Узбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги

ТОШКЕНТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА АЛОКА ИНСТИТУТИ

 

Алока корхоналари

 иктисодиёт кафедраси

 

 

 

БУХГАЛТЕРия ХИСОБи

маъруза матнлари

 

 

ТОШКЕНТ 2001

 

 
 
МУНДАРИЖА

 

 

1-Мавзу. Бухгалтерия хисоби ва унинг мохияти.. .. .

3

2-Мавзу. Бухгалтерия хисоби предметининг умумий  таърифи ва усули.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

7

3-Мавзу. Бухгалтерия баланси, унинг тузилиши ва    мазмуни.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

9

4-Мавзу. Счётлар тизими ва икки ёклама ёзув.. .. .. .

13

5-Мавзу. Таъминот жараёни хисоби.. .. .. .. .. .. .. .. ..

20

6-Мавзу. Ишлаб чикариш жараёни хисоби.. .. .. .. .. .

26

7-Мавзу. Сотиш жараёни хисоби.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

32

 

 

 

1-МАВЗУ. БУХГАЛТЕРИЯ ХИСОБИ ВА УНИНГ МОХИЯТИ

 

Режа: 

1       Хисоб турлари.

2       Бухгалтерия хисобининг вазифалари ва унинг         

         олдига куйилган талаблар.

3       Корхонанинг хужалик маблаглари.

4       Хужалик маблагларнинг ташкил топиш манбалари.

Бухгалтерия хисоби фанида корхона, ташкилот ва муассасаларда хужалик маблаглари ва унинг манбалари хамда хужалик жараёнларини акс эттиришнинг методолик асослари иктисодий конунлар талабларига мувофик ёритилади. Бу фан хужалик фаолиятининг тахлили ва хужжатли тавтиш курслари билан чамбарчас богликдир. Чунки бухгалтерия хисобининг маълумотларидан фойдаланиш усулларини хужалик фаолиятининг тахлили ва хужжатли тавтиш курслари ургатади.

          Бухгалтерия хисоби назарияси халк хужалик тармокларидаги бухгалтерия хисоби, статистика, режалаштириш, молиялаштириш ва кредитлаштириш, халк хужалиги тармоклари иктисодиёти, хукукчилик каби аник фанлар билан узаро богликдир.

Хисоб маблагларини ишлаб чикариш ва таксимлаш жараёнида моддий ишлаб чикаришни уюштириш, бошкариш ва рахбарлик килиш учун зарурдир.

Хисоб кенгайтирилган такрор ишлаб чикариш жараёнини микдорий акс эттириш ва унга сифат жихатдан тавсифнома беришга мулжаллангандир.

 

1.                 Хисоб турлари.

 

Оператив ёки оператив-техника хисоби, бухгалтерия хисоби ва статистик хисоб. Бу учала хисоб турининг йигиндиси халк хужалик хисоби деб аталади.

Оператив (оператив-техника) хисоб ишлаб чикаришнинг айрим булинмаларида содир булаётган хужалик жараёни ва операциялари хакида зарур маълумотларни тезда етказиб беришга каратилган жорий кузатиш ва назорат килиш усулидир.

Оператив хисобнинг узига хос хусусияти шундаки, бунда хужалик жараёни тугрисидаги маълумотлар тезлик билан кайд килинади ва тегишли жойга тезда етказиб берилади.

Статистик хисоб муайян шароитда халк хужалигининг бутун микёсида хамда айрим сохаларида ижтимоий ривожланиш конуниятларини микдорий ифодада урганади. Демак, статистик хисоб микдорий ходисаларни урганиш ва назорат килиш тизимидир.

Бухгалтерия хисоби корхонанинг хужалик маблаглари ва уларнинг ташкил топиш манбаларининг харакатини курсатади. У хужалик жараёни операциялари устидан ёппасига ва узлуксиз кузатиш олиб бориш, кузатиш натижасида олинган маълумотларни улчаш ва хужжатларда кайд килиш хамда уларни ягона бир улчовда, яъни пулда ифодалаб умумлаштириш тизимидан иборатдир. Содир булган хужалик жараёни ва операцияларини умумлаштириш факат пул ифодасида олиб борилади. Хамма ёзувлар факат хужжатларга асосланади. Хисобнинг уч тури биргаликда халк хужалик хисобининг ягона тизимини ташкил килади.

 

2.                 Бухгалтерия хисобининг вазифалари.

         

Бухгалтерия хисоби жорий ва истикбол халк хужалик режаларини ишлаб чикиш ва уларнинг бажарилиши устидан назорат олиб бориш учун корхоналардаги мавжуд асбоб-ускуналар, уларнинг куввати, жойланиши, кай даражада фойдаланилаётганлиги ва ички манбалари тугрисида маълумот бериши керак.

Хисоб - ишлаб чикаришда материал, ёкилги, энергия ва иш хаки харажатлари меъёрларига ва хужалик харажатларининг сметасига каттик риоя килиниши устидан назорат килишни таъминлайди. Бухгалтерия хисоби олдига куйиладиган талабларга режа курсаткичларини хисоб курсаткичлари билан таккослаш мумкинлиги, уларнинг аниклиги ва тугрилиги, тулалиги ва уз вактида бажарилиши, равшан ва хаммабоплиги, режалилиги ва арзонлиги кабилар киради.

 

3.                 Корхонанинг хужалик маблаглари.

         

Хужалик жараёнида бажарилаётган функционал ролига караб хужалик маблаглари ишлаб чикариш фазасидаги маблаглар ва корхона айланишидан четланган маблагларга булинади.

I.                   Ишлаб чикариш фазасидаги хужалик маблаглари

А. Мехнат воситалари.

1.       Иморатлар.

2.       Иншоотлар.

3.       Утказувчи мосламалар.

4.       Машина ва асбоб-ускуналар.

5.       Хисоблаш техникаси ва унга дастур воситалари.

6.       Транспорт воситалари.

7.       Ишлаб чикариш ва хужалик инвентарлари.

8.       Ишчи ва махсулдор хайвонлар.

9.       Куп йиллик дарахтлар.

10. Кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмлар.

Б. Мехнат буюмлари.

11. Хом ашё ва материаллар.

1.       Ярим тайер махсулотлар ва комплектлаш махсулотлари, курилмалар ва деталлар.

2.       Эхтиёт кисмлар.

3.       ёкилги.

4.       Курилиш материаллари.

5.       Идиш ва идиш материаллари.

6.       Тугалланмаган ишлаб чикариш.

7.       Келгуси давр харажатлари.

8.       Устирилаётган ва бурдокига бокилаётган хайвонлар.

В. Номоддий активлар.

1.       Ердан, сувдан ва бошка табиий захиралардан фойдаланиш хукуклари.

2.       Муаллифлик хукуклари.

3.       Ихтиролардан фойдаланиш хукуклари.

4.       Мол тамгалари ва савдо белгиларидан фойдаланиш хукуклари.

5.       Патентлар.

6.       «Ноу-хау»дан фойдаланиш хукуклари ва хоказо.

II.                Муомала фазасидаги хужалик маблаглари.

1.       Тайёр махсулот.

2.       Моллар.

3.       Пул маблаглари:

а) кассадаги маблаглар;

б) хисоб-китоб счётидаги маблаглар;

в) валюта счётидаги маблаглар;

г) банклардаги хар хил счётдаги маблаглар.

4.       Хисоб-китобдаги маблаглар:

а) жунатилган мол, бажариб топширилган иш ва хизмат суммаси;

б) дебитор карзлар суммаси;

в) хисобдор шахслар томонидан хисобот берилмаган бунак суммаси;

III.             Корхона айланишидан четлатилган маблаглар.

1.       Фойда хисобидан четга жалб килинган маблаглар.

2.       Четга жалб килинган хар хил маблаглар.

3.       Курилган зарарлар суммаси.

Хужалик маблаглари - асосий воситалар, номоддий активлар, айланма маблаглар ва айланишдан ташкаридаги маблагларга булинади.

Асосий воситалар ишлаб чикариш жараёнида бир неча марта ишлатилиб, уз шаклларини саклаб колган холда аста-секин эскириб боради. Асосий воситаларнинг киймати уларнинг эскириши давомида ишлаб чикариш харажатларига аста секин тенг микдорда кушиб борилади.

          Киймати кам ёки хизмат килиш муддати бир йилдан оз булган мехнат воситалари кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмлар деб аталади ва улар айланма маблаглар таркибида хисобга олинади.

Айланма маблаглар хар бир ишлаб чикариш циклида тула истеъмол килинади, узининг бошлангич табиий шаклини узгартиради ва шунинг учун хам унинг киймати ишлаб чикариш харажатларига тула киради.

 

4.       Хужалик маблагларининг хужалик жараёнида катнашиш характери ва муддатига караб булиниши келтирилган:

I.                   Асосий воситалар.

1.       Иморатлар.

2.       Иншоотлар.

3.       Утказувчи курилмалар.

4.       Машина ва асбоб-ускуналар.

5.       Хисоблаш техникаси ва унга тузилган дастур.

6.       Транспорт воситалари.

7.       Ишлаб чикариш ва хужалик инвестициялари.

8.       Ишчи ва махсулдор хайвонлар.

9.       Куп йиллик дарахтлар.

II.                Номоддий активлар.

III.             Айланма маблаглар.

1.       Кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмлар.

2.       Хом ашё ва материаллар.

3.       Ярим тайёр махсулотлар ва комплектлаш махсулотлари, курилмалар ва деталлар.

4.       Эхтиёт кисмлар.

5.       ёкилги.

6.       Курилиш материаллари.

7.       Идиш ва идиш материаллари.

8.       Тугалланмаган ишлаб чикариш.

9.       Келгуси давр харажатлари.

10. Тайёр махсулот.

11. Моллар.

12. Устирилаётган ва бурдокига бокилаётган хайвонлар.

13. Пул маблаглари.

14. Хисоб-китобдаги маблаглар.

IV.           Айланишдан ташкаридаги маблаглар.

1.       Фойда хисобидан четга жалб килинган маблаглар.

2.       Хар хил четга жалб килинган маблаглар.

3.       Курилган зарарлар суммаси.

 

Корхона хужалик маблагларининг ташкил топиш манбалари куйидагича туркумлаштирилиши мумкин:

I.                   Корхона уз хужалик маблагларининг манбалари.

1.       Низом фонди.

