O’ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Elektronika kafedrasi

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONIKA

 

 

 

 

LABORATORIYA ISHLARI  UCHUN

USLUBIY KO’RSATMALAR

 

 

 

 

 

TOSHKENT 2008

UDK 621.385.1

 

Aripov X.K., Alimova N.B., Bustanov X.X., Mirxabibova J.M., Alimova M.R. Elektronika. Laboratoriya ishlari uchun uslubiy ko’rsatmalar. TATU, 2008.

 

 

 

         Mazkur laboratoriya ishlari to’plamida keng tarqalgan elektron va yarimo’tkazgich asboblar chiziqli va nochiziqli matematik modellari parametrlarini tajriba ma'lumotlari  asosida  aniqlash  usullari  berilgan.

 

 

© Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

1 – laboratoriya ishi

 

O’lchash praktikumi

 

1.       Laboratoriya praktikumi vazifalari.

 

Talaba laboratoriya ishlarini bajarish uchun oldindan hozirlik ko’rish, tajriba o’tkazish, olingan natijalarni qayta ishlash, hisobot tuzish va himoyaga tayyorgarlik ko’rish jarayonlarida quyidagi umumiy mavzularni puxta o’zlashtirgan bo’lishi lozim:

1.1.    Tadqiq etmoqchi bo’lgan elektron asbob (EA) haqida umumiy ma'lumotlar:

-        EA vazifasi va qo’llanish sohasi;

-        EA elektrodlarning nomi va vazifasi;

-        EA ning sxemalarda shartli belgilanishi;

-        EA turlarining belgilanish tizimlari;

-        EA asosiy parametrlari qiymatining tartibi.

1.2.    O’lchash sxemasi:

-        sxemaning turli zanjirlaridan tok o’tishi;

-        o’lchash asboblarining vazifalari;

-        sxemani elektr manbaga ulash va uzatish tartibi;

-        ish rejimini rostlash usullari.

1.3.    O’lchashni bajarish uslubi:

-        xarakteristikalarni o’lchash tartibi;

-        xarakteristikalarni o’lchashda ish rejimi parametrlarining chegaraviy ekspluatatsiya qiymati;

-        EA parametrlarini tajriba usulida aniqlash;

-        EA matematik model parametrlarini tajribada aniqlash usuli.

1.4.    Nazariy savollar:

-        tadqiq etilayotgan EA ishlash prinsipi;

-        tadqiq etilayotgan EA ulanish sxemasi: elektr manba qutblari, toklarning yo’nalishi, elektrod toklarining oqib o’tish zanjirlari va ularning tashkil etuvchilari, toklarning o’zaro bog’lanishi;

-        EA statik xarakteristikalari va boshqa tajribada olingan bog’liqliklarning  mohiyati;

-        EA matematik modeli parametrlarini tajriba ma'lumotlaridan aniqlash uslublari va ularning fizik ma'nosini tushuntirish;

-        ostsillogrammalarni izohlash;

-        tadqiq etilayotgan EA chegaraviy parametrlarining fizik nuqtai nazardan tushuntirish.

1.1.-1.3 - mavzularning deyarli barcha bandlari laboratoriya ishlariga tayyorlanish jarayonidagi uy vazifasining mazmunini belgilaydi va ular mazkur to’plamdagi har bir laboratoriya ishlarining tavsiflarida o’z ifodasini topgan. Agar talaba ish bajarishdan avval yoki ish bajarish vaqtida yuqorida ta'kidlangan mavzular bo’yicha uy vazifalarini o’zlashtirmagani o’qituvchi tomonidan aniqlansa, u holda talaba ish bajarishiga ruxsat etilmaydi yoki ish bajarishdan chetlashtiriladi. Talabani 1.4 bandlarni o’zlashtirishi laboratoriya ishini himoya mashg’ulotlarida o’qituvchi tomonidan tekshiriladi.

1.2 - bandlarida keltirlgan o’lchash sxemalari va o’lchov uslublari masalalari mazkur qo’llanmaning quyida keltirilgan "Universal laboratoriya stendi (ULS) ning tavsifi" berilgan.

Hisobotlarni tuzish uchun 1.1 bandda keltirilgan savollarga javobni EA haqidagi ma'lumotnomalardan izlash lozim.

 

2.       Universal laboratoriya stendining tavsifi

 

Universal laboratoriya stendi (ULS) yarimo’tkazgich asboblarni tadqiq etishga mo’ljallangan qurilma bo’lib, u “Elektronika” laboratoriyasining asosiy jihozlariga kiradi. ULS 25 ta laboratoriya ishlarini frontal usulda olib borishga imkon beradi.

ULS tuzilish jihatdan asosiy modul va laboratoriya modulidan iborat (1.1- rasm).

 

 

 

1.1- rasm. ULSning umumiy ko’rinishi.

 

 

 

 

 

1.2- rasm. ULSning asosiy moduli.

 

Asosiy modul ikkita  kuchlanish manbai (E1 va E2), ikkita multimetr va past chastota generatoridan tashkil topgan. E1 va E2 kuchlanish manbalari rostlanadigan bo’lib, uning chiqishidagi qiymatlari noldan tadqiq etilayotgan elektron asbob ish parametrlari bilan chegaralangan yuqori qiymatgacha o’zgaradi (1.2 – rasm).

 

 

1.3 – rasm. ULSning laboratoriya moduli.

 

1.4 – rasm. Ostsilografning old paneldan ko’rinishi.

 

Laboratoriya moduli ikkita multimetr, ikkita rostlanuvchi manba, ikkita  rostlanmaydigan: ikki qutbli  E3 (+15V va -15V) manba hamda  rostlanmaydigan E4 (+5V) manba, past chastota va impuls generatorlari, elektrodlari uchlari sifatida xizmat qiluvchi tadqiq etiladigan elektron asbob oyoqchalari va mikrosxemalar maxsus kommutatsiya maydonini tashkil etuvchi uyachalardan iborat (1.3 – rasm).

Past chastota generatori amplitudasi rostlanadigan bo’lib, uning uchta chiqishidan umumiy nuqtaga nisbatan (1:1, 1:10, 1:100) signal tadqiq etilayotgan elektron asbob yoki integral mikrosxemaga beriladi.

Impulslar generatori chastotasi rostlanuvchi bir qutbli impulslar ketma – ketligi va zinasimon o’zgarishli chiqishlarga nisbatan signal tadqiq etilayotgan elektron asbob yoki integral mikrosxemaga beriladi.

Elektron asbob va mikrosxemalar tadqiq etiladigan maxsus kommutatsiya maydonida elektron asboblarning oyoqchalarini ulashga mo’ljallangan kvadrat shakldagi 48 ta kommutatsiya uyalari joylashtirilgan. Bu uyachalar chiqishni faqat uchta nuqtadan tarmoqlantirishi mumkin. O’rganilayotgan elektron asbob oyoqchalari yonma – yon joylashgan kvadratlar  uyalariga ulanadi. Aks holda elektron asbob oyoqchalari qisqa tutashishi mumkin. Bu holat yuz bersa, kuchlanish manbalari ulanishi bilan ogohlantiruvchi optik va akustik signal chiqadi. Bu vaqtda ogohlantiruvchi yorug’lik signalini tarqatayotgan manba o’chirilishi zarur. Manba o’chirilganidan so’ng yig’ilgan sxema qayta tekshiriladi, xatolik aniqlanadi va tuzatiladi.

