лаборатория ишлари учун услубий кулланма - 1 кисм - 2014 й.

  10. "C++ tilida dasturlash " fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua (PDF formatda) - 2018 y.

Kompyuter tizimi va tarmoqlari      
  1. Хисоблаш системаларининг информацион асослари-укув куланма-С.Г.Ганиев,М.М.Каримов,Н.М.Мамбетов-03.2008 й
  2. 5521900 – "Информатика ва ахборот технологияси" бакалавриатура йўналиши талабалари учун "Хисоблаш тизимларининг ахборот асослари " фани буйича курс ишига Услубий курсатмалар-03.2008 й

Menejment va marketing    
  1. Бошкарув тизимлари тадкикотлари - Маърузалар матни - Омонов Б.Ш.
  2. Менежмент - Маърузалар матни - Косимов Г.М., Омонов Б.Ш.
  3. Стратегик менежмент - Маърузалар матни - Нарзиев Ж.
  4. Персонални бошкариш - Маърузалар матни
  5. Кимматбахо когозлар бозори - Маърузалар матни - Наибов М.Я.
  6. Технология инновация ва бозор - Маърузалар матни - Муминв Н.А.
  7. Фанлар аро интеграция тараккиёт ва самарадорлик посбонидир - Муминов Н.А., Муминова Л.Р.
  8. Лизинг фирмасини кандай ташкил этиш керак? - Муминов Н.А. ва бошк.
  9. Консалтинг фирмасини кандай ташкил этиш керак? - Муминов Н.А. ва бошк.
  10. Кичик ва урта бизнес стратегияси - 1-кисм - Муминов Н. А. ва бошк.
  11. Кичик ва урта бизнес стратегияси - 2-кисм - Муминов Н.А. ва бошк.
  12. Менежмент (алока ва ахборотлаштириш) йўналиши бакалаврлари учун Битирув малакавий иш тайёрлаш ва ёзиш бўйича услубий кўрсатмалар.01.2009 й
  13. Менежментда ахборот тизимлари-укув-услубий кулланма-2012й
  14. Таълим иктисодиёти ва менежменти-укув-услубий кулланма-2012й
  15.

Бошкарувда ахборот технoлогиялари амалий машгулотлар учун услубий кўрсатмалар - 2014 й.

  16.

«Menejment va marketing asoslari» fanidan o`quv - uslubiy qo`llanma- 2014 y.

  17.

“Стратегик менежмент”  фанидан амалий машгулотлар учун услубий курсатмалар - 2014 й.

  18.

Ходимларни бошкариш амалий машгулотлар учун услубий курсатмалар - 2014 й.

  19.

«Инсон ресурслари бошкаруви» фанидан ўкув-услубий мажмуа -(PDF форматда) - 2016 й.

  20.

«Э - бизнес ривожланиш стратегияси» фанидан ўкув-услубий
мажмуа - 2016 й.

  21.

Стратегик менежмент фанидан амалий машгулотлар учун услубий кўрсатма - Хайдаров У. А. - 2016 й.

  22.

“Biznes boshqaruv asoslari” fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua - 2016 y.

Ingliz tilida:      
  1.

Educational methodical complex from the discipline of «Basics of customer relationship management system» - 2016 y.


Multimedia texnologiyalari      
  1.

«Мультимедиа тармоклари ва тизимлари» фанидан лаборатория ишини бажариш учун услубий курсатма - 2014 й.

  2.

Multimedia tizimlari va texnologiyalari fanidan amaliy ishlari bo‘yicha uslubiy ko`rsatma - 2014 y.

  3. "3 D Texnologiyalar" fanidan o`quv qo`llanma (PDF formatda)-2018 y
  4. "Web ilovalarni yaratish' fanidan o`quv-qo`llanma (PDF formatda)-2018 y

Muxandislik va kompyuter grafikasi    
  1. Чизма геометрия ва мухандислик графикаси - Маърузалар матни
  2. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  3. Auto CAD-2004 Ru tizimidan foydalanishiga amaliy mashg`ulotlar - Kangliyev Sh.T., Samidova M.A., Tillayeva M.A., Yunusov N.S. - 02.2007 г.

Oliy matematika    
  1. Жараёнлар тадкикоти фанидан амалий ишларни бажариш учун усулий кулланма
  2. Олий математикадан маърузалар. 2-кисм - Маърузалар матни
  3. Олий математика - Махсус факультет талабалари учун укув-услубий кулланма
  4. Олий математика 1-кисм - Иктисод ва почта хужалиги йуналиши талабалари учун семестрли уй вазифасини бажариш учун укув-услубий кулланма
  6. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  7. Олий математика фанидан кундузги ва сиртки булим талабалари учун ёзма иш вариантлари ва бажаришга доир услубий курсатмалар - 1-кисм - 02.2005 y.
  8. Oliy matematika fanidan kunduzgi va sirtqi bo`lim talabalari uchun yozma ish variantlari va bajarishga doir uslubiy ko`rsatmalar - 1-qism - 02.2005 y.
  9. Математик мантик ва дискрет математика 1-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)
  10. Математик мантик ва дискрет математика 2-боб- Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  11. Математик мантик ва дискрет математика 3-боб- Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  12. Математик мантик ва дискрет математика 4-боб- Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  14. Математик мантик ва дискрет математика 6-боб- Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  15. Математик мантик ва дискрет математика 7-боб- Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  16. Математик мантик ва дискрет математика 8-боб- Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  17. Математик мантик ва дискрет математика 9-боб- Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  18. Харакатнинг тургунлик назарияси 1-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)
  19. Харакатнинг тургунлик назарияси 2-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  20. Харакатнинг тургунлик назарияси 3-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  21. Харакатнинг тургунлик назарияси 4-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  22. Харакатнинг тургунлик назарияси 5-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  23. Харакатнинг тургунлик назарияси 6-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  24. Харакатнинг тургунлик назарияси 7-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  25. Харакатнинг тургунлик назарияси 8-боб - Укув кулланма (Алишер Навоий номидаги СамДУ)  
  26. Oliy matematika fani 4-qismidan laboratoriya ishlari (yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida) - 1-4-mavzularning laboratoriya ishlari- 07.2005 у.
  27. Oliy matematika fani 4-qismidan laboratoriya ishlari (yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida) - 5-mavzuning laboratoriya ishlari - 07.2005 у.
  28. Oliy matematika fani 4-qismidan laboratoriya ishlari (yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida) - 6-mavzuning laboratoriya ishlari - 07.2005 у.
  29. Oliy matematika fani 4-qismidan laboratoriya ishlari (yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida) - Ilovalar - 07.2005 у.
  30.

Oliy matematika fanidan talabalar uchun amaliy mashg’ulotlar o’tkazishga doir  uslubiy ko’rsatma (1-qism) - 2014 y.

  31. Oliy matematika fanidan talabalar uchun amaliy mashg’ulotlar o’tkazishga doir  uslubiy ko’rsatma (2-qism) - 2014 y.
  32.