2.       Асосий воситаларнинг эскириши.

3.       Номоддий активларнинг эскириши.

4.       Захира фонди.

5.       Даргумон карзлар буйича захиралар.

6.       Таксимланмаган фойда.

7.       Махсус максадга аталган фондлар.

8.       Хисобот йилининг фойдаси ишлатилмаган кисми.

9.       Келгусида килинадиган харажат ва туловлар захираси.

10. Кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмларнинг эскириши.

II.                Кредитлар ва карзга олинган маблагларнинг манбалари.

1.       Банкларнинг киска муддатли кредитлари.

2.       Банкларнинг урта муддатли кредитлари.

3.       Банкларнинг узок муддатли кредитлари.

4.       Киска муддатга карзга олинган маблаглар.

5.       Узок муддатга карзга олинган маблаглар.

6.       Кредитор карзлар:

а) моллар ва харажатлар учун;

б) туланадиган векселлар буйича;

в) олинган бунаклар буйича;

г) бюджет билан;

д) сугурта буйича;

е) мехнатга хак тулашга доир;

ж) хар хил кредитор карзлар.

7.       Ходимлар учун олинган кредитлар.

8.       Хар хил пассивлар.

 

 

2-МАВЗУ. БУХГАЛТЕРИЯ ХИСОБИ ПРЕДМЕТИНИНГ  УМУМИЙ ТАЪРИФИ ВА УСУЛИ

 

Режа:      

1       Бухгалтерия хисоби предмети.

2       Бухгалтерия хисоби усуллари.

 

I.         Хужалик жараёнлари уч боскичдан иборат: 

1                   Таъминот жараёни.

2                   Ишлаб чикариш жараёни.

3                   Сотиш жараёни.

Корхонанинг хужалик маблаглари даврий айланишнинг хамма боскичларида харакат килади.

Бухгалтерия хисоби хар бир корхонада хужалик жараёнида содир булаётган хужалик операцияларини ва бу операциялар таъсирида хужалик фаолиятидаги узгаришларни акс эттириши зарур.

Хужалик маблаглари даврий айланишининг асосий боскичлари кетидан таксимот ва истеъмол хам келади.  

Бухгалтерия хисобида корхона ихтиёридаги маблаглар, хужалик жараёни ва унинг таъсири остида хужалик маблагларининг хажми, тузилиши, жойланиш ва тайинланишидаги содир буладиган узгаришлар акс эттирилади хамда корхоналар хужалик фаолиятининг молиявий натижалари аникланади.

Бухгалтерия хисоби воситасида корхоналар хужалик фаолиятининг жараёни, маблаглари акс эттирилади хамда уларнинг ташкил топиш манбалари нималардан иборат эканлиги тугрисидаги маълумотлар олинади.

Бухгалтерия хисобида факат пул улчовларидан фойдаланиш мумкин булган хужалик жараёни ва маблагларигина уз аксини топади, холос. Пул ифодасига эга булмаган корхоналарнинг мулклари, масалан, ер, ер багри, урмонзор ва бошкалар бухгалтерия хисобида уз аксини топмайди. Агар уларнинг киймати аникланиб, пулда ифодаланадиган булса, у холда булар хам бухгалтерия хисобида хисобга олина бошланади.

Бухгалтерия хисоби предмети кенгайтирилган такрор ишлаб чикариш шароитида корхонанинг пул ифодасида акс эттириладиган хужалик маблаглари ва шу маблаглар манбалари, уларнинг хужалик фаолияти ва молиявий натижаларидир.

Бухгалтерия хисоби хужалик маблагларининг харакатини, уларнинг холатини, хужалик фаолияти жараёнини ва бунинг натижасида содир булган хисоб-китоб муносабатларини акс эттиради.

 

II. Бухгалтерия хисоби усуллари маълум кузатиш натижаларини пул курсаткичда ифодалаш, кайд килиш хамда уни зарур ёзувлар ёрдамида тартибга солиш, унинг натижаларини аниклашдан иборатдир.

а) хужжатлаштириш бухгалтерия хисоби усулининг энг мухим элементи. Хар бир хужалик операцияси хужжатсиз кайд килинмайди. Хужжат расмийлаштирилаётганда унинг олдига куйилган хамма хукукий талабларга риоя килиш керак.

б) йуклама килиш - бу санаш, тортиш, улчаш ва хоказолар йули билан корхона мол-мулкини руйхат килиш, маълумотларни бухгалтерия хисоби маълумотлари билан солиштириш, фаркларни хужжат билан расмийлаштириш.

в) бахолаш хужалик маблаглари, уларнинг ташкил топиш манбалари ва хужалик жараёнини пул улчовида ифодалаш усулида намоён булади.

г) калькуляция килиш махсулот бирлиги, бажарилган иш ва хизматларнинг таннархи пул ифодасида хисоблаш усулида намоён булади.

д) хужалик операциясини бухгалтерия хисобининг счётларида акс эттириш Иккиёклама ёзиш усули ёрдамида амалга оширилади. Хар кандай хужалик операциясига тегишли бир йигинди сумма бухгалтерия хисобида бир вактнинг узида икки счётда акс эттирилади.

Балансли умумлаштириш бухгалтерия хисоби усулининг мухим элементларидан бири хисобланади.

Хисобот бухгалтерия хисоби усулининг асосий элементи. Маълум даврга булган хужалик фаолиятини акс эттирувчи умумлаштирилган хужалик жараёни ва операцияларини уларнинг иктисодий мазмунига караб маълум тартибда гурухлаштирадиган ва узаро алокадорлигини таъминлайдиган курсаткичларни акс эттирувчи шакллар йигиндиси хисобот деб аталади.

Бухгалтерия хисоби усули деб диалектик усулга асосланган холда хужалик жараёни ва операцияларини хужжатларда ёппасига ва узлуксиз кайд килиб иккиёклама ёзиш усули билан счётлар тизимида пул ифодасида акс эттириш, хисоб маълумотларининг тугрилигини йуклама килиш ёрдамида аниклаш, улар асосида керакли калькуляция, баланс ва хисобот тузишга айтилади.

 

 

3-МАВЗУ. БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ, УНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА МАЗМУНИ

 

Режа:

1       Бухгалтерия баланси.

2       Актив ва пассив.

3       Баланс моддаси.

4       Балансдаги узгаришлар турлари.

 

1.    Хужалик маблагларининг таркиби, жойланиши, харакати ва уларнинг келиб чикиш манбаларидаги узгаришларни бир-бирига солиштириб, маълум бир санага пул улчовида умумлаштириб акс эттириш бухгалтерия хисоби усулининг мухим элементларидан бири - баланс ёрдамида амалга оширилади.

«Баланс» иборасининг асл маъноси - мувозанатликдир. Корхона хужалик маблагларининг турлари ва жойланиши хамда бу маблагларнинг ташкил топиш манбалари бухгалтерия балансининг икки томонини ташкил килади.

Баланс куннинг охирига ёки хисобот ойидан кейинги ойнинг биринчи кунига пул улчовида тузилади.

Бухгалтерия хисоби буйича халкаро бухгалтерия стандартларида бухгалтерия баланси баланс хисоботи деб юритилади. Бунга сабаб, бу балансда корхона активларининг кийматини, корхонанинг бошка хукукий шахслар ва фукароларга булган мажбуриятларининг умумий киймати билан корхонанинг капиталини умумий кийматига тенг келишидир.

Корхонанинг капитали - бу корхонанинг уз активларига эгалигидир.

Корхонанинг мажбуриятлари эса - бу муайян корхона активларига унинг кредиторлари томонидан эгалигидир.

Баланс хисоботи буйича корхона активларининг киймати унинг капитали киймати билан мажбуриятлари суммасининг йигиндисига тенг келади.

2. Баланс икки кисмга булинган жадвал шаклида тузилади. Чап томони актив дейилади - унда хужалик маблаглар турларининг холати акс эттирилади.

Унг томони пассив дейилади - унда маблагларнинг пайдо булиши манбаларнинг ва кандай максадга ишлатилиши акс эттирилади.

Баланснинг активида хам, пассивида хам учтадан булим бор.

Актив:  

1       Асосий воситалар ва куйилмалар.

2       Захиралар ва харажатлар.

3       Пул маблаглари, хисоб-китоблар ва хар хил активлар.

Пассив: 

1       Корхона уз маблагларининг манбалари.

2       Кредитлар ва бошка карзга олинган маблаглар.

3       Хисоб-китоблар ва хар хил пассивлар.

  

1-жадвал

БАЛАНС

Актив                                                                                 Пассив

Тартиб раками

Хужалик маблаглари ва уларнинг

Жойланиши

Жами (минг сум)

Тартиб раками

Хужалик маблагларининг ташкил топиш манбалари

Жами (минг сум)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерия балансининг иккала томони хам бир канча моддаларга булинади.

 

3. Бухгалтерия балансининг моддаси деб иктисодий жихатдан бир хил булган хужалик маблагларининг маълум тури ёки хужалик маблагларининг ташкил топиш манбаини балансда алохида акс эттирувчи курсаткичга айтилади.

Активдаги моддалар йигинди суммаси пассивдаги моддалар йигинди суммасига тенг булиши шарт.

         

Актив

к

Пассив

 

 

 

                  

Баланснинг булимлари иктисодий мазмуни, кандай максадга мулжалланганлигига караб, бир хил моддаларга гурухлаштирилган.

 

 

1-жадвал(давоми)

1

2

3

4

5

6

 

I. Асосий воситалар ва куйилмалар

 

 

I. Корхона уз маблагларининг манбалари

 

1

Асосий воситалар

2000

1

Низом фонди

3000

2

Номоддий активлар

7200

2

Асосий воситаларнинг эскириши

2300

3

Капитал куйилмалар ва бунаклар

3000

3

Номоддий активларнинг эскириши

1500

4

Урнатиладиган асбоб-ускуналар

2000

4

Кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмларнинг эскириши

1000

 

...

 

 

...

 

1

2

3

4

5

6

 

I булим буйича хаммаси

14200

 

I булим буйича хаммаси

7800

 

II, III булим хаммаси

7000

 

II, III булим хаммаси

13400

 

Баланс

21200

 

Баланс

21200

 

4. Корхонанинг хужалик маблаглари ва унинг манбалари хужалик жараёнида доимо харакатда булади. Бухгалтерия баланси курсаткичлари хужалик операциялари таъсири остида узгаради.

