Avtor: Tatu Falsafa kafedrasi mudiri sotsologiya fanlari nomzodi E. Karimova .

Dastur taminoti: 213-04ITu guruh talabasi Bakiev F. X