Oliy matematika fanidan mustaqil ishlarni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma - 2014 y.


O`zbek va rus tillari    
  1. Bakalavriat talabalari uchun o’zbek tili fanidan mashqlar to’plami - Uslubiy qo’llanma - 2016 y.
  2.

O’ZBEK TILI - Rus tilida tahsil oladigan telekommunikatsiya yo’nalishidagi talabalar uchun - 2016 y.

  3.

O’zbek tili - Rus tilida tahsil oluvchi  televizion  texnologiyalar fakulteti maxsus  sirtqi bo’limi 5350200 – Televizion texnologiyalar yo’nalishi talabalari uchun - Gayubova K.A. - 2016 y.

  4.

Узбекистон Республикасининг Давлат тили тугрисидаги конуни

  5. "Узбекистон Республикасининг Давлат тили хакида"ги конунга ўзгартишлар ва кўшимчалар киритиш тўгрисидаги конун
  6. O`zbek tili fanidan mustaqil ishlar bo`yicha yo`rignoma-2018 y
  7. O`zbek tili fanidan uslubiy qo`llanma-2018 y
  8. Нутк маданияти фанидан укув услубий мажмуа-2018 й
  9. Nutq madaniyati va notiqlik san`ati-o`quv qo`llanma-2018 y
  10. Она тили фанидан машклар туплами-2018 й
  11. O`zbek tili (PDF formatda)-2018 y
  12. O`zbek tili (PDF formatda)-2018 y
  13. O`zbek tili -o`quv qo`llanma (PDF formatda)-2018 y

Gumanitar fanlar

(O`zbekistonda demokratik jamiyat qurilishi nazariyasi va amaliyoti, O`zbekiston tarixi)

   
  1. Умуминсоний кадриятларнинг жамиятимиз маънавий покланишидаги роли - Услубий кулланма - Мухамедова З.А.
  2. Сиёсатшунослик - Амалий машгулотлар режаси ва тест саволлари - Расулев А.Р., Мухамедова З.А.
  3. Узбекистонда ижтимоий хаётида аёлларнинг урни - Маърузалар матни
  4. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  5. Узбекистонда янги демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти - Маърузалар матни - Г.Ж.Туленова, З.А.Мухамедова - 05.2005 й.
  6. Хукукшунослик Узбекистон Республикаси Конституциясини урганиш курси - фанидан тест топшириклар - 05.2005 й.
  7. Жамиятимизнинг маънавий хаёти, унинг заминлари ва харакатлантирувчи кучлари - Мухамедова З. А. - 05.2005 й.
  8. "Бошкарув социологияси" мавзуидан маъруза матни - Халикова Г.А., Раупова Ш.А. - 06.2005 й.
  9. Сузбоши - 1-мавзу - Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти фанининг: предмети, максади ва вазифалари - Туленова Г.Ж., Расулев A.Р., Мухамедова З.А., Зайниддинова В.Б., Ганиев Ж.Х. - 02.2006 й.
  10. 2 - мавзу - Ўзбекистонда демократик жамият тугрисидаги карашларнинг манбалари ва унинг ривожланиш боскичлари- Туленова Г.Ж., Расулев A.Р., Мухамедова З.А., Зайниддинова В.Б., Ганиев Ж.Х. - 02.2006 й.
  11. 3- мавзу - Мустакиллик ва демократик жамиятга ўтишнинг ўзига хос йўли: Ўзбекистон модели.- Туленова Г.Ж., Расулев A.Р., Мухамедова З.А., Зайниддинова В.Б., Ганиев Ж.Х. - 02.2006 й.
  12.

4 - мавзу - Ўтиш даври назарияси ва унинг Ўзбекисттонда демократик жамият куриш жараёнида намоён бўлиш хусусиятлари - Туленова Г.Ж., Расулев A.Р., Мухамедова З.А., Зайниддинова В.Б., Ганиев Ж.Х. - 02.2006 й.

  13.

5 - мавзу - Ўзбекистонда демократик жамият куришнинг миллий ва умумбашарий тамойиллари - 02.2006 й.

  14. Узбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти - Маърузалар матни - 1-кисм - Туленова Г.Ж., МухамедоваТуленова Г.Ж., Расулев A.Р., Мухамедова З.А., Зайниддинова В.Б., Ганиев Ж.Х. - З.А., Зайниддинова В.Б. - 05.2006 й.
  15. "Социология" фанидан сиртки факультет учун ишчи дастур - 05.2006 й.
  16. "Геополитика" фанидан сиртки факультет учун ишчи дастур - 05.2006 й.
  17. "Узбекистон янги демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти. Сиёсатшунослик" фанидан ишчи дастур (барча йуналишлар учун) - 05.2006 й.
  18. оциология" фанидан ишчи дастур (2005-2006 укув йили учун) - 05.2006 й.
  19. "Узбекистон Республикаси Конституцияни урганиш" курсидан 2005-2006 укув йилига ишчи дастур - 05.2006 й.
  20. "Узбекистон Республикаси Хукукшунослик" курсидан 2005-2006 укув йили учун ишчи дастур ишчи дастур - 05.2006 й.
  21. Геополитика фанидан 2005-2006 укув йили учун ишчи дастур - 05.2006 й.
  22. “Геополитика” фанидан амалий машгулотлар режалари ва услубий тавсиялар - 05.2006 й.
  23. Хукукшунослик фанидан оралик ва якуний назорат саволлари - 05.2006 й.
  24. Узбекистон Конституциясини урганиш курси буйича оралик ва якуний назорат саволлари - 05.2006 й.
  25. Геосиёсат фанидан оралик назорат саволлари - 05.2006 й.
  26. Хукукщунослик - Маърузалар матни - 06.2006 й.
  27. Узбекистон тарихи. 1- кисм - 10.2006 й.
  28. Геосиёсат асослари-Укув кулланма-Г.Туленова А.Жалилов.-05.11.2007 й.
  30. Узбекистон тарихи фанини урганишда талабаларнинг мустакил ишини ташкил килишга кумаклашувчи укув услубий кулланма - Абдунабиев А.Г., Юсупова Г.В., Ширинова Ф.Н. - 01.2007 й.
  31. Маданиятшунослик фанидан маърузалар матни -01.2009 й
  32. Узбекистон тарихи фанини мустакил урганиш учун укув-услубий кулланма-.11.2010 й
  33. "O`zbekiston tarixi" fanidan o`quv-uslubiy qo`llanma-11.2010 y
  34. "Milliy g`oya" fanidan uslubiy qo`llanma-Ibodov.D.X-11.2010 y
  35. "Madaniyatshunoslik" fanidan o`quv-uslubiy qo`llanma-11.2010 y
  36. Аmir  Тemur va temuriylar davri madaniyati-o`quv-uslubiy qo`llanma-2013 y
  37. O`zbekiston tarixi fanidan Mustaqil ish vazifalari-2013 y
  38.

Геополитика: 100-саволга, 100-жавоб - Бобоёров Б. Н. - 2014 й.