Биринчи хил узгариш. Хужалик операциялари факат баланснинг актив кисмидаги моддаларда узгариш содир этади.

Масалан: Ишчи ва хизматчиларга иш хаки тулаш учун корхонанинг банкдаги хисоб-китоб счётидан кассага 170.000 сум накд пул олинди. Бу операция баланснинг «Касса» ва «Хисоб-китоб счёти» моддасидаги пул маблагининг камайишига сабаб булади.

«Касса» моддасидаги маблаглар 170.000 сумга купаяди.

«Хисоб-китоб счёти» моддасидаги маблаглар 179.000 сумга камаяди.

А – актив;

П – пассив;

И - хужалик операциялари;

(1, 2, 3, 4,...) - индекслар (хужалик операциялар турини курсатади).

S А К И1 - И1 к S П             

S А К 170000 - 170000 к S П     

Факат актив томонидаги тегишли  моддаларда узгариш булади.

Баланс умумий суммаси узгармайди.

 

Иккинчи хил узгариш. Иккинчи хил узгариш деб хужалик маблагларининг ташкил топиш манбаларини акс эттирадиган баланснинг пассив томонидаги тегишли моддаларида узгаришга сабаб буладиган, лекин баланснинг умумий суммасига таъсир килмайдиган узгаришга айтилади.

Масалан: Ходимларга хисобланган мехнат хакидан 1.600 сум даромад солиги ушланди.

Пассив томонидаги «Кредиторлар билан хисоб-китоблар» моддасининг «Бюджет билан» деган кичик моддасидаги сумма купайиб, шу модданинг «Мехнатга хак тулашга доир» кичик моддасидаги сумма камайди.

S А к S П К И2 - И2;   S А к S П К 1600 - 1600

 

Учинчи хил узгариш деб, хужалик маблагларининг таркиби ва жойланишини акс эттирадиган, баланснинг актив томонидаги тегишли моддаларда ва шу маблагларнинг манбаларини акс эттирадиган баланснинг пассив томонидаги тегишли моддаларда бир вактда купайиш содир киладиган, шунингдек, баланснинг умумий суммасини хам купайтирадиган узгаришга айтилади.

Масалан: Банкдан 2.500 сум киска муддатли ссуда олинди ва корхонанинг хисоб-китоб счётига утказилди. Бу операция таъсири остида баланснинг актив кисмидаги «Хисоб-китоб счёти» моддасидаги пул маблагида купайиш ва пассив кисмида «Банкларнинг киска муддатли кредитлари» моддасидаги корхонанинг банкдан карзида хам купайиш булди.

S А К И3 к S П К И3                  

S А К 2500 к S П К 2500

 

Туртинчи хил узгариш деб, хужалик маблагларининг таркиби ва жойланишини акс эттирадиган баланснинг актив томонидаги тегишли моддаларда ва шу маблагларнинг манбаларини акс эттирадиган баланснинг пассив томонидаги тегишли моддаларда бир вактда камайиш булади, баланснинг умумий суммаси хам камаяди.

Масалан: Корхонанинг хисоб-китоб счётидан мол етказиб берувчиларга келтирилган материаллар учун 3.000 сум пул утказиб берилди. Бу операция таъсирида баланснинг актив томонида «Хисоб-китоб счёти» моддасида ва пассив - «Моллар ва харажатлар учун» моддасидаги корхонанинг кредитор карзи суммаси камайди. Баланснинг хам актив кисмидаги моддалар, хам пассив кисмидаги моддалар камаяди.

S А - И4 к S П - И4

S А - 3000 к S П - 3000  

 

4-МАВЗУ. СЧЁТЛАР ТИЗИМИ ВА ИККИ ЁКЛАМА

ЁЗУВ

 

Режа:  

1       Бухгалтерия хисобининг счётлари ва унинг  тузилиши.

2       Иккиёклама ёзиш.

3       Синтетик ва аналитик хисоб хакида тушунча.

4       Счётларни туркумларга ажратиш. Асосий счётлар, тартибга солувчи счётлар, таксимловчи хисобот.

 

1. Бухгалтерия счётлари - хужалик объектларининг хужалик жараёнидаги харакатини тартибга солиб, хисоб олиш ва назорат килиш усулидир. Амалда счётлар жадвал, карточка ёки дафтар вараги шаклида булиб, у икки кисмга булинади. Унинг чап кисми «Дебет», унг кисми эса «Кредит» деб аталади.

Дебет сузи лотинча “debet” сузидан олинган ва таржимаси «у карздор» дегани.

Кредит сузи “kredit” - “ишонди “ дегани.

Бухгалтерия хисоби счётларини куйидагича тарзда ифодалаш мумкин:

Д-т           счётнинг номи          К-т

 

 

 

Хисобот даврининг бошига маълумотлар баланснинг актив ва пассив кисмларининг моддаларидан олиб ёзилади. Булар счётларнинг бошлангич сальдоси (колдиги) дейилади. Хисобот даврида содир булган хужалик операцияларининг суммасини хисобга олган счётларнинг дебет томонидаги жами “Дебет буйича оборот”, кредит томонидаги жами “Кредит буйича оборот”, умуман счётлар буйича жами эса “Оборотлар” деб аталади.

Бухгалтерия счётлари актив ва пассив счётларга булинади. Актив-пассив счётлар хам бор.

Актив счётларда хужалик маблаглари акс эттирилса, пассив счётларда уларнинг манбалари акс эттирилади.

          Актив счётларнинг дебетида хужалик маблагларининг купайишига олиб келувчи хужалик операциялари курсатилади, кредитида уларнинг камайишига олиб келувчи операциялар курсатилади.

          Пассив счётларда эса акси булади.

          Актив счётларда колдик хар доим унинг дебетида булса (дебетли колдик), пассив счётларда унинг кредитида (кредитли колдик) булади.

 

Актив счётларнинг шартли тарзи:

 

Д-т                                       счёт                                         К-т

Хисобот даврининг бошида колган маблагларнинг бошлангич колдиги(К)

Хисобот даври ичида маблагларнинг харажати(-)

Хисобот даври ичида маблагларнинг кирими(К)

Маблагларнинг хисобот даври

Охирида колган колдиги

 

 

Пассив счётларнинг шартли тарзи:

 

Д-т                                       счёт                                         К-т

Хисобот даври ичида маблаглар манбаининг камайиши(-)

Хисобот даврининг бошида колган маблаглар манбаининг бошлангич колдиги(К)

Хисобот даври ичида маблаглар манбаининг купайиши(К)

Маблаглар манбаининг хисобот  даври охирида колган колдиги

 

Актив счётларда бошлангич колдик булмаса, у холда энг аввал дебетда акс эттирилган операция ёзилиши керак. Пассив счётларда эса аввал кредитда акс эттирилиб, сунгра дебетига ёзиладиган операциялар акс эттирилади.

Масалан: Ойнинг бошида кассада 100 сум пул булган:

а)  ишчиларга иш хаки тулаш учун корхонанинг банкдаги хисоб китоб счётидан 6000 сум накд пул корхонанинг кассасига олинди;

б)  корхонанинг кассасидан ишчиларга 2800 сумлик иш хаки берилди;

в) хисобдор шахсларга корхона кассасидан 4000 сумлик бунак берилди;

г)  хисобдор шахслар томонидан фойдаланилмаган 3300 сум кассага кайтариб топширилди;

д) корхонанинг банкдаги хисоб-китоб счётига ишчилар томонидан уз вактида олинмаган 2300 сум иш хаки кайтариб топширилди.

 

Бу операциялар “Касса” счётига ёзилади.

 

 

Д-т                                      Касса(А)                                    К-т

Бошлангич колдик   100.00

2)             2800

3)             4000

5)    2300

1)                  6000

2)                  3300

Дебет буйича оборот

(6000 К 3300)                      9300

Кредит буйича оборот

(2800 К 4000 К 2300)            9100

Охирги колдик

(100 К 9300 - 9100)            300.00

 

Энди пассив счётга мисол:

Ойнинг бошида “Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар” счётининг кредитида 450000 сум колдик бор.

а) хисоб-китоб ведомостига кура ишчи ва хизматчиларга 76800 сум иш хаки хисобланган;

б) вактинча лаёкатсизлик варакаларига асосан ишчиларга 24000 сум нафака хисобланган;

в) ишчи ва хизматчиларга хисобланган иш хакидан 10500 сум даромад солиги ушланди;

г) ишчи ва хизматчиларга корхона кассасидан 120400 сум иш хаки туланди.

 

 

“Ходимлар билан мехнатга хак тулаш

Д-т                       буйича хисоб-китоблар”                           К-т

3)                 120400

4)                 10500

Бошлангич колдик            450000

1)                                                                                                           76800

2)                                                                                                           24000

Кредит буйича оборот

(76800 К 24000)                 100800

Дебет буйича оборот

(120400 К 10500)               130900

Охирги колдик

(450000 К 100800 - 130900)

                                      419900

 

2. Хужалик операция бир вактда иккита счётнинг карама-карши томонига ёзилади.

Иккиёклама ёзиш деб хужалик операциялари таъсирида вужудга келадиган иктисодий ходисаларни счётлар тизими воситаси билан узаро алокадор холда акс эттириш усулига айтилади.

Бухгалтерия хисобида иккиёклама ёзиш усули хужалик маблагларининг таркиби ва уларнинг пайдо булиш манбаидаги узгаришга олиб келадиган хужалик операцияларининг счётларда тугри акс эттирилиши хамда ёзувларнинг тугри амалга оширилаётганлиги устидан бир вактда назорат килиб бориш имконини беради.

Мисол: а) ишчи ва хизматчиларга иш хаки тулаш учун корхонанинг банкдаги хисоб-китоб счётидаги кассага 117800 сум накд пул олинди.

Дебет “Касса” счёти.             

Кредит “Хисоб-китоб счёти” счёти.

 

“Хисоб-китоб счёти” (А)

 

“Касса” (А)

Д-т

К-т

 

Д-т

К-т

 

117800.00

 

117800.00

 

 

Узаро бир-бирлари билан богланишда катнашувчи счётлар корреспонденцияланувчи счётлар деб аталади. Счётлар корреспонденциясини акс эттирувчи кискача ёзув бухгалтерия проводкаси деб аталади.