Kommutatsiya maydonining o’rta qismida integral mikrosxemalar oyoqchalarining chiqishlariga mo’ljallangan, 1 - 24 raqamlari bilan belgilangan qizil rangli  uyachalar joylashtirilgan.  Ushbu uyachalardan yuqoriroqda integral mikrosxemalarni tadqiq etish uchun ularni laboratoriya modul sxemasiga ulaydigan panel joylashgan. Sxema yig’ishda o’rganilayotgan mikrosxema oyoqchalari panelga o’rnatiladi va ularning chiqishlari 1 – 24 raqamlari bilan belgilangan uyachalardan olinadi.

Kommutatsiya maydonining yuqori qismida  to’g’ri chiziq bo’ylab joylashgan va o’zaro ulangan 2x8 ko’rinishidagi  uyachalar mavjud. Bu uyachalar tadqiq etilayotgan asbobning birorta chiqishini ulash va tarmoqlantirish uchun hizmat qiladi.  Kommutatsiya maydonining eng pastki qismida xuddi shunday uyachalar mavjud bo’lib, ular tadqiq etilayotgan elektron asbobning zarur  oyoqchasini erga ulash uchun hizmat qiladi.

Laboratoriya modulidagi qora rangli uyachalar elektron asboblarni va qizil rangli uyachalar esa mos ravishda mikrosxemalarni ulashda ishlatiladi.

O’rganilayotgan elektron asbob, integral  mikrosxema va elektron qurilmalar kirish va chiqishlaridagi elektr signallar qiymatlari va shaklini ostsilograf yordamida kuzatish mumkin (1.4 - rasm). Buning uchun ostsilograf kirishiga kuzatilishi zarur bo’lgan signal o’tayotgan tugun maxsus shnur bilan ulanadi.

 

 

2 – laboratoriya ishi

 

Yarimo’tkazgichli  germaniy  va  kremniy  diodlari  parametrlari  va xarakteristikalarini tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: Yarimo’tkazgichli diod (YaD) asosiy xarakteristikalari va parametrlarini hamda ularga tashqi muhit temperaturasining ta'sirini tadqiq etish.

 

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik:

 

1.1. YaD – n va p- turli o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan ikkita yarim o’tkazgichlar kontaktidan iborat bo’lgan hamda bir tomonlama o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan elektron asbob. YaD VAXsi 2.1-rasmda keltirilgan. Bu erda 1- nazariy xarakteristika, 2- real abob xarakteristikasi (bu xarakteristika YaDning yarim o’tkazgich strukturasidagi hajmiy qarshilikni va tashqi kontaktlar qarshiligini, YaDdan tok oqib o’tganda undan ajralib chiqayotgan qo’shimcha issiqlikni va x.z.larni hisobga oladi).

1.2. Real yarimo’tkazgichli diod VAXsi 2.1- rasmda keltirilgan. Punktir chiziq bilan quyidagi tenglamaga mos keluvchi ideal VAX ko’rsatilgan:

 

        (2.1)

         T=300 Kda UT=26 mV.

 

 

2.1-rasm

 

Xarakteristikalar  yarimo’tkazgichli diod asosiy xossalarini namoyon etadi. Ochiq holatda yarim o’tkazgichli dioddan ma'lum miqdorda to’g’ri tok () oqib o’tadi; bu holat yarim o’tkazgichli diodga to’g’ri kuchlanish  berish natijasida ta'minlanadi:

Berk holatda yarim O’tkazgichli dioddan juda kichik teskari tok  () oqib o’tadi. Bu tokning qiymati germaniyli diodlarda 10-5 – 10-6A, kremniyli diodlarda esa 10-9 – 10-12A tartibga ega. Yarimo’tkazgichli diodning berk holati unga teskari kuchlanish  berish natitijasida amalga oshiriladi:

 

 

         2.1-rasmdan ko’rinib turibdiki, real yarimo’tkazgichli diod VAXsining to’g’ri shohobchasi nazariy xarakteristikaga nisbatan bo’sag’aviy kuchlanish qiymati bilan ifodalanadigan   sezilarli to’g’ri tok yuzaga keladigan ancha yuqori to’g’ri kuchlanish sohasiga siljigan. Germaniyli diodlarda  V, kremniyli diodlarda -  V.  bo’lganda VAX to’g’ri shohobchasining egilishi diod baza sohasining qarshiligi   bilan aniqlanadi.

Yarimo’tkazgichli diod VAXsiga tashqi muhit temperaturasining ta'siri 2.2-rasm bilan tushuntiriladi. Temperatura ortganda to’g’ri va teskari tok ortadi. 

 

2.2- rasm

 

Yarimo’tkazgichli diodga temperatura ta'sirini hisobga oladigan asosiy parametrlar bo’lib quyidagilar hisoblanadi:

 

Kuchlanishning temperaturaviy koeffitsinti t

 

 (2.2)

 

va  teskari tokni e martaga o’zgarishiga mos keluvchi temperatura t* :

 

 (2.3)

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

 

2.1. Laboratoriya ishini bajarishdan avval sxema (2.3-rasm), o’lchash usullari, qo’llaniladigan o’lchov asboblari  bilan tanishib chiqish kerak.

 

2.2. Yarimo’tkazgichli diod VAXsining to’g’ri shohobchasi  ni o’lchang (2.1-rasm). Tajribani ikki turdagi - germaniyli va kremniyli diodlar uchun bajaring.

 

2.3- rasm

 

Tajriba bajarish uchun tavsiyalar:

 

Yarimo’tkazgichli diod to’g’ri toki () kuchlanishga kuchli ravishda bog’liq (2.1- rasm) bo’lgani sababli tokni cheklash uchun   yarimo’tkazgichli diodga ketma – ket chegaralovchi qarshilik R=560 Om ulash kerak (2.3- rasm). Yarimo’tkazgichli diod VAXsini amalda o’lchash qulay, buning uchun diodga kerakli tok qiymatini  berib borib,  unga mos keladigan kuchlanish qiymat  yozib boriladi.

Tajriba vaqtida bo’sag’aviy kuchlanish qiymati ni (  bo’lganda) yozib olish kerak.

O’lchash natijalarini jadvalga yozib oling va olingan  bog’liqlik grafigini chizing.

 

2.3. Yarimo’tkazgichli diod VAXsining teskari shohobchasini  germaniyli diod uchun o’lchang (2.1- rasm).

 

Tajriba bajarish uchun tavsiyalar:

 

Yarimo’tkazgichli diod  teskari toki () kuchlanishga kuchli bog’liq bo’lmaydi (2.1- rasm), shuning uchun VAXning teskari shohobchasini  kuchlanish  qiymati 0 dan  qiymatgacha oraliqda o’lchash maqsadga muvofiq. Bu  kuchlanish qiymatlariga mos keluvchi tokni o’lchash vaqtida,  =0 dan  = -1V oralig’idagina tok kuchli ravishda o’zgarishini inobatga olish kerak.

 

 

3. O’lchash natijalarini qayta ishlash:

 

3.1.  2.2 – bandga muvofiq bajarilgan o’lchash natijalarini ishlash.

 

Tajribada olingan germaniyli va kremniyli YaD  VAXlarida ularga mos keluvchi 2.1- ifoda yordamida hisoblangan nazariy xarakteristikalarni quring.  va = 500 mkA    nuqtalarda 2.1- ifoda yordamida issiqlik  toki  kattaligini hisoblang. Nazariy va tajriba usulida olingan bog’liqliklar bu nuqtalarda mos tushadi.