  39.

«Этика, эстетика, мантик » фанидан таълим технологияси асосида амалий машгулотлар учун услубий - курсатма - 2014 й.

  40. Falsafa fanidan uslubiy ko`rsatma - 2014 y.
  41.

“Huquqshunoslik. O’zbеkistоn Respublikasi Konstitutsiyasi”  fanidаn o`quv-uslubiy qo`llanma - 2014 y.

  42. "Маънавият асослари", "Диншунослик" фанларидан таълим технологияси - Ганиева М. - 2014 й.
  43.

“Sotsiologiya chizmalarda” amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatma - 2014 y.

  44. Urushlar va xarbiy san`at tarixi - Maxsus fakultet talabalari uchun - Arifxanov B.A.- (PDF formatda) - 2015 y.
  45.

O’zbekiston tarixi fanidan uslubiy qo’llanma - 2015 y.

  46.

Фалсафа тарихи- Услубий кулланма- Сагдуллаева Д.- 2016 й. 

  47.

“Huquqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”
fanidan uslubiy ko’rsatma
- Maxsus fakultet yo’nalishi uchun test  topshiriqlari va tayanch iboralar - 2016 y.

  48.

«Madaniyatshunoshlik» fanidan 100 savolga 100 javob - Sanaqulov A. N. - 2016 y.

  49.

«Madaniyatshunoshlik» fanidan test va topshiriqlar - uslubiy ko`rsatma - Sanaqulov A. N. - 2016 y.

  50.

“Ma`naviyat asoslari. Dinshunoslik” fanidan maxsus fakultet talabalari uchun uchun o`quv-uslubiy ko’rsatma - 2016 y.

  51.

“Миллий гоя: асосий тамойил ва тушунчалар” фанидан услубий кўрсатма - таркатма материаллар схемалар асосида - 2016 й.

  52.

“Мустакиллик йилларида Узбекистонда ижтимоий  иктисодий  хамда маданий ривожланиш” мавзусида талабаларни макола тўплами - 2016 й.

  53.

"Мустакиллик йилларида Узбекистонда амалга оширилган ижтимоий ислохотлар” мавзусида талабалар илмий-амалий конференция материаллари - 2016 й.

  54.

O’zbеkistоn tаriхi fаnidаn mustаqil ish vаzifаlаri - 2016 y.

  55.

“Ўзбекистонда сайлов тизими ва унинг демократик жамиятни барпо этишдаги ўрни” мавзусини ўкитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш - Бобоёров Б. Н. - 2016 й.

  56.

"Siyosatshunoslik.O’zDJQN va A” fanidan uslubiy ko’rsatma
(maxsus fakultet yo’nalishi uchun test savollari va tayanch iboralar) - 2016 y.

  57.

Барча бакалавриат таълим йўналишлари талабалари учун “Геополитика ”фанидан услубий кўрсатма - Cиллабус ва инновацион технологиялар - Бобоёров Б. Н. - 2016 й

  58.

“Sotsiologiya” fanidan maxsus fakul`tet talabalari uchun o`quv – uslubiy qo`llanma - 2016 y.

  59. Политология фанидан  маъруза матнлари - 1-булим - 2016 й.
  60. Жамият фалсафаси - укув-услубий кулланма - Сагдуллаева - Д. Ш. - 2016 й.
  61.

“Milliy g`оya: O`zbеkistоnning ijtimоiy-iqtisоdiy rivоjlаnish strаtеgiyasi“ kursidаn mа`ruzаlаr mаtni - 2016 y.  

  62. "Иккинчи жахон уруши йилларида узбек халкининг фашизм устидан галаба кушган хиссаси" мавзусини укитишда педогогик инновацаялар-укув услубий кулланма-2018 й
  63. "Миллий гоя:асосий тамоил ва тушунчалар"фанидан услубий кулланма таркатма материаллар ва схемалар асосида-2018 й
  64. Нутк маданияти ва профессионал нотиклик-услубий кулланма-2018 й
  65. O`zbekiston tarixi fanidan-uslubiy qo`llanma-2018 y
  66. "Siyosatshunoslik"-fanidan uslubiy ko`rsatma-2018 y

Pochta aloqasi texnologiyasi

(Pochta hizmatini avtomatlashtirish)

   
  1. Технологик жараёнларни автоматлаштириш - Муминов Н.А.
  2. Илмий-техникавий ривожланиш хозирги кун талаби - Косимов С.С., Муминов Н.А., Журабоев А.А.
  3. Рахбарлик кобилияти ва бошкарув масалалари - Косимов С.С., Муминов Н.А.
  4. Автоматлашган "куллар" - Муминов Н.А.
  5. “ Амаллар тадкики “ фанидан амалий машгулотлар бўйича услубий кулланма.01.2009 й
  6. “Почта хизматининг технологик жараёнлари”фанидан 1-лаборатория иши бўйича услубий кўлланма.01.2009 й
  7. “Почта хизматининг технолгик жараёнлари”фанидан 2-лаборатория иши бўйича услубий кўлланма.01.2009 й
  8. “Почта хизматининг технологик жараёнлари”фанидан 3-лаборатория иши бўйича услубий кўлланма.01.2009 й
  9. “Почта хизматининг технологик жараёнлари”фанидан 4-лаборатория иши бўйича услубий кўлланма.01.2009 й
  10. “Почта хизматининг технологик жараёнлари”фанидан 5-лаборатория иши бўйича услубий кўлланма.01.2009 й
  11. “Почта хизматини назарий асослари“ фанидан почта йўналиши талабалари  учун амалий машгулотлар бўйича-услубий кулланма.01.2009 й
  12.

Почтага ишлов бериш машиналари ва автоматлашган линиялари фанидан услубий кулланма - Тиллаева Н. А. - 2014 й.

  13.

Почта хизматини назарий асослари фанидан масалалар туплами - Тиллаева Н. А. - 2014 й.

  14.

Почта хизматида сифатни бошкариш фанидан услубий кулланма - Тиллаева Н. А. - 2014 й.

  15.

Рахбарлик кобилиятини шакллантириш фанидан услубий кулланма (2-кисм) - Тиллаева Н. А., Маъмуров Б. Х. - 2014 й.

  16.

5350500 - Почта алокаси технологияси бакалавриат йўналишидаги 3 курс талабалари ишлаб чикариш амалиётини бажариш ва хисоботини тайёрлаш бўйича услубий кулланма - 2016 й.

  17.

“Почта алокаси технологияси” 5350500 таълим йўналиши талабалари учун укув амалиёти бўйича услубий кулланма - 2016 й.

  18. “Замонавий почта алокаси” фанидан амалий машгулотлар учун услубий кулланма - 2016 й.
  19. Замонавий почта алокаси - Укув кулланма - Жўраев Л. Н., Маматкулов Г. Р., Худойбердиев Р. Ф. - 2016 й.
  20.

5350500-“Почта алокаси технологияси” йўналиши 3-курс талабалари учун  “Логистик марказларни лойихалаштириш” фанидан  амалий машгулотларини бажариш бўйича услубий курсатма - 2016 й.