Бухгалтерия счётларининг хар кайсисида иктисодий жихатдан бир хил булган маълум хужалик операциялари акс эттирилади. Хужалик операцияларини уларнинг иктисодий мазмунидан катъи назар кетма-кет кайд килинишига хронологик ёзув деб аталади.

 

3. Хамма счётларда хам умумий курсаткичлар билан бирга тафсилоти билан аникланган курсаткичлар булиши зарур. Бухгалтерия хисобида объектлар буйича ва айрим турлари буйича маълумотларни хисобга оладиган счётлардан фойдаланишга зарурият тугилади. Бухгалтерия хисобида синтетик ва аналитик счётлар кулланилади.

          Хужалик маблаглари ва уларнинг манбалари харакатини хисобга оладиган хужалик операциялари хакида умумлашган маълумотларни факат пул курсаткичида хисобга оладиган счётлар синтетик (биринчи тартибли) счётлар дейилади.

          Хужалик маблаглари ва уларнинг манбалари харакатини хисобга оладиган хужалик операциялари хакида тула тавсифнома берадиган ва уларни аниклаштирадиган пул, натура ва мехнат улчови курсаткичларида хисобга оладиган счётлар эса аналитик счётлар деб аталади.

          Синтетик счётларга «Асосий воситалар», «Номоддий активлар», «Материаллар», «Низом фонди», «Захира фонди» ва хоказо счётлар киради.

          Аналитик счётларга эса бир синтетик счёт ичидаги маълумот (Масалан, «Материаллар» счёти буйича прокат, труба, лак буёги, мотор ва хоказолар)ни акс эттирадиган счётлар киради.

          Синтетик ва аналитик счётлардан ташкари куп холларда субсчётлардан (кичик счётлар), яъни иккинчи тартибли счётлардан фойдаланилади. Улар синтетик ва аналитик счётлар уртасидаги алокани таъминлашга мулжалланган.

          Синтетик счёт «Материаллар» (биринчи тартибли счёт) субсчётлари (иккинчи тартибли счётлар):

-                     хом ашё ва материаллар

-                     ёкилги

-                     эхтиёт кисмлар

-                     курилиш материаллари ва х.к.

Масалан: «Хом ашё ва материаллар» субсчётида: труба, сим, прокатлар - аналитик счётлари бор.

«Курилиш материаллари» субсчётида: аналитик счётлар, гишт, кум, шагал ва х.к.

Тегишли синтетик счёт колдиги тегишли субсчётлар колдикларининг умумий суммасига, уларнинг дебет ва кредитидаги оборотлар суммаси синтетик счётнинг оборот суммасига тенг келиши шарт.

Синтетик, суб ва аналитик счётлар бир-бирини доимо тулдириб боради.

 

4. Бухгалтерия хисоби счётлари узларининг икки хусусиятларига кура куйидагича туркумларга ажратилади:

1.                 Счётларнинг тайинланиши ва тузилишига караб.

2.                 Счётларнинг иктисодий мазмунига караб.

Бухгалтерия хисоби  счётлари тайинланиши ва тузилишига караб туркумларга ажратилганда, бу счётлар нима учун хизмат килиши, уларнинг дебет обороти билан кредит обороти хамда колдигининг кандай мазмунга эгалиги хисобга олинади.

          Бухгалтерия хисоби счётлари узларининг тайинланиши ва тузилишига кура куйидагиларга булинади:

1.     Асосий счётлар.

2.     Тартибга солувчи счётлар.

3.     Таксимловчи счётлар.

4.     Калькуляция счётлари.

5.     Таккословчи счётлар.

6.     Балансдан ташкаридаги счётлар.

 

1.                 Асосий счётлар

Корхона кандай маблагларга эга ва улар кандай манбалардан ташкил топганлиги хамда хисоб-китоб муносабатлари хакидаги маълумотлар билан таъминлаши учун асосий счётлар керак. Асосий счётлар, уз навбатида, корхонанинг мехнат воситалари, айланма маблаглари ва муомала муносабатларини хисобга олиш счётларига булинади.

Масалан: «Материаллар»   А;

                              «Низом фонди»  П;

                              «Захира фонди»  П;

                              «Киска муддатли карзлар» ва х.к.

 «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоблар» счёти -  актив-пассив счёт.

 

2. Тартибга солувчи счётлар бошка бухгалтерия счётларида акс эттирилган курсаткичларни тартибга солиш учун хизмат килади. Улар икки гурухга: контрар счётлар ва тулдирувчи счётларга булинади.

          Контрар счётлар хам икки гурухга: контрактив счётлар ва контрпассив счётларга булинади.

          Контрактив счётлар баланснинг пассив кисмида акс эттирилган хужалик маблагларининг суммасини тартибга солади. Контрактив счётларга «Асосий воситаларнинг эскириши», «Номоддий активларнинг эскириши» ва «Кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмларнинг эскириши» счётлари киради.

          Контрпассив счётлар баланснинг актив кисмида алохида моддалар сифатида курсатилиб, баланснинг пассивида акс эттирилган маълум счётларнинг колдикларини тартибга солади.

Масалан: «Фойдани ишлатиш» счёти. Бу пассив счёти «Хисобот йилининг фойдаси» га карши туради.

          Тулдирувчи счётлар маълум хужалик операцияларини алохида-алохида хисобга олиб, кейинчалик асосий счётлардаги маълумотларга кушиш учун хизмат килади.

 

3. Таксимловчи счётлар, корхонанинг баъзи бир харажатларини хисобга олиш ва уларни калькуляция объектлари ёки хисобот даврлари уртасида тугри таксимлаш максадида кулланилади. Таксимловчи счётлар уз навбатида йигиб таксимловчи счётларга булинади.

Йигиб таксимловчи счётлар маълум хужалик жараёнидаги харажатларни бир ой давомида хисобга олиш, бу харажатларни иктисодий мазмунига караб гурухлантириш ва уларни калькуляция объектлари уртасида олдиндан кабул килинган бирор базисга нисбатан мутаносиб равишда таксимлаш учун хизмат килади.

          Бу счётларга «Умум ишлаб чикариш харажатлари», «Умум хужалик харажатлари» ва бошка актив счётлар киради.

          Бу счётларда колдик булмайди ва улар бухгалтерия балансида алохида моддалар сифатида акс эттирилмайди.

          Хисобот даврлари уртасида таксимловчи счётлар маълум хужалик жараёнида килинган харажатларни хисобга олиш ва келгуси ойлар ёки йиллар ичида бу харажатларни тенг суммаларда таксимлаш йули билан ишлаб чикариш харажатларига кушиш учун хизмат килади.

 

Масалан: Корхона утган хисобот йилининг охирида бу хисобот йили хисобидан газеталар учун тегишли ташкилотга корхонанинг хисоб-китоб счётидан 12000 сум пул утказган.

 

«Хисоб-китоб счёти»

 

«Келгуси давр харажатлари»

 

«Умум хужалик харажатлари»

Д-т

К-т

 

Д-т

К-т

 

Д-т

К-т

БК 300000

 

 

1)12000

2)1000

 

2)1000

 

 

1)12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)1000

 

3)1000

 

 

Колдик факат дебетда булиши мумкин.

 

4. Калькуляция счётлари ишлаб чикарилган махсулот, бажариб топширилган иш ва килган хизматларнинг таннархини аниклаш максадида ишлаб чикаришга килинган харажатларни умумлаштириш учун хизмат килади. Колдик бу счётларнинг факат дебетида булади.

Калькуляция счётларига «Асосий ишлаб чикариш», «ёрдамчи ишлаб чикариш», «Хизмат килувчи ишлаб чикариш ва хужаликлар» ва бошка счётлар киради.

Бу счётларнинг (Д-т)ида ишлаб чикаришга килинган турли-туман харажатлар ёзилади, (К-т)да ишлаб чикаришдан олинган махсулот, иш ва хизматларнинг хакикий таннархи, ишлаб чикаришдан фойдаланилмаган моддий кийматларнинг омборга кайтариб олиниши ва бошкалар акс эттирилади.

Масалан: Корхона омборидан асосий ишлаб чикаришга 20000 сумлик хом ашё, материаллар чикарилди ва харажат килинди.

 

Асосий ишлаб чикариш

 

“Материаллар”

Д-т

К-т

 

Д-т

К-т

20000

 

 

 

20000

 

5. Таккословчи счётлар муайян жараённи характерловчи иккита хар хил курсаткичларни таккослаш учун хизмат килади. Бу “Махсулот (иш, хизмат)ни сотиш”, “Ишлаб чикаришдаги яроксизлик(брак)”, “Фойда ва зарарлар” ва бошка счётлардир.

          Агар корхонанинг хисобот йили ичида олган фойда суммаси курган зарарлар суммасидан куп булса, у холда «Фойда ва зарарлар» счёти пассив булиб, унинг колдиги баланснинг пассив кисмида «Хисобот йилининг фойдаси» деб аталган моддада курсатилади. Агар корхонанинг хисобот йили ичида олган фойда суммасидан курган зарарлари суммаси куп булса, у холда бу счёт актив булиб, унинг колдиги баланснинг актив кисмида «Хисобот йилининг зарарлари» моддасида курсатилади.

 

6. Балансдан ташкаридаги счётлар. Корхонанинг вактинча ихтиёрида турган мол-мулкни хисобга олиш учун бухгалтерия хисобида бу счётлар кулланилади. Бу счётларда ёзувлар бир ёклама акс эттирилади. Улар хеч кандай счётлар билан алока килмайди. Бу счётларда ижарага олинган асосий воситалар, масъул саклашга кабул килинган моллар, монтажга кабул килинган асбоб-ускуналар, зарарга утказилган тулашга кобилиятсиз дебиторларнинг карзи ва бошкалар хисобга олинади.

 

5-МАВЗУ. ТАЪМИНОТ ЖАРАЁНИ ХИСОБИ

 

Режа:  

1       «Асосий воситалар» счёти.

2       «Номоддий активлар» счёти.

3       «Материаллар» счёти.

4       «Кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмлар» счёти.