Tajribada olingan VAXdan germaniyli va kremniyli diod uchun  =10mA qiymatida differentsial qarshilik     va  o’zgarmas tok bo’yicha qarshilik  ni hisoblang.

 

3.2.  2.3 va 2.4 – bandlarga muvofiq bajarilgan o’lchash natijalarini ishlash.

 

         Germaniyli diod tajribada olingan VAXsidan foydalanib (2.3- band)  = 10 V bo’landa differentsial qarshilik   va o’zgarmas tok bo’yicha qarshilik  ni hisoblang.

 

4. Hisobot mazmuni:

 

         1) o’lchash sxemalari;

         2) olingan bog’liqliklar jadvallari va grafiklari;

         3) o’lchash va hisob natijalarining tahlili.

 

5. Nazorat savollari.

 

1. Yarimo’tkazgichli diod to’yinish toki qanday fizik mohiyatga ega ?

2. Ideal yarimo’tkazgichli diod VAXsining tenglamasini yozing va undagi parametrlarning fizik ma'nosini tushuntiring?

3. Diodga qo’yilgan kuchlanish qiymati va qutbi undagi p-n o’tish kengligiga qanday ta'sir ko’rsatadi ?

4. Diodning elektr modeli sxemasini chizing. Sxemadagi elementlar va ularning parametrlarini tushuntiring?

5. Germaniyli va kremniyli diodlarning VAXsi bir xil sharoitda farqli bo’lishiga sabab nima va u diodlarning qaysi parametrlari bilan ifodalanadi?

6. Yarimo’tkazgichli diod elektr modeli parametrlarini tajribada qanday aniqlash mumkin?

 

 

3 - laboratoriya  ishi

 

Stabilitron xarakteristikasi va parametrlarini tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: Elektr teshilish rejimida diod tokini unga qo’yilgan teskari yo’nalishdagi kuchlanish bilan bog’liqligini tajriba usuli bilan aniqlash va bu bog’lanishni approksimatsiyalovchi chiziqli funktsiya parametrlari qiymatlarini hisoblash.

 

1.       Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik:

 

1.1. Yarimo’tkazgich stabilitronning VAXsi  3.1 a-rasmda, uning elektr sxemalarda shartli belgilanishi esa 3.1 b-rasmda ko’rsatilgan.

 

                                          a)                                                 b)

 

3.1-rasm

 

Stabilitron VAXsi teskari shahobchasining Ust.min-Ust.max kuchlanish qiymatlari oralig’i elektr  teshilishga (odatda ko’chkisimon) tegishli. Teshilish rejimida teskari kuchlanishning juda oz miqdorda o’zgarishi teskari tokni kuchli o’zgarishiga olib keladi.

Stabilitronning bu hususiyatidan sxemotexnikada kuchlanishni barqarorlashda keng qo’llaniladi.

1.2. Kuchlanishni barqarorlash rejimida stabilitron VAXsi chiziqli funktsiya bilan approksimatsiyalanadi:

   (3.1)

 

bu erda RD - parametri kuchlanishni barqarorlash rejimidagi diodning differentsial qarshiligini, UB - parametri esa, kuchlanishning bo’sag’aviy qiymatini ko’rsatadi.

 

1.3. Keng ko’llaniladigan stabilitronlarning ba'zi elektr parametrlarining ro’yxati:

δUst - barqarorlash kuchlanishi;

Ust - barqarorlash kuchlanishning vaqt bo’yicha nostabilligi;

Uto’g’ - stabilitrondagi o’zgarmas to’g’ri kuchlanish;

Ist,min - stabilitrondagi ruxsat etilgan eng kichik o’zgarmas tok;

Ist,max - stabilitrondagi ruxsat etilgan eng katta o’zgarmas tok;

Ito’g’,maks - stabilitrondagi ruxsat etilgan eng katta to’g’ri o’zgarmas tok;

Rmaks - stabilitrondagi ruxsat etilgan eng katta sochuvchi quvvat;

rst - belgilangan o’zgarmas tok rejimida (I*s) aniqlangan differentsial qarshilik;

st - barqarorlash kuchlanishining temperaturaviy koeffitsienti.

 

 (3.2)

 

Stabilitronning quyidagi guruhlari mavjud: umumiy maqsad uchun qo’llaniladigan maxsus termokompensatsiyalangan pretsizionli (aniq kuchlanish qiymati talab qilinadigan sxemalar uchun); impulsli, ikki anodli, stabistorlar.

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

 

2.1. Laboratoriya ishini bajarishdan avval sxema (3.2-rasm), o’lchash usullari, qo’llaniladigan o’lchov asboblari  bilan tanishib chiqish kerak.

 

 

3.2- rasm

2.2. Stabilitron VAXini  ni o’lchang (3.1 a-rasm).

 

Tajriba bajarish uchun tavsiyalar:

 

Stabilitronni VAXsini o’lchaydigan elektr sxemasini yig’ib, unda o’lchash ishlarini talab etilgan aniqlikda bajaring.

Tajriba natijalarini ishlash va approksimatsiyalovchi funktsiya parametrlarining qiymatlarini aniqlang.

 

3. O’lchash natijalarini qayta ishlash:

 

3.1. Tadqiq etish uchun berilgan stabilitron pasportidan uning turi va asosiy parametrlarini (minimal va maksimal barqarorlash toklari (Ist,min va Ist,max); o’rtacha barqarorlash kuchlanishi (UST); differentsial qarshilik (Rd,st) qiymatlari va h.k.) kuzatish daftaringizga yozib oling.

 

3.2. Stabilitron parametrlarining ruxsat etilgan eng yuqori qiymatlaridan foydalanib, o’lchash sxemasini ta'minlovchi kuchlanish manbai chiqish qiymatini o’zgarishi kerak bo’lgan oralig’ini va o’lchov asboblari (ampermetr va voltmetrlar)ning chegaraviy qiymatlarini aniqlang.

 

3.3. Sxemada stabilitron tokining yuqori Qiymatini cheklash uchun unga RB rezistor ketma-ket ulanadi. (3.2-rasm). Rezistorning qiymati quyidagi shartga mos kelishi kerak;

 

 

bu erda E1 - rostlanuvchi kuchlanish manbaining maksimal qiymati.

 

3.4. O’lchash natijalarini yozish uchun 3.1-jadval tayyorlang. Jadvalning birinchi qatoriga tadqiq qilinayotgan stabilitron toklarining qiymatlarini, ikkinchi qatoiga esa kuchlanish qiymatlarini  kiriting.

3.1 – jadval

 

ISÒ ,mA

IST.MIN

 

 

 

 

IST.MAX

USÒ, V

 

 

 

 

 

 

 

3.5. O’lchash ishlarini bajarib, 3.1 - jadvalni to’ldiring va stabilitronning VAXsini chizing.

 

3.6. Kuchlanishni barqarorlash rejimida stabilitron VAXsi (3.1) ifodaga binoan chiziqli funktsiya bilan approksimatsiyalang.

 

 

4. Hisobot mazmuni:

 

         1) o’lchash sxemalari;

         2) olingan bog’liqliklar jadvallari va grafiklari;

         3) o’lchash va hisob natijalarining tahlili.

 

5. Nazorat savollari.

 

1.  p-n o’tishdagi asosiy teshilish turlarini ayting.