Radioaloqa qurilmalari    
  1. Кетма-кет уланган диодли амплитудавий детекторни тадкик килиш - Лаборатория иши буйича услубий курсатмалар - Давронбеков Д.А. ва бошк. - 03.2006 й.
  2. Каскадлараро алоканинг кириш занжири характеристикаларига таъсири даражасини тадкик килиш - Лаборатория иши буйича услубий курсатмалар - Давронбеков Д.А. ва бошк. - 03.2006 й.
  3. “Emitter qaytariluvchilarni tadqiq qilish”-Laboratoriya ishining tavsifi (Laboratoriya ishi)-01.2009 й
  4. GSM-900 стандартидаги сотали алока тизими-Лаборатория иши-01.2009 й
  5. Кенг полосали кучайтирувчи каскадни хисоблаш-(курс ишини бажариш буйича услубий маълумотнома)-01.2009 й
  6. Транк тизими SMARTRUNK-II ва унинг терминалиGP-68 ни ўрганиш-Лаборатория иши-01.2009 й
  7. ЧМ сигналларни кабул киливчи курилмаларнинг асосий характеристикаларини текшириш-Лаборатория иши-01.2009 й
  8. Радиорелеи алока линиясининг антенна-фидер тракти элементларини урганиш-Лаборатория иши 4-01.2009 й

Radiotexnika va radioaloqalari      
1.
Радиолокация асослари-Махсус факултет  учун дарслик-Абдуазизов А.А ,Ярмухамедов А.А.-04.2007 й.
2.
Электр алока ва радиотехника асослари -махсус факултет талабалри учун укув кулланма-Абдуазизов А.А.-04.2007 й.
3.
Радиотехник занжирлар ва сигналлар-виртуал лаборатория ишларини бажариш буйича услубий кулланма
1-кисм.12.2008 й
4.
5.

Radioeshittirish va televidenie    
  1. Электроакустика ва радиоэшиттириш. 1-кисм - Электроакустика фанидан лаборатория ишларини бажариш учун методик кулланма
  2. Телевидение - Конспект лекций -Таджибаев Ш.З.
  3. Электроакустика ва радиоэшиттириш - Русча-узбекча лугат А-Я - Зупаров М.
  4. Elektroakustika va radioeshitirish - Ruscha va lotincha lug`at A-YA - Zuparov M.
  5. Электроакустика ва радиоэшиттириш - 2 кисм - Радиоэшиттириш - Лаборатория ишларига услубий кулланмалар туплами
  6. Radioeshittirish - Маърузалар матни
  7. Радиошиттириш - Маърузалар матни
  8. Телевидение - Дарслик (файл в PDF) - Таджибаев Ш.З. - 05.2005 г.
  9.

Мобил ва сунъий йулдошли алока тизими антенналари - укув кулланма - 2014 г.


Signallarni uzatish nazariyasi    
  1. Электр алока назарияси - Маърузалар матни (2002 г.)
  2. Электро алока назарияси - Маърузалар матни (2000 г.)

Tizimli va amaliy dasturlashtirish      
  1.

“Амалий математик дастурлар пакети" фанидан тажриба ишларини бажариш бўйича услубий курсатма - 2014 й.


Telestudia tizimlari va ilovalari      
  1.

Жахон адабиёти тарихи - укув кулланма - Умарова Д.Б. - 2014 й.

  2. Кино ва ТВ да монтаж асослари - укув кулланма - Хусанов Ш. Т. - 2014 й.

Televideniye, radioeshittirish studiyalari va jihozlari    
  1

Ёругликни табиати ва геометрик оптиканинг асослари- Конспект лекция-2012й


Teleradioeshittirish tizimlari

     
  1.

Elektromagnetizm fanidan ma’ruza mashg’ulotlari bo’yicha o’quv qo’llanma - 2014 y.

  2.

Радиотулкинларнинг таркалиши ва мобил алока тизимлари антенна-фидер курилмалари фанидан укув - услубий кулланма - 2014 й.

  3.

Антенна асослари  фанидан лаборатория  ишлари тўплами - Услубий кўрсатма - 2016 й.

  4.

Elektromagnetizm fanidan laboratoriya ishlari uchun
uslubiy ko’rsatmalar -
5350100 – Telekommunikatsiya texnologiyalari yo’nalishi talabalari uchun - 2016 y.

  5.

Сигналларга ракамли ишлов бериш фанидан масалалар тўплами -   “Телевидение,  радиоалока ва  радиоэшиттириш”, “Мобиль алока тизимлари” таълим йўналишлари талабалари учун - 2016 й.

  6.

“Антенна асослари” фани бўйича укув–услубий мажмуа - Губенко В. А., Арипова У.Х. - 2016 й.

  7.

“Симсиз алока тизимларида антенна ва тулкинларнинг таркалиши” модули бўйича укув –услубий  мажмуа - Губенко В. А., Арипова У.Х. - 2016 й.

  8.

“Радиоэшиттириш” фани бўйича укув –услубий мажмуа - Соатов Х.С. ва х.к. - 2016 й.

  9.

“Ракамли телевидение” фани бўйича укув – услубий  мажмуа - Соатов Х.С. ва х.к. - 2016 й.

  10.

“Телевидение асослари” модули бўйича укув – услубий  мажмуа - Гаврилов И. А. - 2016 й.

  11. "Ракамли эшиттириш тизимларининг асосий курсатгичларини хисоблаш"-услубий курсатма-2018 й
  12. "Радиоэшиттириш"-фанидан укув-услубий кулланма-2018 й

Ma`lumotlar uzatish tarmoqlari va tizimlari

(Telematika tizimlari)

   
  1. Мультимедиа ва факсимил алока асослари - Маърузалар матни
  2. Интернет асослари - Компьютерли интернет асосида факсимал алока - Маърузалар матни - Орипов М.Н.
  3. Х-500 асосида маълумот ахборот хизматини урганиш-Хужжатли электралока тизимлари ва тармоклари фанидан амалиёт машгулотларига услубий курсатма -12.2008 й
  4. Ракамли схемотехника-услубий кулланма -2013 й
  5. Ракамли курилмалар ва микропроцессорлар-2013 й
  6. Ракамли схемотехника-услубий кулланма -2013 й
  7. Ракамли схемотехника лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий кўлланма-2013 й
  8. Ракамли техника- маърузалар матни-2013 й
  9. Ракамли техника ва микропроцессорлар- амалий машгулотларни бажариш (Electronics Workbench (EWB)) бўйича услубий кўлланма-2013 й
  10.

Axborot va kodlash nazariyasi asoslari - o`quv qo`llanma - Djurayev R. X.,  Djabbarov Sh. Y., Maxmudov S. O.,
Qodirbergenova Sh. Q.- 2016 y.