 

          Хар кандай корхона уз хужалик фаолиятини бошлашдан аввал унга керак булган моддий бойликлар билан таъминланган булиши керак. Корхона зарур булган бу моддий кийматликлар, яъни асбоб-ускуна, хом ашё ва материаллар, ёкилги, эхтиёт кисмлар, кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмлар ва бошка моддий кийматликларни мол етказиб берувчилардан тузилган шартномага асосан олади. Шартномада муайян моддий кийматликнинг номи, сони, сифати, бахоси, ассортименти ва кайси ойда олиб келиниши курсатилган булади.

          Таъминот жараёни хисобининг вазифаси корхонада таъминот хажмини пул ва натура улчовларида аниклаш хамда тайёрланган моддий кийматликларнинг таннархини аниклашдан иборатдир.

 

1.                 Асосий воситалар деб ишлаб чикаришда узок муддат катнашадиган уз шаклини узгармай секин аста эскириб борувчи ва эскириш кийматини ишлаб чикарилган махсулот кийматига ёки курсатилган хизмат кийматига секин аста кушиб борувчи мехнат куролларга айтилади.

01-«Асосий воситалар» счёти. Актив счёт.

Асосий воситалар корхонага келса:

1)               давлатдан бепул берилса: Д 01; К 85.

2)               капитал маблагларига сотиб олинса: Д 01; К 08.

3)               таъсисчиларнинг (катнашувчилар) куйилмалари хисобига сотиб олинса: Д 01; К 71-1.

Асосий воситалар икки хил эскиради:

1.                жисмоний;

2.                маънавий.

Амортизация - махсулот ёки бажарилган иш таннархига утказиб борилаётган асосий воситаларнинг эскирган кисмининг киймати.

Асосий воситалар эскирган киймати 02 счётида хисобга олинади.

 

02-«Асосий воситаларнинг эскириши» счёти. Пассив счёт.

Агар асосий воситаларнинг эскириши киймати хисобдан чикарилса:

Д 20(23); К 02.

Асосий воситалар куйидаги манбалар хисобига чикарилади:

1-тула эскиргандан кейин;

2-бошка корхонага сотилгандан кейин;

3-юкори ташкилотнинг буйруги билан бошка корхонага берилгандан кейин;

4-бошка корхонага карзга берилгандан кейин;

5-бошка корхонага ижарага берилгандан кейин;

6-табиий офат туфайли.

Асосий воситаларни хисобдан чикариш акти расмийлаштирилади. Комиссия тузилади.

Агар асосий воситалар хисобдан чикарилса: Д 47; К 01.

Асосий воситаларнинг эскириши ойнинг охирида куйидаги ёзувлар буйича хисобдан чикарилади:  

          Д 20 («асосий ишлаб чикариш»); К 02;

Д 23 («кушимча ишлаб чикариш»); К 02;

Д 25 («умум ишлаб чикариш харажатлари»); К 02.

Ижарага олинган асосий воситаларнинг таъмирлаш харажатлари ва ижара туловларига куйидаги проводка берилади:

а) ижарачи корхона учун:

Д 20; 23; 25 ⇨ К 76 (хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоб);

б) агар ижара туловлари утказиб берилса:

          Д 76; К 51;

в) ижара туловлари корхонанинг фойда ёки зарари хисобидан копланади ва куйидаги проводка тузилади:

          Д 76; К 80 («фойда ва зарарлар»);

г) ижарага олинган асосий воситаларга хисобланган эскириш ижарага олувчининг фойдаси ёки зарари хисобидан копланади:

          Д 80; К 02;

д) ижарага берувчининг счётига ижарага берилган асосий воситалар учун ижара туловлари келиб тушса:

          Д 51; К 76;

е) агар асосий воситалар узок муддатли ижарага олинган булса:

          Д 03 («узок муддатга ижарага берилган асосий воситалар»);

К 07  («ижара мажбуриятлари»);

ж) ижара мажбуриятлари тулангандан кейин эса

          Д 97; К 76;

з) агар ижарага олинган асосий воситалар ижарачининг уз мулкига айлантирилса

          Д 01; К 03.

 

2.                 «Номоддий активлар» счёти - бу синтетик счёт корхонанинг мулки булган номоддий активларнинг мавжудлиги ва харакати тугрисида.

1)               таъсис этувчилар томонидан корхонанинг (акция жамият шаклдаги корхона) низом фондидаги уларнинг улуши булиб келган номоддий активлар куйидаги проводка билан расмийлаштирилади:

Д «Номоддий активлар» счёти;

К «Таъсис этувчилар билан хисоб-китоб» счёти.

2)               номоддий активлар бошка корхоналар ва шахслардан хак тулаб сотиб олинганда куйидаги проводка:

Д «Номоддий активлар» счёти;

К «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоб» счёти.

3) номоддий активлар бошка корхона ва шахслардан текинга ёки хукумат идорасидан субсидия тарзида олинганда куйидаги проводка:

Д «Номоддий активлар» счёти;

          К «Махсус максадга аталган фондлар» счёти.

Номоддий активлар сотилганда, текинга берилганда ва тугатилганда куйидаги проводка:

а) бошлангич кийматига:

Д «Хар хил активлар сотиш» счёти;

К «Номоддий активлар» счёти.

б) эскириш суммасига:

          Д «Номоддий активларнинг эскириши» счёти;

К «Хар хил активларни сотиш» счёти.

в) сотиш бахосига:

          Д «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоб» счёти;

          К «Хар хил активларни сотиш» счёти.

г) сотиш натижаларига:

          Д «Хар хил активларни сотиш» счёти;

К «Фойда ва зарарлар» счёти.

ёки

          Д «Фойда ва зарарлар» счёти;

К «Хар хил активларни сотиш» счёти.

 

3.                 «Материаллар» счёти.

Ишлаб чикаришнинг моддий шароитларидан бири мехнат буюмлари хисобланади. Амалда улар материаллар деб аталади.

Асосий воситалардан фарк килиб, материаллар бир ишлаб чикариш жараёнида узининг кийматини тула равишда махсулот таннархига утказади. Хом ашё, асосий ва ёрдамчи материаллар, ёкилги, эхтиёт кисмлар корхона оборот маблагларини ташкил килади. Оборот маблагларининг корхона учун умумий микдори юкори ташкилотлар, яъни тегишли вазирлик томонидан белгиланади. Материалларнинг хар бир тури буйича норматив микдори корхона томонидан мустакил равишда белгиланади.

Материаллар янги мехнат махсулотини яратишдаги ролига караб иккига булинади:

1.     Хом ашё ва асосий материаллар.

2.     ёрдамчи материаллар.

Ишлаб чикарилаёган махсулотнинг асосини асосий материаллар ташкил килади. Масалан, машинасозликда - металл, мебел ишлаб чикаришда - ёгоч, газлама ишлаб чикаришда - пахта ва бошкалар.

          Казиб чикарувчи саноат ва кишлок хужалиги махсулотлари хом ашё деб аталади. Масалан, нефть, руда, пахта, канд лавлаги ва бошкалар. Бошка корхоналардан олинадиган машина ва агрегатларнинг турли деталлари ва бошкалар ярим тайёр махсулотлар деб аталади.

Хом ашё ва ярим тайёр моллар асосий материалларга ухшаб махсулот асосини ташкил килади. ёрдамчи материаллар ишлаб чикарилаётган махсулотнинг асосини ташкил килмайди, балки махсулотга маълум сифат бериш максадида (буёк, лак) ёки корхона ходимларининг мехнат шароитини яхшилаш максадида (мехнат жараёни учун бинони озода, эстетик дид берадиган, шинам килишда) ишлатиладиган хар хил материаллар киради.

Материаллар синтетик счёти, уз навбатида, бир неча субсчётларга булинади:

1.                 Хом ашё ва материаллар.

2.                 Сотиб олинган ярим тайёр моллар, комплектлаш буюмлари, конструкциялар ва деталлар.

3.                 ёкилги.

4.                 Идиш ва идиш материаллари.

5.                 Эхтиёт кисмлар ва бошкалар.

Мол етказиб берувчилар счётлари ва омбор кирим ордерлари асосида омборга кабул килинган ишлаб чикариш захиралари кийматига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

          Д-т “Материаллар” счёти (10).

К-т “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан хисоб-китоб” счёти.

Кабул килиниш вактида материаллар кам чикса, у холда кам чиккан материалнинг сотиб олиниш бахосига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д-т “Шикоятлар буйича хисоблашишлар” (63) счёти.

К-т “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан хисоб-китоб” счёти.

Балансда корхона сотиб олган материаллар захирасини ва мол етказиб берувчилар билан хисоб-китоб ишларини тугри йулга куйиш максадида хисобот ойининг охирида киймати туланган, лекин омборга келиб тушмаган материаллар кийматига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д-т “Материаллар” (10).

К-т “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан хисоб-китоб” счёти.

Кейинги хисобот ойининг биринчи кунидан ушбу бухгалтерия проводкаси кизил проводка тузиш йули билан йукотилади. Материаллар хакикатан корхона омборига кабул килинганда уларнинг киймати счётларда тегишли проводка тузиш билан акс эттирилади.

Сотиб олинган материаллар буйича мол етказиб берувчилар счётининг туланишига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д-т “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан хисоб-китоб” счёти.

К-т “хисоб-китоб” счёти.

Корхонанинг узида тайёрланган ва омборга кабул килинган материалларнинг хакикий таннархига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

 Д-т “Материаллар” (10).

 К-т “ёрдамчи ишлаб чикариш” счёти (23).

Омбордан ишлаб чикаришга сарфлаш учун берилган материаллар кийматига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д-т “Харажатлар” счёти (20, 23, 25 ва бошкалар).

К-т “Материаллар” счёти (10).

4. «Кам бахоли ва тез ишдан чикадиган буюмлар» счёти.

Кам бахоли буюмлар деб, хизмат муддатидан катъи назар киймати энг кам иш хакининг 15 баробаридан кам булган буюмларга, тез эскирувчи буюмлар деб эса кийматидан катъий назар хизмат муддати бир йилдан кам булган буюмларга айтилади.

Махсус асбоб-ускуналар, мосламалар, махсус кийимлар киймати ва хизмат килиш муддатидан катъи назар, кам бахоли ва тез эскирувчи буюмларга киради.

Айтилгандан ташкари, бу буюмлар таркибига заводларнинг марказий лабораториялари учун корхона оборот маблаглари хисобидан сотиб олинган автоматлаштириш воситалари ва ускуналари хам киради.