2.  Stabilitronlarda qaysi teshilish turlari qo’llaniladi ?

3.  Stabilitron VAXsini chizing. Uning shaklining turli qismlari qaysi fizik jarayonlar orqali ifodalanadi ?

4.  Stabilitronning asosiy elektr parametrlarini ayting va ularning fizik ma'nosini izohlang.

5.  Nima uchun stabilitronlarni tayyorlashda dastlabki material sifatida germaniy emas kremniy qo’llaniladi ?

6.  Stabilitron tokining yuqori qiymati cheklanishiga qanday omil sabab bo’ladi ?

7.  Stabilitron VAXsini o’lchash sxemasini chizing.

 

 

4 - laboratoriya  ishi

 

UB ulanish sxemasidagi BTni statik VAXlarini tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: UB ulanish sxemasida bipolyar tranzistorlarning asosiy statik xarakteristikalari va parametrlarini tadqiq etish, xarakteristikalarni o’lchash va tajriba natijalarini qayta ishlash uslubi bilan tanishish.

 

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik:

 

Grafik ko’rinishda ifodalangan tok va kuchlanish orasidagi bog’liqlik tranzistor statik xarakteristikalari deb ataladi. Umumiy baza ulanish sxemasida mustaqil o’zgaruvchilar sifatida emitter tokiva kollektor – baza kuchlanishi   tanlanadi, shunda:

 

  (4.1)

 

Ikki o’zgaruvchili funktsiya grafik ko’rinishda xarakteristikalar oilasi kabi tasvirlanadi.

BT kirish xarakteristikalari oilasi 4.1 a- rasmda, chiqish xarakteristikalar oilasi 4.1 b-rasmda keltirilgan. Xarakteristikalarning har biri quyidagi bog’liqlik bilan ifodalanadi:

 

,   ,     bo’lganda        (4.2)

, ,   bo’lganda            (4.3)

 

                                 a)                                                                  b)

4.1-rasm

 

Kichik amplitudali siganllar bilan ishlanganda     va   qiymatlar bilan beriladigan ixtiyoriy ishchi nuqta atrofidagi nochiziqli bog’liqliklar (4.1-4.3), chiziqli tenglamalar bilan almashtirilishi mumkin, masalan tranzistorning h- parametrlar tizimidan foydalanib.

 (4.4)

yozish mumkin, bu erda  ,       bo’lganda

                                             ,      bo’lganda

                                         ,        bo’lganda          (4.5)

                                         ,            bo’lganda

h- parametrlar (4.5) formulalari yordamida xaratkeristikalar oilasidan aniqlanishi mumkin (h11B va h12B – kirish xarakteristikalar oilasidan, h21B va h22B – chiqish xarakteristikalar oilasidan).

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

 

2.1. Tajriba o’tkazishga tayyorgarlik ko’rish:

Tranzistor tuzilishi va chegaraviy parametrlari bilan tanishib chiqing, tranzistor haqidagi ma'lumotlarni yozib oling, o’lchash uchun jadval tayyorlang.

 

 4.1 – jadval

Kirish va boshqarish xarakteristikalari

 

ÅE

V

 

uEB

V

 

IE

mkÀ

 

iK

mÀ

 

 

4.2 – jadval

 

Tranzistor chiqish xarakteristikalari

 

IE, mkÀ

 

 

uÊB

V

 

 

iK

mÀ

 

 

uÊB

V

 

 

iK

mÀ

 

 

uÊB

V

 

 

iK

mÀ

 

và h.z.

 

 

 

 

4.4 – rasmda keltirilgan o’lchash sxemasini yig’ing. Tranzistor tsokolining   sxemasi    4.5 – rasmda    keltirilgan. Rezistor       qarshiliklari R1= (270-510 ) Om  va  R2=(510-1000) Om.

 

2.2.  = 5 V  o’zgarmas kuchlanish qiymatlarida tranzistorning kirish va boshqarish xarakteristiklarini o’lchang. O’lchash natijalari va hisoblarni 4.1 - jadvalga kiriting.

 

 

 

 

4.4-rasm

 

4.5- rasm

 

2.3. Chiqish xarakteristiklar oilasini o’lchang:

Chiqish xarakteristiklar oilasini  emitter tokining  iE = 0 mA qiymatidan boshlab har 4 mA qiymatlari uchun o’lchang. Kollektor toki bu vaqtda ko’rsatilgan chegaraviy qiymatlardan oshmasligi kerak;   kuchlanish qiymatining o’zgarish oralig’i shunday tanlanishi kerakki, aktiv ( >0) va to’yinish (<0) rejimlarida 3-5 ta nuqta olish mumkin bo’lsin.

 

3.  O’lchash natijalarini ishlash:

 

3.1.  Kirish, boshqaruv va chiqish xarakteristikalar oilasi grafigini quring.

         uKB = 5 V, iE = 8 mA  nuqtada tranzistor parametrlarini aniqlang

 

, ,

 

 

3.2.    Emitter toki 8 mA bo’lganda chiqish xarakteristikasini quring.  Chiziqli – bo’lak approksimatsiyani amalga oshirib  , , ,larni hisoblang.

 

4. Hisobot mazmuni:

 

1) o’lchash sxemalari;

         2) olingan bog’liqliklar jadvallari va grafiklari;

         3) o’lchash va hisob natijalarining tahlili.

 

5. Nazorat savollari.

 

1.  BT UB ulanish sxemada ishlash printsipi, emitter va kollektor p-n o’tishlar, baza sohasi ahamiyati haqida gapirib bering.

2.  Emitter toki tashkil etuvchilari nomini ayting va ularning yo’nalishlarini p-n-p hamda n-p-n turli BT uchun ko’rsating.

3.  Baza toki tashkil etuvchilari nomini ayting va ularning yo’nalishlarini p-n-p hamda n-p-n  turli BT uchun ko’rsating.

4.  IKB0 va IKE0  qanday toklar ? Ular qaysi zaryad tashuvchilar harakati bilan hosil bo’ladi ?

5.  UB sxemada ulangan BT chiqish xarakteristikalar oilasida aktiv, berk va to’yinish sohalarini ko’rsating.

6.  Ideal BT elektr modeli sxemasini chizing va uning parametrlari fizik mohiyatini tushuntiring.

7.  BT invers ish rejimi deb nimaga aytiladi ?

 

5 - laboratoriya  ishi

 

UE ulanish sxemasidagi BTni statik VAXlarini tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: UE ulanish sxemasida bipolyar tranzistorlarning asosiy statik xarakteristikalari va parametrlarini tadqiq etish, xarakteristikalarni o’lchash va tajriba natijalarini qayta ishlash uslubi bilan tanishish.

 

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik:

 

Grafik ko’rinishda ifodalangan tok va kuchlanish orasidagi bog’liqlik tranzistor statik xarakteristikalari deb ataladi. Umumiy emitter ulanish sxemasida mustaqil o’zgaruvchilar sifatida baza toki  va kollektor – emitter kuchlanishi    tanlanadi, shunda:

 (5.1)

 

Ikki o’zgaruvchili funktsiya grafik ko’rinishda xarakteristikalar oilasi kabi tasvirlanadi.