  11. "Aloqa tizimlarini modellashtirish va simulyatsiyalsh"-faninig amaliyot mashgulotlarini bajarish uchun uslubiy ko`rsatma-2018 y
  12. "Multimediya xizmatlari"-faninig laboratoriya mashg`ulotlarini bajarish uchun uslubiy k`orsatma-2018 y
  13. "O`rnatilgan tizimlar va ularning dasturiy ta`minoti"-fanidan laboratoriya mashg`ulotlarnii bajarish uchun uslubiy qo`llanma-2018 y
  14. "Tarmoq protokollari"-fanidan laboratoriya ishlarinin bajarish uchun uslubiy ko`rsatma-2018 y
  15. "Таксимланган тизимлар" фанидан лаборатория ишларини бажариш учун услубий курсатма-(PDF форматда)-2018 й

Telekommunikatsiya tarmoqlari va kommutasiya tizimlari    
  1. Амалий машгулотлар мажмуаси - 1-5 - амалий машгулотлар - Коммутация асослари фанидан 1-8 - амалий машгулотларига усулий кулланма - 5522200 – телекоммуникация йуналиши - Нуруллева М.Х., Актуреева Л.Р. - 11.2005 й.
  2. Амалий машгулотлар мажмуаси - 6-8 - амалий машгулотлар - Коммутация асослари фанидан 1-8 - амалий машгулотларига усулий кулланма - 5522200 – телекоммуникация йуналиши - Нуруллева М.Х., Актуреева Л.Р. - 11.2005 й.
  3. Коммутация тизимлари - 1-4 -маърузалар матни - Маърузалар матни. Телекоммуникация тизими йуналиши буйича бакалаврлар учун -Нуруллева М.Х., Актуреева Л.Р. - 11.2005 й.
  4. Коммутация тизимлари - 5-16 -маърузалар матни - Маърузалар матни. Телекоммуникация тизими йуналиши буйича бакалаврлар учун -Нуруллева М.Х., Актуреева Л.Р. - 11.2005 й.
  5. Коммутация тизимлари.-Укув кулланма.01.2009 й
  6. Ракамли коммутация тизимлари .Укув кулланма 1 кисм-01.2009й
  7. Ракамли коммутация тизимлари фанидан лаборатория ишларитўплами.Услубий кўлланма I кисм.-01.2009 й
  8. Ракамли коммутация тизимлари- фанидан лаборатория ишлари тўплами.-Услубий кўлланма-II кисм.01.2009 й
  9. Ракамли коммутация тизимлари-фанидан амалий машгулотлар туплами-Услубий кулланма 1 кисм.-01.2009 й
  10.

Коммутация тизимлари фанидан маърузалар матни -  II кисм - 5522200 - Телекоммуникация  йўналиши  бўйича бакалаврлар учун


Telekommunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta`minoti    
  1. Ракамли ва хисоблаш техникаси (2-булим) 1-кисм - Лаборатория ишлари учун методик курсатма
  2. Ракамли ва хисоблаш техникаси (2-булим) 2-кисм - Лаборатория ишлари учун методик курсатма
  3. Тармокни дастурлаш асослари фанидан- укув-услубий мажмуа-2018 й
  4. "Алока линиялари"фани буйича -укув услубий мажмуа-2018 й
  5. "Mikroprosessor"-o`quv -uslubiy majmua -2018 y
  6. "Murakkab o`rnatilgan tizimlar"-o`quv -uslubiy majmua -2018 y
  7. "Ракамли техника ва микропроцессорлар"-фани буйича укув услубий мажмуа-2018 й
  8. "Алока линиялари "- фанидан маърузалар туплам2018 й
  9. "Микропроцессор"-амалий машгулотларни бажариш буйича услубий кулланма-2018 й
  10. "Телекоммуникацияда операцион тизимлар"-фанидан укув услубий мажмуа-2018 й
  11. "Телекоммникацияда операцион тизимлар"-фанидан лаборатория ишларини бажариш учун услубий курсатма-2018 й
  12. "Алока линиялари" фанидан амалий машгулотлар учун услубий кулланма- 1 кисм (PDF форматда) -2018 й
  13. "Алока линиялари" фанидан амалий машгулотлар учун услубий кулланма- 2 кисм (PDF форматда) -2018 й
  14. "Телекоммуникацияда дастурлаш структураси" фани буйича укув-услубий мажмуа (PDF форматда) -2018 й
  15. "Mikroprotsessor" Х.Ю Аббасхонова -2021 у

Telekommunikatsiya injiniring

(Telekommunikatsiya uzatish tizimlari)

   
  1. "Алока иншоотларининг курилиш асослари"-фанидан "Телекоммуникация"таълим йуналишлари талабалари учун-маърузалар матни-12.2010 йил
  2. Метрология стандартлаштириш ва радиоулчашлар асослари-маърузалар матни-12.2010 йил
  3. Оптик алока асослари-маърузалар матни-12.2010 йил
  4. "Метрология,стандартлаштириш ва сертификатлаштириш"-фанидан барча таълим йуналишлари талабалари учун-маърузалар матни-12.2010 йил
  5. Telekommunikatsiya uzatish tizimlari-o`quv qo`llanma 1qism-2013 y
  6. Telekommunikatsiya uzatish tizimlari-o`quv qo`llanma 1qism-2013 y
  7. Оптик толали узатиш тизимларининг линия трактини лойихалаштириш-услубий кулланма-2013 й
  8. Телекоммуникация узатиш тизимлари фанидан амалий машгулотлар учун- услубий курсатма-2013 й
  9. Telekommunikatsiya uzatish tizimlari fani bo`yicha laboratoriya ishlarini bajarishga oid uslubiy qo`llanma-2013 y
  10. «Optik aloqa asoslari» fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarishga oid uslubiy qo’llanma - 2014 y.
  11.

"Optik aloqa asoslari" fani bo`yicha laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy qo‘llanma - 2014 y.

  12.

«Ракамли коммутация тизимлари» фанидан амалий машгулотлар тўплами -   услубий кулланма - 1–кисм - 2014 й.

  13.

Телекоммуникация тармоклари - 5311300 – “Телекоммуникация”  йўналиши талабалари учун -укув кулланма - Гультураев Н.Х., Исманов К.А., Насимов Р.Х. - 2014 й.

  14. Телекоммуникация узатиш тизимларининг техник эксплуатацияси - “Телекоммуникация узатиш тизимлари” фанидан амалий машгулотларни бажаришга оид услубий кулланма - 2014 й.
  15.

“Кейинги авлод конвергент тармоклари (NGN)” фанидан маърузалар матни - 2015 й.

  16.

“MULTIMEDIALI ALOQA TARMOQLARI” fanidan amaliy topshiriqlarni bajarishga oid uslubiy qo`llanma - 2016 y.

  17.

OPTIK ALOQA TIZIMLARI fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma - 2016 y.

  18.

Keyingi avlodning konvergent tarmoqlari - 5311300 – “Telekommunikatsiya”  yo‘nalishi talabalari uchun o`quv qo`llanma - Radjapova R.N.- 2016 y.

  19.