Кам бахоли ва тез эскирувчи буюмларнинг синтетик хисоби шу номдаги счётга киритилади. Буюмларнинг аналитик хисоби уларни саклаш ва улардан фойдаланиш жойлари буйича олиб борилади.

Кам бахоли ва тез эскирувчи буюмлар счёти саноат корхоналарида учта субсчётга булинади:

12/1 - омборда, 12/2 - фойдаланишда, 12/3 - вактинчалик иншоотлар.

Бу буюмларни саноат корхоналари омборларида хисобга олиш тартиби купрок материалларни хисобга олиш тартибига ухшаб кетади. Бу буюмлар ишлаб чикариш жараёнида секин-аста эскиради.

Шунинг учун улар омбордан фойдаланишга берилганда материаллар кийматига ухшаб тулалигича ишлаб чикариш харажатлари счётларига ёзилмайди.

Фойдаланишдаги кам бахоли ва тез эскирувчи буюмлар хисоби асосий воситалар хисоби билан купинча умумий белгиларга эга булади.

Омбордан фойдаланишга берилган кам бахоли ва тез эскирувчи буюмларнинг бошлагич кийматига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д-т - Фойдаланишдаги кам бахоли ва тез эскирувчи буюмлар.

К-т - Омбордаги кам бахоли ва тез эскирувчи буюмлар.

 

Кам бахоли ва тез эскирувчи буюмлар эскириш кийматига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д-т - Ишлаб чикариш харажатлари счётлари (23, 25 ва бошкалар).

К-т - Кам бахоли ва тез эскирувчи буюмлар эскириш счёти (13).

 

6-мавзу. Ишлаб чиКариш жараëни хисоби

 

Режа:     

1       «Асосий ишлаб чикариш» счёти.

2       «Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича

хисоб-китоблар» счёти.

3       «Бюджет билан хисоб-китоблар» счёти.

4       Ишлаб чикариш харажатлари.

5       «Тайёр махсулот» счёти.

 

Корхонанинг ишлаб чикариш - хужалик фаолияти унинг учун зарур булган хом ашё, материаллар, сотиб олинган ярим тайёр махсулотлар ва комплектлаш махсулоти, курилма ва деталлар, хар хил материаллар, идиш ва идиш материаллари, курилиш материаллари, машина ва асбоб-ускуналар, иморат, иншоот ва бошка моддий кийматликлар билан таъминлангандан сунг бошланиши мумкин. Ишлаб чикариш жараёнида юкорида санаб утилган мехнат буюмларига кишилар мехнат куроллари билан таъсир килиб, мехнат буюмларининг шаклини узгартиришга таъсир килган ишчилар иш хаки ва иш хакига нисбатан хисобланган хар хил ажратмалар суммаси, мехнат буюмларига таъсир килишда ишчилар томонидан фойдаланилган мехнат куролларининг амортизация суммаси хамда ишлаб чикариш фаолиятини бошкариш ва унга рахбарлик килиш билан боглик булган харажатлар йигиндисидан иборат булади.

 

«Асосий ишлаб чикариш» счёти.

 

Муайян корхона кандай махсулотни ишлаб чикариш, кандай ишларни бажариш ёки кандай хизматларни килиш максадида тузилган булса, шу максадларни бажариш билан боглик булган ишлаб чикариш асосий ишлаб чикариш булиб хисобланади ва унинг харажатлари тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун счëтлар руйхатидаги «Асосий ишлаб чикариш» счёти тайинланган. Бу синтетик счёт актив счёт булиб, унинг дебет кисмида асосий ишлаб чикариш билан боглик булган харажатлар суммаси, кредит кисмида эса асосий ишлаб чикариш жараёнида тайёрланган тайёр махсулотнинг режали ёки меъёрий таннархи, хакикий таннархи билан режали ёки меъёрий таннархи уртасидаги фарк суммаси, ишлаб чикариш жараёнида бузилган махсулот ёки ярим тайёр махсулотларнинг меъёрий таннархи, ишлаб чикариш жараёнида фойдаланилмаган ва омборга кайтарилган хом ашё, асосий материал ва сотиб олинган ярим тайёр махсулотларнинг суммаси акс эттирилади. «Асосий ишлаб чикариш» счётида акс эттирилган маълумотлар асосида ишлаб чикарилган тайёр махсулотнинг микдори ва унинг хакикий таннархи аникланади.

«Асосий ишлаб чикариш» счёти калькуляция килувчи синтетик счёт булиб, унинг ёрдамида ишлаб чикарилган тайёр махсулотнинг таннархи хисоблаб чикилади.

 

«Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар» счёти.

 

Бу счёт ходимлар билан мехнатга хак тулаш (иш хакининг хамма турлари, мукофотлар, ишлаëтган нафакачиларга туланадиган нафака(пенсия)лар ва бошка туловлар буйича) хамда муайян корхонанинг акциялари ва кимматли когозлари буйича даромадлар тулашга доир хисоб-китоблар тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун тайинланган. Бу счётнинг кредитида ходимларга хисобланган мехнат хаклари, тегишли захиралар хисобида ходимларга таътил хаки, куп йил ишлагани учун йилда бир марта хисобланган такдирлаш, ижтимоий сугурта хисобидан хисобланган нафака ва пенсиялар, корхонада катнашгани учун хисобланган даромадлар акс эттирилади.

«Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар» счётининг дебетида туланган иш хаки, мукофотлар, нафака, пенсия ва бошкаларнинг суммаси хамда хисобланган соликлар, ижро хужжатлари буйича туловлар ва ушланган бошка суммалар акс эттирилади.

          Хисобланган, аммо урнатилган муддатда туланмаган (олувчининг келмаганлиги сабабли) суммалар «Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар» счётининг дебети ва «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоблар» счётининг кредити буйича акс эттирилади.

 

«Бюджет билан хисоб-китоблар» счёти.

 

Ишчи ва хизматчиларга хисобланган иш хаки суммасидан даромад ва боласизлик солиги ушланади. Бу хужалик операцияси амалга оширилганда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т  «Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар» счёти.

К р е д и т  «Бюджет билан хисоб-китоблар» счёти.

 

Ишчи ва хизматчиларнинг иш хаки суммасидан ушлаб колинган соликлар бюджетга корхонанинг банкдаги хисоб-китоб счётидан утказилади. Бунда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т  «Касса» счёти.

К р е д и т  «Хисоб-китоблар» счёти.

 

Бухгалтерия томонидан тузилган «Тулов ведомости» ёки «Хисоб-китоб тулов ведомости»га асосан кассадан ишчи ва хизматчиларга иш хаки туланади. Бунда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т  «Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар» счёти.

К р е д и т  «Касса» счёти.

 

Агар ишчи ва хизматчилар томонидан «Тулов ведомости» ёки «Хисоб-китоб тулов ведомости»да курсатилган иш хаки суммаси кассадан уч кун давомида олинмаса, у холда бу иш хаки депонентга утказилади. Бунда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т  «Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар» счёти.

К р е д и т  «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоб» счёти.

 

Ишчи ва хизматчиларга депонентга утказиб куйилган иш хаки суммаси туланганда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т  «Ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китоблар» счёти.

К р е д и т  «Касса» счёти.

 

«Умумишлаб чикариш харажатлари» счёти.

 

Бу счёт корхонанинг асосий ва ёрдамчи ишлаб чикаришларига хизмат килишга доир харажатлар тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун тайинланган. Бу счёт куйидаги харажатлар акс эттирилади:

      машина ва асбоб-ускуналарни саклаш ва улардан фойдаланиш харажатлари;

      ишлаб чикаришда ишлатиладиган асосий воситаларни тула тиклашга килинган амортизация ажратмалари ва уларни тузатиш харажатлари;

      ишлаб чикаришда ишлатиладиган мулкнинг сугуртасига доир харажатлари;

      ишлаб чикариш бинолари, машина ва асбоб-ускуналар хамда ишлаб чикаришда ишлатилаëтган ижарага олинган воситалар учун ижара хаки;

      ишлаб чикаришга хизмат килиш билан банд булган ишлаб чикариш ходимларининг мехнат хаки;

      бошка шунга ухшаш харажатлар.

 

Умумишлаб чикариш харажатлари бу счётнинг дебетида акс

эттирилади. «Умумишлаб чикариш харажатлари» счётида хисобга олинган харажатлар уларни хисоб объектлари уртасида таксимлаш тартибига кура таксимланади ва бунда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т  «Асосий ишлаб чикариш» счёти.

Д е б е т  «Ердамчи ишлаб чикариш» счёти.

К р е д и т  «Умумишлаб чикариш харажатлари» счёти.

Бу счётнинг кредитига тегишли меъёрий хужжатлар билан урнатилган базисга мутаносиб равишда таксимланиши йули билан ишлаб чикарилаëтган махсулотларнинг таннархига кушилишини курсатувчи хужалик операциялари акс эттирилади. Хисобот ойининг охирида «Умумишлаб чикариш харажатлари» счётида колдик колмайди.

 

«Умумхужалик харажатлар» счёти.

 

Бу счёт ишлаб чикариш жараёни билан бевосита боглик булмаган бошкарув ва хужалик харажатлари тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун тайинланган. Бу счётда куйидаги харажатлар акс эттирилади:

      маъмурий-бошкарув харажатлари;

      ишлаб чикариш жараёни билан боглик булмаган умумхужалик харажатлари;

      ходимларини саклаш харажатлари;

      бошкарув ва умумхужалик учун тайинланган асосий воситаларни тула кайта тиклашга килинган амортизация ажратмалари ва уларни тузатиш харажатлари;

      умумхужалик учун тайинланган бинолар учун ижара хаки;

      ахборот, аудитор ва маслахат хизматлари учун тулашга килинган харажатлар;

      бошка шунга ухшаш харажатлар.

Умумхужалик харажатлари бу счётнинг дебетида хисобга олинади.

«Умумхужалик харажатлар» счётида йигилган харажатлар тегишли меъёрий хужжатлар билан урнатилган умумхужалик харажатларини хисобнинг объектлари уртасида таксимлаш тартибига кура таксимланади. Бу операцияга куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Асосий ишлаб чикариш» счёти.

Д е б е т «Ердамчи ишлаб чикариш» счёти.