BT kirish xarakteristikalari oilasi 5.1 a- rasmda, chiqish xarakteristikalar oilasi 5.1 b-rasmda keltirilgan. Xarakteristikalarning har biri quyidagi bog’liqlik bilan ifodalanadi:

,       bo’lganda        (5.2)

,    bo’lganda             (5.3)

 

                                 a)                                                                  b)

 

5.1-rasm

 

Kichik amplitudali siganllar bilan ishlanganda      va   qiymatlar bilan beriladigan ixtiyoriy ishchi nuqta atrofidagi nochiziqli bog’liqliklar (5.1-5.3), chiziqli tenglamalar bilan almashtirilishi mumkin, masalan tranzistorning h- parametrlar tizimidan foydalanib.

 

 (5.4)

 

 

yozish mumkin, bu erda  ,     bo’lganda

              ,       bo’lganda

                             ,       bo’lganda     (5.5)

             ,        bo’lganda

 

h- parametrlar (5.5) formulalari yordamida xaratkeristikalar oilasidan aniqlanishi mumkin (h11E va h12E – kirish xaratkeristikalar oilasidan, h21E va h22E – chiqish xarakteristikalar oilasidan).

Amaliy hisoblarda ko’pincha BT statik xarakteristikalarini bo’lakli- chiziqli aprroksimatsiyasidan ham keng foydalanishadi. (5.2- rasmga qarang)

 

5.2-rasm

 

         Approksimatsiyalangan kirish xaratkeristiklari uchun

 

 (5.6)

ga egamiz.

         Chiqish xarakteristikalari uchun esa

 (5.7)

5.6 va 5.7 formulalarda

UBO’S-   emitter o’tishdagi bo’sag’aviy kuchlanish,

 -  tranzistor kirish qarshiligining o’rta qiymati  ( ),

 - to’yinish rejimidagi tranzistor chiqish qarshiligi  (boshlang’ich sohada).

         ,     va           (5.8)

 - aktiv rejimda  chiqish qarshiligi   ning o’rta qiymati.

           va    bo’lganda     (5.9)

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

 

2.1. Tajriba o’tkazishga tayyorgarlik ko’rish:

Tranzistor tuzilishi va chegaraviy parametrlari bilan tanishib chiqing, tranzistor haqidagi ma'lumotlarni yozib oling, o’lchash uchun jadval tayyorlang.

 

 5.1 – jadval

Kirish va boshqarish xarakteristikalari

 

ÅB

V

 

UBE

V

 

IB

mkÀ

 

IK

mÀ

 

 

5.2 - jadval

Tranzistor chiqish xarakteristikalari

 

IB, mkÀ

 

 

uÊE

V

 

 

iK

mÀ

 

 

uÊE

V

 

 

iK

mÀ

 

 

uÊE

V

 

 

iK

mÀ

 

và h.z.

 

 

 

 

5.3 – rasmda keltirilgan o’lchash sxemasini yig’ing. Tranzistor tsokolining   sxemasi    5.4 – rasmda    keltirilgan. Rezistor       qarshiliklari R1= (5–10 ) kOm va  R2=(510-1000) Om.

5.4-rasm

 

5.5- rasm

2.2. = 5 V o’zgarmas kuchlanish qiymatida tranzistorning kirish va boshqarish xarakteristiklarini o’lchang. O’lchash natijalari va hisoblarni 5.1 - jadvalga kiriting.

 

2.3. Chiqish xarakteristiklar oilasini o’lchang:

Chiqish xarakteristiklar oilasini  baza tokining  iB=0 mkA qiymatidan boshlab har 50 mkA qiymatlari uchun o’lchang. Kollektor toki bu vaqtda ko’rsatilgan chegaraviy qiymatlardan oshmasligi kerak;   kuchlanish qiymatining o’zgarish oralig’i shunday tanlanishi kerakki, aktiv (>) va to’yinish (<) rejimlarida 3-5 ta nuqta olish mumkin bo’lsin.

 

3.  O’lchash natijalarini ishlash:

 

3.1.  Kirish, boshqaruv va chiqish xararteristikalar oilasi grafigini quring.

         uKE =5 V, iB =100 mkA  nuqtada tranzistor parametrlarini aniqlang

, ,

 

3.2.    Baza toki 100 mkA bo’lganda chiqish xararteristikasini quring.  Chiziqli – bq’lak approksimatsiyani amalga oshirib  , , , larni hisoblang.

 

4. Hisobot mazmuni:

 

1) o’lchash sxemalari;

         2) olingan bog’liqliklar jadvallari va grafiklari;

         3) o’lchash va hisob natijalarining tahlili.

 

5. Nazorat savollari.

 

1. BT UE ulanish sxemada ishlash printsipi, emitter va kollektor p-n o’tishlar, baza sohasi ahamiyati haqida gapirib bering.

2. Emitter toki tashkil etuvchilari nomini ayting va ularning yo’nalishlarini p-n-p hamda n-p-n turli BT uchun ko’rsating.

3. Baza toki tashkil etuvchilari nomini ayting va ularning yo’nalishlarini p-n-p hamda n-p-n  turli BT uchun ko’rsating.

3. IKB0 va IKE0  qanday toklar ? Ular qaysi zaryad tashuvchilar harakati bilan hosil bo’ladi ?

4. UE sxemada ulangan BT chiqish xarakteristikalar oilasida aktiv, berk va to’yinish sohalarini ko’rsating.

5. Ideal BT elektr modeli sxemasini chizing va uning parametrlari fizik mohiyatini tushuntiring.

6. BT invers ish rejimi deb nimaga aytiladi ?

7. Nima uchun UE sxemada ishlayotgan BT baza elektrodidagi   kuchlanishni uning kollektoridagi kuchlanishdan avval uzish mumkin emas ?

 

6 - laboratoriya  ishi

 

Maydoniy tranzistor statik xarakteristikalarini  tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: Maydoniy tranzistor statik xarakteristikalari va differentsial parametrlarini o’rganish, tranzistor ishiga temperaturaning ta'sirini tadqiq etish.

 

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko’rish: 

 

Laboratoriya ishida  tuzilishi va sxemalarda shartli belgilanishi 6.1- rasmda keltirilgani kanali r- turli maydoniy tranzistor tadqiq etiladi.

                                          a)                                                      b)

 

6.1-rasm

 

Stok toki zatvorga kuchlanish berish orqali boshqariladi, ya'ni boshqarilayotgan p-n o’tishga teskari kuchlanish UZI>0 beriladi. UZI dagi berkitish kuchlanishi ortgan sari hajmiy zaryad sohasining kengligi ortib boradi. Natijada berilgan USI kuchlanish qiymatida kanal kengligi kichrayadi, uning qarshiligi RK ortadi, demak stok bilan istok oralig’idagi stok toki IS kamayadi. 6.2- rasmda boshqarish xarakteristikasi IS= f (UZI) keltirilgan.

6.2-rasm

 

Boshqaruvchi p-n o’tishning hajmiy zaryad sohasi va asos bilan kanal orasidagi    p-n o’tish birikkandagi (stok toki IS nolga teng bo’ladigan) zatvor kuchlanishi qiymati bo’sag’aviy kuchlanish UBO’S deb ataladi.

To’yinish rejimida ishlayotgan maydoniy tranzistor boshqaruv xarakteristikasini quyidagi bog’liqlik bilan approksimatsiyalash qulay.

 

 (6.1)

bu erda  maksimal stok toki  zatvor – istok kuchlanishi nol IS max   UZI = 0 ga mos keluvchi boshlang’ich stok toki.

         Boshqaruv xarakteristikasidan (6.2- rasm) xarakteristika tikligi aniqlanishi mumkin.