“Кенг полосали тармоклар” фанидан амалий машгулотларини бажаришга оид услубий кўрсатма - Абдужалилов Ж.А., Хайтбаев А.Ф. - 2016 й.

  20.

“Интернет тармоклари ва хизматлари” фанидан амалий машгулотлар бўйича услубий кўрсатма - 5350100 – “Телекоммуникация” йўналиши бўйича таълим олувчи талабалар учун - 2016 й.

  21.

“Интернет тармоклари ва хизматлари” модули бўйича ўкув –услубий мажмуа - Эшмурадов А. М., Абдужалилов Ж. А. - (PDF форматда) - 2016 й.

  22.

 “Mультимедиали алока тармоклари” модули бўйича укув –услубий мажмуа - Ибатова Д. Х. - (PDF форматда) - 2016 й.

  23.

 “Оптик алока тизимлари” модули бўйича укув –услубий мажмуа - Миразимова Г.Х. - (PDF форматда) - 2016 й.

  24.

 “Телекоммуникация тармоклари” модули бўйича ўкув –услубий мажмуа - Гультураев Н. Х., Садчикова С. А., Абдужаппарова М. Б. - (PDF форматда) - 2016 й.

  25.

 “IMS асосида мультисервис тармоклари” фани бўйича ўкув –услубий мажмуа - Мухитдинов Х., Насимов Р. - (PDF форматда) - 2016 й.

  26.

“Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаштириш”
фанидан укув кўлланма
- Юнусов Н. - (PDF форматда) - 2016 й.

  27. Телекоммуникация тармокларининг ишончлилиги укув кулланма- (PDF форматда) - 2018 й.
  28. "Keyingi avlodning konvergent tarmoqlari"fanidan amaliy mashg`ulotlarni bajarishga oid uslubiy qo`llanma- (PDF форматда) - 2018 й.
  29.

Internet ashyolari faniga kirish. internet ashyolarining asosiy tushunchalari va atamalari,internet ashyolarining rivojlanish tendensiyalari №1 -8 ma`ruzalar-2021y

  30. Keyingi avlodning konvergent tarmoqlari"fanidan amaliy mashg`ulotlarni bajarishga oid uslubiy qo`llanma- 1 qism-2021 y

Transport tarmoqlari va telekommunikatsiya liniyalari    
  1. "Алока линиялари" фани буйича "Транспорт тармоклари оптик толали кабеллар тузилишини урганиш" - Лаборатория ишига методик кулланма
  2.

552200 “Телекоммуникациялар ” йуналиши “Алока линиялари” фани быйича лаборатория ишини бажариш учун методик кулланма - 1-2 - лаборатория ишлари - 04.2006 й.

  3. 552200 “Телекоммуникациялар ” йуналиши “Алока линиялари” фани быйича лаборатория ишини бажариш учун методик кулланма - 3-4 - лаборатория ишлари - 04.2006 й.
  4. 552200 “Телекоммуникациялар ” йуналиши “Алока линиялари” фани быйича лаборатория ишини бажариш учун методик кулланма - 5-6 - лаборатория ишлари - 04.2006 й.
  5. 552200 “Телекоммуникациялар ” йуналиши “Алока линиялари” фани быйича лаборатория ишини бажариш учун методик кулланма - 7-8 - лаборатория ишлари - 04.2006 й.
  6. Лаборатория амалиёти-5522200 - “Телекоммуникация” йўналиши бўйича талабалар учун “Алока линиялари” фанидан лаборатория ишларига услубий кўлланмалар-1-8-лаборатория ишлари- 14.03.2008 й
  7. "Абонент имконияти тармокларини лойихалаштириш" мавзусидаги курс ишини бажариш буйича укув кулланма-05.2008 й

Falsafa    
  1. Диншунослик фанидан иктисод ва почта хизмати йуналишлари учун - Ишчи укув дастур (2001-2002 укув йили)
  2. Психология - Маърузалар матни - Абдулазизова Р.Н.
  3. Диншунослик - Маърузалар матни - Муксимова Х.В.
  4. Маданиятшунослик - Маърузалар матни - Кенжаева Д.Р.
  5. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  6.

Falsafa(Mantiq,Estetika,Etika)фанидан мустакил таълимни ташкил этиш буйича услубий кулланма-2018 й


Fizika    
  1. Талабаларнинг мустакил иши учун физикадан услубий курсатмалар
  2. Физика - Маърузалар матни
  3. Термодинамика ва молекуляр физикадан масалалар ва услубий курсатмалар
  4. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  5. Физика атамаларининг русча-узбекча лугати- Холмедов Х.М. - 04.2005 г.
  6. Fizika fanidan maxsus sirtqi fakulteti talabalari uchun virtual laboratoriy ishlarini bajarish uchun uslubiy qo`llanma -(PDF formatda)- 2014 y.
  7. Fizika fanidan virtual laboratoriya ishlarini bajarishga oid metodik qo`llanma - (PDF formatda)- -2014 y.
  8. Физика фанидан виртуал лаборатория ишларини бажаришга оид методик кулланма - (PDF форматда) - 2014 й.
  9. Fizika fanidan maxsus sirtqi fakultet talabalari uchun virtual laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy qo`llanma - (PDF formatda) - 2014 y.
  10. Fizika fanidan maxsus sirtqi ta`lim talabalari uchun mashq bo`yicha uslubiy ko`rsatmalar va nazorat topshiriqlari - (PDF formatda) - 2014 y.
  11. Физика- Дарслик - Абдурахманов К. П., Эгамов У. - (PDF форматда) - 2014 й.
  12.

Талабаларни мустакил тайёрланиши учун физиканинг “Электр” кисмидан методик кулланма - 2016 й.


Elektronika va radiotexnika

(Elektr kvant asboblari )

   
  1. Яримутказгичли диодлар - Маърузалар матни - Абдуллаев А.М., Арипов X.К. ва бошк.
  2. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  3. Электрон каттик жисмли асбоблар ва микроэлектроника - Топширик ва услубий курсатмалар туплами
  4. Табиатшунослик - Маърузалар матни - Косимов А.Х., Ахмедова Г.Ж.
  5. Интеграл микросхемалар тайёрлаш технологияси ва уларнинг турлари билан танишиш - 1-лаборатория иши
  6. Оптронни тадкик этиш - 3-лаборатория иши
  7.

Аналог ва ракамли интеграл микросхемаларнинг баъзи турлари билан танишиш -4-лаборатория иши

  8. Elektronika-Laboratoriya ishkari uchun uslubiy ko`rsatmalar- 01.2009 у
  9. Электроника -лаборатория ишлари учун услубий курсатмалар-01.2009 й
  10. Электроника-Укув кулланма-01.2009 й
  11. Радиоматериаллар ва радиокомпонентлар-укув кулланма.- 01.2009 й
  12.

Ko`p kanalli analog-raqam o`zgartirgichlar - Signallarni shakllantirish va ishlov berish” fanidan kurs ishini bajarish uchun vazifa va uslubiy ko'rsatmalar - 2014 y.