Д е б е т «Хизмат килувчи ишлаб чикариш ва хужаликлар» счёти.

К р е д и т «Умумхужалик харажатлар» счёти.

Бу счёт хар ойнинг охирида ёпилади, шунинг учун бухгалтерия балансида бундай модда йук.

 

«Тайёр махсулот» счёти.

 

Бу счёт тайёр махсулотларнинг мавжудлиги ва харакати тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун тайинланган. «Тайёр махсулот» счётини моддий неъматлар ишлаб чикариш тармокларининг корхоналари куллайди.  

          Корхона махсулотларининг таннархига киймати кушилмайдиган комплектлаш учун хамда сотиш учун мол сифатида сотиб олинган тайёр махсулотлар «Тайёр махсулот» счётида хисобга олинмасдан «Моллар» счётида хисобга олинади. Четга бажарилган ишлар ва курсатилган хизматларнинг киймати «Тайёр махсулот» счётида акс эттирилмайди, улар буйича хакикий харажатлар эса ишлаб чикаришга килинган харажатларни хисобга олувчи счётлардан бевосита «Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш» счётига утказилади. Буюртмачиларга жойида топширилиши керак булган ва кабул килиш далолатномаси билан расмийлаштирилмаган махсулотлар тугалланмаган ишлаб чикариш таркибида колади ва улар «Тайёр махсулот» счётида акс эттирилмайди. Тайёр махсулотлар «Тайёр махсулот» счётида хакикий ишлаб чикариш таннархида хисобга олинади. Кишлок хужалик корхоналари усимлик, чорвачилик ва хом ашёни кайта ишлаш махсулотларини йил давомида режалаштирилган таннархи буйича хисобга олади, акс эттирилмайди. Тайёр махсулотларнинг хакикий ва режалаштирилган таннархлари уртасидаги фарк йил охирида аникланади ва унинг йилнинг охирига колган махсулотга тегишли кисми «Тайёр махсулот» счётига утказилади.

Ишлаб чикаришга килинган харажатларни хисобга олиш учун «Чикарилган махсулот(иш, хизмат)» счёти кулланилганда тайёр махсулотлар «Тайёр махсулот» счётида меъёрий (режалаштирилган) таннарх буйича хисобга олинади.

Сотиш учун (шу жумладан корхонанинг уз эхтиëжлари учун тайинланган махсулотлар) тайёрланган (олинган) тайёр махсулотлар омборга кабул килинганда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Тайёр махсулот» счёти.

К р е д и т «Асосий ишлаб чикариш» счёти.

К р е д и т «Ердамчи ишлаб чикариш» счёти.

Агар тайёр махсулотнинг хаммаси корхонанинг узида ишлатиладиган булса, у холда бу тайёр махсулот «Тайёр махсулот» счётига кирим килинмаслиги ва «Материаллар» счётига ёки бошка шунга ухшаш счётларга кирим килиниши мумкин.

Харидорларга (буюртмачиларга) жунатилган ёки жойида берилган ва улар буйича хисоб-китоб хужжатлари юкоридаги харидорларга (буюртмачиларга) такдим килинган тайёр махсулотлар сотилган деб кабул килинади ва куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш» счёти.

К р е д и т «Тайёр махсулот» счёти.

 

Агар шартномага кура жунатилган махсулотга эгалик, фойдаланиш ва хужайинлик хукуки хамда унинг фавкулодда нобуд булишлик хавфининг корхонадан харидорга (буюртмачига) утиш холати юкорида таъкидлангандан фарк килса (масалан, махсулотни чет элга сотиш), у холда пул келиб тушгунга кадар бу махсулот «жунатилган моллар» деган счётда хисобга олинади. Бундай жунатилган махсулотлар куйидагича бухгалтерия проводкаси билан расмийлаштирилади:

Д е б е т «Жунатилган моллар» счёти.

К р е д и т «Тайёр махсулот» счёти.

Бошка корхоналарга воситачилик ва шунга ухшаш асосларда сотиш учун тайёр махсулот берилса, куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Жунатилган моллар» счёти.

К р е д и т «Тайëр махсулот» счёти.

«Чикарилган махсулот (иш, хизмат)» счёти кулланилмаганда    «Тайёр махсулот» счётининг дебетида ишлаб чикаришдан кабул килинган тайёр махсулотларнинг режали ёки меъёрий таннархи, ойнинг охирида кабул килинган тайёр махсулотларнинг хакикий таннархи билан режали ёки меъёрий таннархи уртасидаги фарк суммаси акс эттирилади.

Ишлаб чикаришдан тайёр махсулотлар хисобот ойи ичида омборга режали ёки меъёрий таннархи билан кабул килинади. Хисобот ойининг охирида ишлаб чикарилган тайёр махсулотларнинг хакикий таннархи аникланади. Ишлаб чикарилган тайёр махсулотларнинг хакикий таннархи режали ёки меъёрий таннархдан кам булса, у холда бу фарк суммага кизил сиëх билан бухгалтерия проводкаси тузилиб, «Тайёр махсулот» счётининг дебетига ва «Асосий ишлаб чикариш» счётининг кредитига ёзилади. Агар ишлаб чикарилган тайёр махсулотларнинг хакикий таннархи режали ёки меъёрий таннархдан юкори булса, у холда бу фарк суммага кушимча бухгалтерия проводкаси тузилиб, «Тайёр махсулот» счётининг дебетига ва «Асосий ишлаб чикариш» счётининг кредитига оддий сиëх билан акс эттирилади.

 

7-МАВЗУ. СОТИШ ЖАРАЕНИ ХИСОБИ

 

Режа:     

1       «Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш» счёти.

2       «Фойда ва зарарлар» счёти.

 

Сотиш максадида ишлаб чикарилган махсулотлар сотиш жараёнида харидорларга жунатилади ва улардан кабул килиб олинган бу махсулот учун улгуржи, шартнома ёки эркин нархда пул олинади.

          Сотиш жараёнида тайёр махсулотлар харидорларга жунатилади. Харидорлардан жунатилган тайёр махсулотлар, бажариб топширилган иш ва килинган хизматлар учун пул олинади. Хисобот йилининг охирида сотиш натижалари аникланади.

 

"Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш" счёти.

 

Бу счёт тайёр махсулотлар, моллар, бажарилган ишлар ва курсатилган хизматларни сотиш жараёни тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш хамда бу кийматлик (иш, хизмат) ларни сотишдан курилган молиявий натижаларни аниклаш учун тайинланган.

Асосий воситалар, хар хил моддий ва бошка кийматликларни сотиш "Асосий воситаларни сотиш ва уларнинг хар хил кетиши" ва "Хар хил активларни сотиш" деган счётларда хисобга олинади.

Саноат корхоналари жунатилган махсулотлар, бажарилган ишлар ва курсатилган хизматлар учун хисоб-китоб хужжатларини харидорларга такдим этгандан кейин, бу операцияга куйидагича бухгалтерия проводкаси тузади:

Д е б е т «Харидор ва буюртмачилар билан хисоб-китоб» счёти.

К р е д и т «Махсулот(иш, хизмат)лар» счёти.

Бир вактнинг узида жунатилган махсулотлар, бажарилган ишлар ва курсатилган хизматларнинг таннархига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Махсулот(иш, хизмат)лар» счёти.

К р е д и т «Тайёр махсулот» счёти.

К р е д и т «Жунатилган моллар» счёти.

К р е д и т  «Асосий ишлаб чикариш» счёти.

К р е д и т  «Чикарилган махсулот(иш, хизмат)» счёти.

Кишлок хужалик корхоналарида "Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш" счётининг кредитида махсулотлар, бажарилган ишлар ва курсатилган хизматларни сотишдан олинган даромадлар ("Харидор ва буюртмачилар билан хисоб-китоблар" счёти дебетланади) акс эттирилади. Бу счётнинг дебетида эса йил давомида уларнинг режалаштирилган таннархи (йил давомида хакикий таннарх хисобланмаганда) ва сотилган махсулотлар, бажарилган ишлар ва курсатилган хизматларнинг режалаштирилган таннархи билан хакикий таннархи уртасидаги йилнинг охирида аникланган фарк акс эттирилади. Сотилган махсулотлар, бажарилган ишлар ва курсатилган хизматларнинг режалаштирилган таннархи хамда фарк суммалари "Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш" счётининг дебетида (бу махсулот, иш ва хизматларни хисобга олинган счётлар кредитида) акс эттрилади.

Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш натижалари хар ойда "Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш" счётидан "Фойда ва зарарлар" счётига утказилади.

 

«Фойда ва зарарлар» счёти.

 

Бу пассив синтетик счёт хисобот йилида корхона фаолиятининг пировард молиявий натижасини шакллантириш тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун тайинланган. Пировард молиявий натижа (фойда ёки зарар) ишлаб чикарилган махсулотларни сотиш, бажарилган ишларни ва курсатилган хизматларни топшириш, бошка моддий кийматликларни сотишдан хосил буладиган молиявий натижадан хамда сотишга алокадор булмаган муомалаларга килинган харажатлар чегириб ташлангандан кейин вужудга келади. Бу "Фойда ва зарарлар" счётининг дебети буйича корхонанинг хисобот йилида курган зарарлари, кредити буйича эса хисобот йилида корхонанинг фойдаси (даромадлари) акс эттирилади. Хисобот даврида счётнинг дебет ва кредит буйича оборот суммалари таккосланиб корхонанинг хисобот давридаги пировард молиявий натижаси аникланади.

Хисобот даври мобайнида ишлаб чикарилган тайёр махсулотларни сотишдан, бажарилган ишларни ва курсатилган хизматларни топширишдан курилган натижага куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

а) фойда олинганда:

Д е б е т «Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш» счёти.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

б)  зарар курилганда:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т «Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш» счёти.

Таъминот, мол сотиш ва савдо корхоналарида моллар ва идишларни сотишдан олинган ялпи даромадга куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Махсулот(иш, хизмат)ларни сотиш» счёти.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

Таъминот, мол сотиш ва корхоналарнинг сотилган молларга тааллукли муомала сарфларига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т «Муомала сарфлари» счёти.