.

 

(6.1) approksimatsiyadan foydalanilganda tiklik quyidagicha aniqlanadi:

 

 ,               (6.2)

 

Maydoniy tranzistor chiqish xarakteristikalar oilasi 6.3 – rasmda keltirilgan. Xarakteristikaning boshlang’ich sohasi (USI<USI TO’Y) chiziqli rejimga mos keladi. Bu rejimda kanal butun istok-stok oralig’ida mavjud bo’ladi, shuning uchun USI  ortgan sari, chiziqli qonunga mos ravishda stok toki   ham ortadi.

         USI<USI.TO’Y  da tranzistor to’yinish rejimiga o’tadi, bu sohada stok toki IS stok kuchlanishi USI ga kuchli bog’liq bo’lmaydi. Ikki rejim chegarasi hisoblangan to’yinish kuchlanishi USI.TO’Y zatvordagi kuchlanish UZI ga bog’liq bo’ladi va quyidagi formuladan aniqlanadi: USI.TO’Y=UZI–UBO’S. Chiqish xarakteristikasidan (6.3 - rasm) chiqish qarshiligi aniqlanishi mumkin

 

6.3-rasm

Bu kattalik to’yinish rejimida hisoblansa, katta qiymatga ega bo’ladi, shuning uchun tranzistor kuchaytirgich sifatida ishlatilayotganda sxemaning sokinlik nuqtasi shu rejimda tanlanadi. Chiziqli rejimda tranzistor chiqish qarshiligi zatvordagi kuchlanish UZI ga bog’liq va taxminan tanlangan ishchi nuqtada  USI kuchlanishini IS tokka nisbati ko’rinishida yoki 6.3 – formuladan aniqlanishi mumkin.

,                (6.3)

bu erda   .

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

 

2.1. 6.4- rasmda keltirilgan sxema, o’lchash asboblari o’lchanadigan  KP103 maydoniy tranzistor pasport ko’rsatmalari bilan tanishib chiqing. (5- ilovaga qarang)

Sokol rasmini chizib oling va tadqiq etilayotgan tranzistorning chegaraviy parametrlari USI.CHEG, IS.CHEG, PCHEG  qiymatlarini yozib oling. 6.4 – rasmda keltirilgan sxemani yig’ing.

 

6.4-rasm

 

2.2. Stok kuchlanishining USI=1/3 USI.CHEG va  2/3 USI.CHEG qiymatlari uchun ikkita boshqaruv xarakteristikasini o’lchang (USI.CHEG qiymati pasport ko’rsatmalaridan olinadi). O’lchash natijalarini 6.1 – jadvalga kiriting va undan foydalanib boshqaruv xarakteristikasini quring. Tajribada UZI kuchlanish qiymatini 0 dan bo’sag’aviy kuchlanish UBO’S gacha o’zgartiring.

 

2.3. Zatvordagi kuchlanishning uchta qiymatida (UZI=0; 0,25UBO’S; 0,5UBO’S) chiqish xarakteristikalar oilasi IS=f(USI) ni o’lchang.

Tajriba o’tkazishdan avval IS – USI koordinatalar tizimida tranzistorning ruxsat etilgan ishchi rejimi sohalarini belgilab oling. (6.5 - rasm)

 6.1 – jadval

 

UZI, V

IS, mÀ

USI=1/3 USI.CHEG

USI=2/3 USI.CHEG

 

 

 

 

Izoh: RS.CHEG chizig’ini qurish uchun USI kuchlanishining 0 dan USI.CHEG qiymatlari oralig’ida ixtiyoriy bir nechta qiymatlari tanlanadi va shu nuqtalarda stok toki    IS=RS.CHEG /USI hisoblanadi.

 

6.4-rasm

 

Tajribada olingan nuqtalarni 6.2 – jadvalga kiriting va tayyorlangan grafikda ularni belgilang (6.5 - rasm). Bunda tranzistor uchun ishlash ruxsat etilgan sohadan chiqib ketmaslikka e'tibor bering. 

 6.2 – jadval

 

USI, V

IS, mÀ

UZI=0

UZI=0,25UBO’S

UZI=0,5UBO’S

 

 

 

 

 

2.4. Tranzistor stok tokiga temperatuning ta'sirini tadqiq etish. Tadqiq etilayotgan tranzistorni termostatga joylashtiring va tegishli temperatura qiymatini o’rnating, stok kuchlanishning USI=1/3USI.CHEG qiymatida va T=40 0C  va 80 0C  temperaturalarda ikkita boshqaruv xarakteristikasi IS=f(UZI) ni o’lchang.

         O’lchash natijalarini 6.3 – jadvalga kiriting va ulardan foydalanib T=40 0C  va 80 0C  temperaturalardagi ikkita boshqaruv xarakteristikasi IS=f(UZI) ni quring.

 

 

6.3 – jadval

UZI, V

IS, mÀ

T=40 0Ñ

T=800Ñ

 

 

 

 

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

 

3.1.  2.2. bandda o’lchangan boshqaruv xarakteriskalarini 6.1 – ifoda yordamida approksimatsiyalang. Approksimatsiya natijalarini Qurilgan IS=f(UZI) grafigida aks ettiring.

 

3.2. Boshqaruv xarakteristikalaridan foydalanib, tranzistor tikligini               USI=1/3 USI.CHEG ishchi nuqtada aniqlang

 

 

S qiymatini xuddi shu nuqta uchun 6.2 – formula yordamida ham aniqlang.

 

3.3. 2.3 – bandda o’lchangan chiqish xarakteristikalar oilasida USI TO’Y =UZI – UBO’S oraliqqa mos keluvchi, chiziqli rejim bilan to’yinish rejimi orasidagi chegarani ko’rsating.

     

3.4. Chiqish xarakteristikalar oilasidan foydalanib, quyidagi ishchi nuqtalar uchun tranzistor chiqish qarshiligini aniqlang:

- to’yinish rejimida (USI=1/3USI CHEG, UZI=0,25UCHEG);

- chiziqli rejimda USI=0 va zatvor kuchlanishining uchta qiymatida (UZI=0; 0,25UBO’S; 0,5UBO’S).

         Hisoblashlar natijalarini 6.4 – jadvalga kiriting va ulardan foydalanib chiziqli rejim uchun rCHIQ ning UZI ga bog’liqlik grafigini quring.

6.4 – jadval

 

 

UZI,V

RCHIQ, kÎì

USI=1/3USI.CHEG

USI=0

UZI=0

 

 

UZI=0,25UCHEG

 

 

UZI=0,5UCHEG

 

 

 

 

3.5. 2.4 – bandda o’lchangan boshqaruv xarakteristikalarida, turli temperaturalarda o’lchangan boshqaruv xarakteristikalari kesishadigan termo barqaror nuqtaning   IST va UZIT koordinatalarini aniqlang.

4. Hisobot mazmuni.

 

1) tadqiq etilayotgan tranzistor pasport ko’rsatmalari;

         2) o’lchash sxemasi;

3) o’lchangan bog’liqliklar jadval va grafiklari;

4) boshqaruv xarakteristikasining approksimatsiya, hisoblangan tranzistor xarakteristikasining tikligi S va chiqish xarakteristikalari rCHIQ natijalari.