  13.

Radiotexnik zanjirlar va signallar - Virtual laboratoriya ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy qo’llanma - 1-qism - Maxsus fakultet talabalari uchun - 2014 y.

  14.

Ракамли мантикий курилмаларни лойихалаштириш -  фанини укитиш бўйича услубий кўрсатмалар - 2014 й.

 

 

15.

Схемотехника фанидан амалий ишлари учун услубий кўрсатмалар - 2014 й.

  16.

Схемотехника фанидан лаборатория ишлари учун услубий кўрсатмалар - 2014 й.

  17.

Схемотехника фанидан лаборатория ишлари учун таркатма материаллар - 2014 й.

  18.

Ракамли мантикий курилмаларни лойихалаштириш фанидан мустакил иш мавзулари - Арипов Х.К., Ёдгорова Д.М., Тошматов Ш.Т. - 2016 й.

  19.

Raqamli mantiqiy qurilmalarni loyihalashtirish fanidan ma’ruzalar matni - Aripov X.K., Abdullaev A.M., Yodgorova D.M., Toshmatov Sh.T. - 2016 y.

  20.

Raqamli mantiqiy qurilmalarni loyihalashtirish fanidan test savollari - 2016 y.

  21.

Схемотехника фанидан тестлар - Арипов Х.К., Абдуллаев А.М. - 2016 й.

  22.

Elektronika - Laboratoriya ishlari uchun uslubiy ko’rsatmalar - Aripova Z X., Toshmatov Sh.T. - 2016 y.

  23.

Elektronika fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun tarqatma materiallar - Aripova Z X., Toshmatov Sh.T. - 2016 y.

  24.

LabView: Электроника фанидан лаборатория  практикуми - Арипов Х.К., Алимова Н.Б., Батоврин В.К. ва бошкалар. - 2016 й.

  25.

Электроника лаборатория ишлари учун услубий кўрсатмалар - Арипов Х.К., Алимова Н.Б., Бустанов Х.Х., Мирхабибова Ж.М., Алимова М.Р. - 2016 й.

  26.

«Электроника» фанидан укув-услубий мажмуа - Абдуллаев А.М., Тошматов Ш.Т., - 2016 й.

  27.

“Электроника” фанидан маърузалар матни - Арипов Х.К., Абдуллаев А.М., Ёдгорова Д.М., Тошматов Ш.Т. - 2016 й.


Optik aloqa liniyalari va o`lchash tizimlari

(Elektr zanjirlar nazariyasi)

   
  1. Электр занжирлари назарияси фанидан курс иши
  2. Махсус факультет талабалари учун электр занжирлар назарияси фанидан курс ишини бажаришга доир услубий кулланмалар
  3. Тугрикутбликлар. Узун линиялар - ЭЗН курсидан намунавий тест вазифалари туплами
  4. Имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  5. Тескари богланишли занжирлар. Электр фильтрлар - ЭЗН курсидан намунавий тест вазифалари туплами
  6. Elektr zanjirlari nazariyasi. Test sinovlaridan vazifalar to`plami. 1-bo’lim - Oliy o’quv yurtlari uchun «Elektr zanjirlari nazariyasi» fanidan o’quv qo’llanmasi- 1-2 mavzu - Davidov S.R., Dmitriev V.N. va boshq.
  7. Elektr zanjirlari nazariyasi. Test sinovlaridan vazifalar to`plami. 1-bo’lim - Oliy o’quv yurtlari uchun «Elektr zanjirlari nazariyasi» fanidan o’quv qo’llanmasi- 3-4 mavzu - Davidov S.R., Dmitriev V.N. va boshq.
  8. Elektr zanjirlari nazariyasi. Test sinovlaridan vazifalar to`plami. 1-bo’lim - Oliy o’quv yurtlari uchun «Elektr zanjirlari nazariyasi» fanidan o’quv qo’llanmasi- 5- mavzu - Davidov S.R., Dmitriev V.N. va boshq.
  9. Elektr zanjirlari nazariyasi. Test sinovlaridan vazifalar to`plami. 1-bo’lim - Oliy o’quv yurtlari uchun «Elektr zanjirlari nazariyasi» fanidan o’quv qo’llanmasi- 6- mavzu, ilova - Davidov S.R., Dmitriev V.N. va boshq.
  10. Elektr zanjirlari nazariyasi kursi bo`yicha ma`ruzalar matni. Maxsus fakultet kursantlari uchun - Sokolov V.K. - 10.2005 г.
  11. Elektr zahjirlar nazariyasi fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy qo`llanma-1-8 laboratoriya ishi-2013 y
  12. Elektr zahjirlar nazariyasi fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy qo`llanma-9-17 laboratoriya ishi-2013 y
  13. Elektr zanjirlari nazariyasi fanidan kurs ishini bajarish uchun uslubiy qo`llamna-2013 y
  14. Электр занжирлар назарияси маърузалар матни-2013 y
  15.

5522200 -“Телекоммуникация” таълим йўналиши бўйича таълим олаётган талабалар учун  “Битирув олди”  амалиёти бўйича услубий курсатма - 2014 й.

  16. Elektr zanjirlari nazariyasi fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy qo`llanma - 2 qism - 2014 y.
  17.

5522200-“Телекоммуникация”  таълим йўналиши бўйича таълим олаётган 3 - курс талабалари учун ишлаб чикариш амалиёти бўйича услубий кулланма - 2014 й.

  18. Metrologiya va telekommunikatsiya tizimlari o`lchash - o`quv qo`llanma- 1-qism - Karimova U.N. - 2014 y.
  19.

«Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш» фанидан барча таълим йўналишлари учун укув кулланма - Каримова У. Н. -2014 й.

  20. "Aхборот-ўлчов тизимлари" - бакалавриатнинг барча таълим йўналишлари талабалари учун укув кулланма - Парпиев М.П., Хайдарбекова М.М., Рахмонова Г.С. - 2016 й.
  21.

Электр занжирлар назарияси фани бўйича махсус факультет талабалари учун маърузалар тўплами - 2016 й.

  22.

«Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш» фани бўйича масалалар тўплами - Бакалавриатнинг барча таьлим йўналишлари учун услубий кулланма - 2016 й.


Elektron tijorat      
  1. Электрон тулов тизимлари фанидан лаборатория ишларини бажариш учун услубий курсатма-2013 й ko`chirish
  2. Интернет маркетинг фанидан лаборатория ишларини бажариш учун -услубий курсатма-2013 й ko`chirish
  3. Веб иловаларни яратиш фанидан лаборатория ишларини бажариш буйича -услубий курсатма-2013 й ko`chirish

E`lektr ta`minot tizimlari

(Energiya ta`minlash tizimlari)

     
  1. «Хаёт фаолияти хавфсизлиги» фанидан маърузалар тўплами - Кодиров Ф. М. - 2010 й.
  2.

Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi
kursidan ma`ruzalar to`plami
- (Beruniy nomli Toshkent davlat texnika universiteti) - Nigmatov I. - 2010 y.