 

Корхонанинг асосий воситаларини сотишдан ва уларни бошка тарзда кетиши натижаларига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

а) олинган фойда(даромад)га:

Д е б е т «Асосий воситаларни сотиш ва уларнинг хар хил кетиши» счёти.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

б) курилган зарар ва нобудгарчиликларга:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т «Асосий воситаларни сотиш ва уларнинг хар хил кетиши» счёти.

Корхонанинг бошка моддий кийматларни хамда хар хил активларни (номоддий активлар, кимматли когозлар ва бошкалар) сотиш натижаларига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

а) фойда олинганда:

Д е б е т «Хар хил активларни сотиш» счёти.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

б) зарар курилганда:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т «Хар хил активларни сотиш» счёти.

Муайян корхонанинг бошка корхоналар фаолиятида улуш кушиб катнашишидан олган даромадлари, акциялар буйича олган дивидентлари, облигациялар ва бошка кимматли когозлар буйича олган даромадларига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоблар» счёти.

Д е б е т «Муайян корхона тузган корхоналар билан хисоб-китоблар» счёти.        

Д е б е т Пул маблагларини хисобга олувчи счётлар.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

Корхонанинг уз мол-мулкини ижарага топширишдан оладиган даромадларига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Ижара мажбуриятлари» счёти.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

Утган йилларда ундиришнинг иложи йук, деб зарарга утказилган дебитор карзлар суммаси корхонанинг банкдаги хисоб-китоб счётига келиб тушганда куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Хисоб-китоб» счёти.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

Хужалик шартномаларининг шартларини бузганлиги учун, шунингдек етказилган зиёнга товон тулаш тарзида тегишли ташкилот томонидан тан олинган жарималар суммасига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоблар» счёти.

К р е д и т  «Фойда ва зарарлар» счёти.

Хисобот йилида аникланган утган йилларнинг фойдаси, шу жумладан хизмат ва моддий кийматликлар учун мол етказиб берувчилар билан кайта хисоб-китоб килингандан сунг тушган, бултурги йилда сотилган махсулот ва тошалар учун кайта хисоб-китоб килингандан кейин харидорлардан ва буюртмачилардан олинган суммаларга куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Хисоб-китоб» счёти.

К р е д и т «Фойда ва зарарлар» счёти.

Валюта счётлари ва чет эл валюталаридаги муомалалар буйича ижобий курс тафовутларига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Валюта» счёти.

К р е д и т  «Фойда ва зарарлар» счёти.

Табиий офатлардан (ишлаб чикариш захираларининг, тайёр махсулотларнинг ва бошка моддий кийматликларнинг нобуд булиши ва бузилиши, ишлаб чикаришнинг тухтаб колишидан курилган зарарлар ва бошкалар) курилган ва урни тулмайдиган нобудгарчиликлар хамда табиий офатларнинг олдини олиш ёки окибатларини тугатиш билан боглик булган харажатларга; ёнгин, авария, бехосдан содир булган вазиятларга алокадор бошка фавкулодда вокеалар натижасида курилган ва урни тулдирилмайдиган зарарларга; тухтатиб куйилган ишлаб чикариш кувватлари ва объектларини саклаш харажатлари (бошка маблаглар хисобидан копланадиган харажатлардан ташкари)га куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т  Моддий кийматликларни, ходимлар билан мехнатга хак тулаш буйича хисоб-китобларни, пул маблагларини ва бошкаларни хисобга олувчи счётлар.

Талаб килиб олиш муддати утиб кетганлиги сабабли олишнинг иложи булмаган дебитор карзларни хисобдан чикаришдан курилган зарарларга (агар муайян карз юзасидан илгари даргумон карзлар буйича захира ташкил килинмаган булса) куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т Тегишли хисоб-китобларни хисобга олувчи счётлар.

Камомад ва талон-тарожлар юзасидан илгари жавобгар шахсларнинг буйнига куйилган хамда жавобгар шахснинг тулашга ноиложлиги ва унинг мол-мулкини тортиб олишнинг имкони йуклиги хисобга олиниб, суд томонидан тасдикланган ижро хужжатлари кайтариб юборилган карзларни, шунингдек бошка сабабларга кура, хисобдан чикарилган камомад ва талон-тарожларга оид карзларни (агар илгари муайян карздорлик юзасидан даргумон карзлар буйича захира ташкил килинмаган булса) белгиланган тартибда хисобдан чикарилган суммаларга куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т  «Хар хил муомалалар буйича ходимлар билан хисоб-китоблар» счёти.

К р е д и т «Камомад ва кийматликларнинг бузилиши натижасида содир булган нобудгарчиликлар» счёти.

Утган йилларда килинган, хисобот йилида аникланган ва утмиш йилларига мансублиги хужжатлар билан тасдикланган муомалалардан курилган зарарлар, утган йилларда хисоб-китоблари тугаган буюртмалар юзасидан килинган кушимча харажатлар, утган йилларда хаки туланган махсулот учун харидорлар билан килинган хисоб-китобларга оид пулни ва шунга ухшаш пулларни кайтариб беришдан курилган зарарларга куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т  «Хисоб-китоб» счёти.

К р е д и т  «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоб» счёти.

Шуни айтиш керакки, хисобдан чикарилган йуклама вактида аникланган моддий кийматларнинг камомади, туланган жарималар ва пенсиялар хамма холатларда хам хисобот йилининг зарарлари деб хисобланади. Хисобот йилининг ишлаб чикариш харажатлари таркибига умумий асосларга кура киритилган утган йилларда ишлаб чикарилган брак махсулотдан курилган зарарлар утмиш йилларининг зарарлари деб каралмайди ва муайян хисобот йилининг зарарлари деб хисобланади.

Бекор килинган ишлаб чикариш буюртмалари юзасидан килинган харажатлар, шунингдек, махсулот бермаган ишлаб чикаришга килинган харажатлардан (буюртмачилар томонидан копланадиган нобудгарчиликлар бундан истисно) олинган фойдаланиши мумкин булган моддий кийматликлар киймати чегириб ташлангандан кейин колган суммага куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т «Асосий ишлаб чикариш» счёти.

Валюта счётлари, шунингдек, чет эл валютасидаги муомала буйича салбий курс тафовутларига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т  «Валюта» счёти.

Бошка корхоналар, муассасалар ва ташкилотлардан конунда белгиланган тартибда чет эл валютасини сотиб олиш билан боглик харажатларга (ким ошди йигими ва шу кабилар) куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т  «Хисоб-китоб» счёти.

К р е д и т  «Хар хил дебитор ва кредиторлар билан хисоб-китоб» счёти.

Корхона хисобот йили тугагандан кейин йиллик бухгалтерия хисоботини тузиш вактида декабр ойида йиллик хисоб-китоб буйича бюджетга фойдадан ажратма килинишига тегишли булган солик микдори хамда корхонанинг фаолиятини амалга ошириш ва жамоани ижтимоий ривожлантириш учун зарур булган захираларга ва бошка фондларга килинган ажратмалар, шунингдек, таъсис хужжатларида кузда тутилган фойдани бошка йуналишлар буйича ишлатишларга куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т «Фойдани ишлатиш» счёти.

Хисобот йилида таксимланмаган фойда суммасига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Фойда ва зарарлар» счёти.

К р е д и т «Таксимланмаган фойда(копланмаган зарар) счётининг "Хисобот йилининг таксимланмаган фойдаси (зарари)" субсчёти.

Хисобот йилида копланмаган зарар суммасига куйидагича бухгалтерия проводкаси тузилади:

Д е б е т «Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) счётининг "Хисобот йилининг таксимланмаган фойдаси (зарари)" субсчёти.

К р е д и т  «Фойда ва зарарлар» счёти.

Шундай килиб, корхонанинг таксимланмаган фойда суммаси йиллик бухгалтерия балансининг пассивида курсатилади. Агар йилнинг охирида корхонанинг хисобот йилида курган зарарлари олган фойдаси ва тегишли захира фонди хисобидан копланилмай колса, у холда бу копланмаган зарар суммаси йиллик бухгалтерия балансининг активида курсатилади.

 

 

 

Фойдаланилган адабиЁтлар:

 

1.    Узбекистон Республикаси Конституцияси. Т. 1992й. 25-боб, 122-124 моддалар.

2.    «Бухгалтерия хисоби тугрисида» ги Узбекистон Республикаси Конуни, Халк Сузи, 1996 йил 16 сентябр.

3.    «Махсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чикариш ва сотиш харажатларининг таркиби хамда молиявий натижаларининг шакллантириш тартиби тугрсида»ги Низом (1999 йил 5 феврал, 54-сонли Карор).

4.    Каримов И.А. «Узбекистон XXI аср бусагасида». Тошкент 1998 йил.

5.    «Асосий воситалар» 5-сонли БХМС (1998 йил, 23 сентябр).

6.    «Товар моддий захиралар» 4-сонли БХМС (1998 йил, 28 август).

7.    «Янги хисоб варакалар режаси» (Лойиха) 1999 йил, 2 апрел, Узбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 84-сонли буйруги.

8.    «Йиллик (чорак)хисобот шаклларини тулдириш тартиби тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 1997 йил, 15 феврал 5-сонли йурикномаси.

9.    «Юридик шахсларда касса ва касса муомалаларини юритиш коидаси» Узбекистон Марказий Банки (1998 йил, 24 январ 16-сон).

10.           Умарова М., Эшбоев У., Ахмаджонов К. «Бухгалтерия хисоби» Тошкент, «Мехнат» 1999 йил.

11.           Иткин Ю.М., Сотисолдиев А.С. «Бухгалтерский учет в условиях руночной эконимики Республики Узбекистан». Ассоциация бухгалтеров и аудиторов, Ташкент 2000, 1-2 том.

12.           Узбекистон Республикаси Молиявий Конунлари. Ахборотнома, 1999 – 2000 йил сонлари.

13.           «Бозор, пул ва кредит» журнали, 1998-1999 йил сонлари.

14.           «Соликлар ва божхона хабарлари» газетаси, 1999-2000 йил сонлари.

 

 

                                 Бугалтерия хисоби                              

                       

                                АКИ  кафедраси йигилишида

                                куриб чикилган (2001 йил 2 январ,

                                12 кайднома) ва босишга тавсия          

                                килинган.

 

                               Тузувчи:   Юлдашева С.А.

 

                               Масъул мухаррир:    Буткеева Т.М.

                               Мухаррир:  Парпиева К.