 

5. Nazorat savollari.

 

1. Zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorni tasvirlang va ishlash mexanizmini tushuntiring.

2. Maydoniy tranzistor ish rejimlarini aytib bering. Har qaysi rejimda tranzistor zatvori va stoki orasidagi kuchlanish munosabalari qanday bo’ladi ?

3. Maydoniy tranzistorlarda qanday differentsial parametrlar tizimi qo’llaniladi va nima sababli ?

4. Zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor uzatish xarakteristikasini tasvirlang va tushuntirib bering.

5. Zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor chiqish xarakteristikalar oilasini tasvirlang va tushuntirib bering.

6. Turli temperaturalarda o’lchangan zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor uzatish xarakteristikasini tasvirlang. Bu xarakteristikalarda temperaturaga barqaror nuqtalarning mavjudligi nima bilan tushuntiriladi ?

 

 

7 - laboratoriya  ishi

 

MDYa tranzistorlarning statik xarakteristikalarini  tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: MDYa tranzistorlarni statik rejimda ishlash xossalarini o’rganish.

 

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko’rish: 

 

         Bu ishni bajarishda stok toki zanjiridagi qarshilik qiymatining uzatish xarakteristikasi ko’rinishiga ta'sirini o’rganib chiqing. Kvazi chiziqli yuklama sifatida turli maydoniy tranzistorlar qo’llanilganda uzatish xarakteriskalar turlicha bo’lishiga ahamiyat bering.

         Mantiqiy signallar sathlarini aniqlashda kalitning uzatish xarakteristikasi UCHIQ=f(UKIR) dan foydalanilishiga e'tibor bering. (7.1- rasm)

Mantiqiy nol U0 hamda mantiqiy bir U1 sathlar uzatish xarakteristikasi va uning ko’zguli aksi (punktir chiziq) kesishgan nuqtalardan aniqlanadi.

ΛU = U1 – U0  mantiqiy signallarning sathlar farqi  deb ataladi.

 

 

7.1-rasm

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

 

2.1. MDYa tranzistorda yasalgan kalit  uzatish xarakteristikasiga yuklama qarshiligining ta'sirini  UCHIQ=f(UKIR) tadqiq etish.

         n- turdagi kanali induktsiyalangan MDYa tranzistorda bajarilgan kalit sxemasi 7.2- rasmda keltirilgan. Sxema E2 = 9V manbadan ta'minlanadi. Kirish kuchlanishi UKIR roslanuvchi E1 kuchlanish manbaidan beriladi. Chiqish kuchlanishi UCHIQ va iste'mol qilinayotgan tokni o’lchash uchun raqamli voltmetr va ampermetrlardan foydalaning. VT1 sifatida K176LP1 mikrosxemadagi n-kanalli tranzistorlarning birini oling. Ishlash qulay bo’lishi uchun ilovada keltirilgan mikrosxema printsipial sxemasini chizib oling va elektrodlari raqamlarini belgilab oling.

7.2-rasm

Tajribani      quyidagi tartibda olib borish tavsiya etiladi:

-  MDYa tranzistor stok zanjiriga chiziqli rezistor R=51 kOm ni ulang;

-  kuchlanish manbai qiymatini E2=9 V qilib o’rnating;

-  kirish kuchlanishini 0 dan 9V gacha o’zgartirib borib, UCHIQ=f(UKIR) va IIST=f(UKIR) bog’liqligini o’lchang;

-  qarshilikning R=10 kOm va 3,5 kOm qiymatlari uchun o’lchashlarni takrorlang;

-  tajriba natijalaridan foydalanib UCHIQ=f(UKIR) bog’liqlik grafiklarini quring.

 

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

 

3.1. 2- bandda olingan uzatish xarakteristikalarni quring.

3.2.  Har bir kalit uchun mantiqiy signal U0 va U1  sathlari va  mantiqiy signallar sathlar farqi ΛU = U1 – U0ni  aniqlang.

Olingan natijalarni 7.1 – jadvalga kiriting.

                                                                                                                  7.1 – jadval

 

Parametr

Yuklama turi

U0, V

U1, V

ΛU, V

PO’RÒ, mÂ

Qarshilikli yuklama

 

 

 

 

     RYU=51kÎì

 

 

 

 

     RYU=10kÎì

 

 

 

 

     RYU=3,5kÎì

 

 

 

 

 

3.3. Mantiqiy nol va mantiqiy bir holatlarida manbadan iste'mol qilinayotgan quvvatning o’rtacha qiymatini aniqlang:

 

;  

4. Hisobot mazmuni.

 

1) o’lchash sxemalari;

         2) olingan bog’liqliklar jadvallari va grafiklari;

         3) o’lchash va hisob natijalarining tahlili.

 

5. Nazorat savollari.

 

1. Yuklama sifatida qarshilik ulangan kalit parametrlarining yuklamadagi qarshilik qiymatiga bog’liqligini tushuntiring.

2. Nima sababli KMDYa tranzistorlarda yasalgan kalit statik holatlarda manbadan quvvat iste'mol qilmaydi ?

 

 

 

 

8 - laboratoriya  ishi

 

Optronni tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: Optronlar ishlashini va parametrlarini o’lchash uslublarini o’rganish.

 

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko’rish: 

 

Optronlar – funktsional elektronikaaning zamonaviy yo’nalishlaridan biri – optoelektronikaning asosiy struktura elementi hisoblanadi.

Eng sodda diodli optron (8.1 – rasm) uchta elementdan tashkil topgan: fotonurlatgich 1, nur o’tkazgich 2 va foto qabul qilgich 3 bo’lib, yorug’lik nuri tushmaydigan germetik korpusga joylashtirilgan. Kirishga elektr signali berilsa fotonurlatgich qo’zg’otiladi. Yorug’lik nuri nur o’tkazgich orqali foto qabul qilgichga tushadi va unda chiqish elektr signali  yuzaga keladi. Optronning  asosiy xususiyati shundaki, undagi elementlar o’zaro nur orqali bog’langan bo’lib, kirish bilan chiqishlar esa elektr jihatdan bir – biridan ajratilgan. Shu xususiyatidan kelib chiqqan holda, yuqori kuchlanishli va past kuchlanishli zanjirlar bir – biri bilan oson muvofiqlashtiriladi. Diodli optronning shartli belgisi 8.2 – rasmda, uning konstruktsiyasi esa 8.3 – rasmda keltirilgan.

 

                            8.1-rasm                                                      8.2-rasm

 

8.3-rasm

 

1,2 – fotodiodning p va n sohalari; 3,4 – yorug’lik diodining n va p sohalari;          5 – selen shisha asosidagi nur o’tkazgich; 6,7 – yorug’lik diodi kontaktlari;         8,9 – fotodiod kontaktlari.

 

Yorug’lik signallarini elektr signaliga aylantirishda asosan fotodiodlar qo’llaniladi (xuddi shunday fotorezistorlar, fototranzistorlar va  fototiristorlar ham).

Fotodiod oddiy n-p o’tish bo’lib, ko’p xollarda kremniy yoki germaniydan yasaladi. Undagi teskari tok yorug’lik nuri tushishi natijasida yuzaga kelayotgan zaryad tashuvchilar generatsiyasi tezligi bilan aniqlanadi. Bu hodisa ichki fotoeffekt deb yuritiladi.