  3. «Хаёт фаолияти хавфсизлиги» фанидан маърузалар тўплами - Кодиров Ф. М. - 2011 й.
  4.

Экология - укув кулланма - 2014 й.

  5.

Экология фанидан топшириклар ва амалий машгулотларни утказиш учунуслубий кулланма - 2014 й.

  6.

Экология фанидан топшириклар ва амалий машгулотларни утказиш учун услубий кулланма 3 курс талабалари учун - 2014 й.

  7.

Экология - маърузалар матнни тўплами - 2014 й.

  8.

Экология фанидан топшириклар ва амалий машгулотларни утказиш буйича Махсус факултет учун услубий кулланма - 2014 й.

  9.

Фавкулотда вазиятларда хаёт фаолияти хавфсизлиги - укув кулланма -Кодиров Ф.М., Мирзаева М.Б - 2014 й.

  10.

Favqullotda vaziyatlarda hayot faoliyati xavfsizligi - o`quv qo`llanma - Qodirov F. M., Mirzayeva M. B. - 2014 y.

  11.

«Hayot faoliyat xavfsizligi» fani bo‘yicha nazorat ishiga topshiriqlar va  ularni bajarishga doir uslubiy ko‘rsatmalar - Maxsus fakultet yo‘nalishidagi talabalar uchun - 2014 y.

  12.

Хаёт фаолияти хавфсизлиги фанидан “Кабел -линия иншоотларини куришда техника хавфсизлиги” дан услубий кулланма - 2014 й.

  13.

Xаёт фаолияти хавфсизлиги фанидан  “Видеотерминаллар билан ишлаганда техника хавфсизлиги” - укув кулланма- 2014 й.

  14.

Hayot faoliyati xavfsizligi fanidan "Videoterminallardagi xavfsizlik muammolari" o’quv qo’llanma - Qodirov F.M., Мirzaeva M.B. - 2014 y.

  15.

"Yongin xavfsizligi" kursi bo’yicha o‘quv qo‘llanma - barcha yo’nalishlar bo’yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun -2014 y.

  16.

Aloqa qurilmalari qayta tiklanuvchi elektr ta`minoti manbalar fanidan uslubiy qo‘llanma - Siddikov I.X.- 2016 y.

  17.

Hayot faoliyati havfsizligi fanidan favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam ko’rsatish bo'yicha o`quv uslubiy qo`llanma - 2016 y.

  18.

Barcha yo’nalishlar bo’yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun «Hayot faoliyati xavfsizligi» «Shoshilinch vaziyatlarda tibbiy yordam ko’rsatish» kursi bo’yicha uslubiy qo’llanma - 2016 y.

  19.

Хаёт фаждолияти хавфсизлиги. Экология фанидан
амалий машгулотлар
- Кодиров Ф.М., Саттаров Х.А. - 2016 й.

  20.

Хаёт фаолияти хавфсизлиги. Экология фанидан виртуал лаборатория ишлари - Кодиров Ф.М., Саттаров Х.А. - 2016 й.

  21. Hayot faoliyati havfsizligi. Ekologiya fanidan nazariy mashg`ulotlar materiallari - 2016 y.
  22.

Хаёт фаолияти хавфсизлиги. Экология
фанидан амалий машгулотлар
- Махсус сиртки йўналишидаги талабалар учун - Кодиров Ф. М. - 2016 й.

  23.

Экология маърузалар матнлари тўплами - ТАТУ Карши филиали - 2016 й.

  24

 

«Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy qo‘llanma-2018 y
  25. "Hayo faoliyati va xavfsizligi ""Shoshilinch vaziyatlarda tibbiy yordam ko`rsatish"- kursi bo`yicha uslubiy qo`llanma-2018 y
  26. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish-2018 у-Pdf форматда
  27. Замонавий энергия узгартириш тизимлари-2018 й- Pdf форматда
  28. Hayot faoliyati xafvsizligi va mehnat gigienasining gurilishdagi o`rni-2018 y-Pdf formatda
  29. Advanced energy conversion systems-2018 y-Pdf formatda
  30. Occupational safety and nealth issues in building-2018 y-Pdf formatda
  31.
Metrology,standatisation and sertification-2018 y- Pdf fornatda
  32. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish-2021 y
  33. "Экология" фанидан амалий ишлар учун ўкув-услубий кўлланма-2021 й
       

Chet tillari   O`zbek tilida:
  1. Телекоммуникация сохаси сиртки булим (инглиз тили) - Методик кулланма
  2. Инглиз тилидан имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  3. Немец тилидан имтихон саволлари (2002-2003 укув йиллари)
  4. Огзаки ва ёзма нутк куникмаларини устириш буйича услубий кулланма. 1- кисм (француз тили) - Услубий кулланма
  5. Telekommunikatsiya yo’nalishi 1-2 kurs talabalari uchun ingliz tilidan amaliy bilim ko’nikmalarini oshirish bo’yicha o’quv-uslubiy qo’llanma-2013 y
  6. Radiotexnika,Radioeshittirishlar va Televideniye yo`nalishi talabalari uchun o`quv uslubiy qo`llanma-2013 y
  7. Elektron tijorat yo`nalishi talabalari uchun o`quv uslubiy qo`llanma-2013 y
  8.

«Амаliy хоrijiy тil» fanidan o'quv-uslubiy majmua - Gaziyeva V. H. - 2016 y.

  9.

"Чет тили" фанидан укув-услубий мажмуа - Газиева В. Х. - 2016 й.

  10.

Чет тили фанидан махсус сиртки бакалавр йўналиши талабалари учун укув-услубий мажмуа - Шахакимова М.Т., Газиева В.Х. - 2016 й.

  11.

«Амаliy хоrijiy тil» (nemis tili) fanidan o'quv-uslubiy majmua - Nishanova N.M. - 2016 y.

  12. "Чет тили"-фанидан укув -услубий мажмуа-2018 й
    Nemis tilida:  
  1. Im Fachgeschaft  “Computerland” - Немец тилидан матн
  2. Text 20. Rasante Entwicklung der Informationstechnik - Немец тилидан матн
  3. Text 21. Rund um den Roboter - Немец тилидан матн
    Rus tilida:
  1. Почтовая связь (английский язык) - Методическое указание
  2. Методические разработки для занятий со студентами факультета "Менеджмент" (английский язык) - Методическое указание
  3. Английский язык с уклоном на ИКТ (Основы языка)-IT related English-2013 г
  4. Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов 1 курса направления «Информатизация и библиотековедение» -2013 г
    Frantsuz tilida:  
  1. Методические рекомендации по французскому языку-для II курсов на узб.яз-2010 г
  2. Контрольные тесты по французскому языку-для I курса-2010 г
  3. Контрольные тесты для магистров-2010 г
  4. Informatika  va аhborot теhnologiyalari bo’yicha matnlar  to’plami uslubiy qo’llanma - 2014 у.


so`ngi yangilangan sana: 01.11.2021