Fotodiodni qo’llash bo’yicha  ikkita rejim mavjud: tashqi manbasiz – ventilli yoki fotovoltaik va tashqi manbali – fotodiodili rejim. Tashqi manbasiz yorug’lik nurini elektr energiyasiga aylantiruvchi fotodiodlar ventilli fotoelementlar deb ataladi. Foto elektr yurituvchi kuch UF ning yuzaga kelishi yorug’lik bilan generatsiyalangan elektron – kovak juftlarining n-p o’tish orqali ajratilishi bilan bog’liq. Foto EYuK UF kattaligi optik signal darajasi RF va yuklama qarshiligi qiymatiga bog’liq bo’ladi. Ventilli fotoelementning chiqish xarakteristikasi 8.4 – rasmda keltirilgan.

 

                                 8.4-rasm                                                    8.5-rasm

                          

Fotodiod rejimida tashqi kuchlanish manbai hisobiga fototok IF ventil elementning qisqa tutashuv tokiga taxminan teng bo’ladi, fototok hisobiga biror yuklama qarshiligida sodir bo’ladigan kuchlanish pasayishi UF esa katta bo’ladi. Bir xil yuklama qarshiligi qiymatida signal kuchlanishi UF ning fotodiod (1) va ventil element (2) uchun  optik nurlanish quvvati RF ga bog’liqliklari 8.5 – rasmda keltirilgan. Fotoelektr o’zgartishlar samaradorligi volt – vatt SU=UF/RF hamda amper – vatt SI=IF/RF (sezgirlik) bilan ifodalanadi.

Fotodiodlarning afzalligi yana shundaki, yorug’lik xarakteristikalari IF, UF=f(RF) chiziqli ko’rinishga ega, bu esa ularni  optik aloqa liniyalarida qo’llash imkoniyatini yaratadi. Ventil elementlar asosan energiya o’zgartgichlar (quyosh batareyalari) sifatida ishlatiladi.

Yorug’lik nuri orqali tokni  boshqarishni bipolyar tranzistorlar yordamida ham amalga oshirish mumkin. Ularda baza tokining kuchayishi tufayli, fotodiodlarga nisbatan sezgirlik yuqori bo’ladi. Fototranzistor bazasidagi zaryad tashuvchilarning optik generatsiyasi bazaga tashqi manbadan zaryad tashuvchilar kiritilishiga ekvivalentdir. Natijada, tranzistor fototoki fotodiodga nisbatan β martaga kuchaytiriladi. Bu erda β -fotortranzistor baza tokining statik kuchaytirish koeffitsienti.

 

 

8.6-rasm

 

Optron inertsionligi yorug’lik diodi va nur qabul qilgichdagi jarayonlar bilan bog’liq bo’lib, yordamida aniqlanadi (8.6 - rasm).

Diodli optronning quyidagi asosiy parametrlarini ko’rsatish mumkin:

maksimal kirish toki - IKIR max;

maksimal kirish kuchlanishi Ukir max;

maksimal chiqish teskari kuchlanish UCHIQ.tesk. max;

berilgan tokka mos keluvchi o’zgarmas kirish kuchlanishi UKIR;

chiqishdagi teskari qorong’ulik toki ICHIKQtesk. Q;

chiqish signalining ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlari (berilgan diodli optron chiqishidagi signal o’zining maksimal qiymatidan 0.1-0.9 va 0.9-0.1 oraliqlarda o’zgaradi)  (8.6 - rasm);

tok bo’yicha uzatish koeffitsienti KI – chiqish toki o’zgarishining kirish tokiga nisbati KI = (ICHIQ-ICHIQ.tesk.Q.)/IKIR.

Laboratoriyada o’lchanadigan diodli optron chegaraviy qiymatlari va chiqishlarining joylashishi ilovada keltirilgan.

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:    

 

         Tadqiq etilayotgan optron printsipial sxemasini va chegaraviy qiymatlarini yozib oling.

 

2.1. Diodli optron xarakteristikasini tadqiq etish.

 

2.1.1. 8.7 – rasmda keltirilgan sxemani yig’ing. Manbadan berilayotgan chegaraviy tok qiymatini optron chegaraviy qiymatlariga mos ravishda o’rnating.

 

2.1.2.  E1 ni o’zgartirib borib, optronning kirish xarakteristikasi  IKIR=f(UKIR) ni o’lchang. Yorug’lik diodi kirishidagi qarshilik R1 dan ancha kichik bo’lganligi sababli, kirish qarshiligini IKIR= E1/R1deb oling.

 

8.7-rasm

 

O’lchash natijalarini 8.1 – jadvalga kiriting.

 8.1 – jadval

 

Å1, V

 

UKIR, V

 

IKIR=E1/R1, mÀ

 

 

2.1.3. E2=0 deb oling. E1 ni o’zgartirib borib, fotovoltaik rejim uchun optron uzatish xarakteristikasini ICHIQ=f(IKIR) o’lchang.

O’lchash natijalarini 8.2 – jadvalga kiriting.

8.2 – jadval

 

Å1, V

 

UKIR, V

 

IKIR=E1/R1, mÀ

 

 

2.1.4. E2=5 V o’rnating. 2.1.3 – banddagi o’lchashlarni fotodiodli rejim uchun takrorlang. o’lchash natijalarini 8.2 – jadvalga o’xshab, 8.3 – jadvalga kiriting.

 

8.3 – jadval

 

Å1, V

 

UKIR, V

 

IKIR=E1/R1, mÀ

 

 

 

 

 

2.1.5. Optron chiqishidagi signalning ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlarini o’lchang.

 

8.8 – rasmda keltirilgan sxemani yig’ing, yorug’lik diodi zanjiriga impuls generatorini ulang. Genrator chiqishida amplitudasi 5V va chastotasi 1kGs bo’lgan impulsni o’rnating. R2 qarshilikka 1:10 kuchlanish bo’luvchisi orqali ostsilograf ulang. (Ostsilografning boshqa kanalidan generator chiqishidagi impuls amplitudasini o’lchash uchun foydalaning). E2=5 V o’rnating va chiqish toki ostsilogrammasidan  signalning ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlarini o’lchang.

E2=0 ni o’rnating va fotovoltaik rejim uchun vaqt o’lchovlarini takrorlang.

 

8.8-rasm

 

2.2. Tranzistorli optron xarakteristikalarini tadqiq etish.

8.9 – rasmda keltirilgan sxemani yig’ing, E2=5 V o’rnating. 

 

8.9-rasm

 

(Bu sxemada optron fotodiodi va tashqi tranzistor fototranzistorni imitatsiya qiladi).

E1 ni o’zgartirib borib, IKIR=E1/R1 va ICHIQ=IK deb olib,  tranzistorli optron uzatish xarakteristikasi ICHIQ=f(IKIR) ni o’lchang. O’lchash natijalarini 8.2, 8.3 jadvallarga o’xshash tarzda 8.4 – jadvalga kiriting.

8.4 – jadval

 

Å1, V

 

UKIR, V

 

IKIR=E1/R1, mÀ

 

 

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

 

3.1. Optron kirish xarakteristikasini quring va IKIR=10 mA qiymatiga mos keluvchi kirish kuchlanishi UKIR qiymatini aniqlang.

 

3.2. Diodli va fotovoltaik rejimlar uchun optron uzatish xarakteristikalarini quring va IKIR=10 mA qiymatida tok bo’yicha uzatish koeffitsientini KI  aniqlang.

 

3.3. Diodli optronda signal tarqalishining o’rtacha kechikish vaqtini hisoblab toping.

3.4. Tranzistorli optron uzatish xarakteristikasini quring va  IKIR=10 mA qiymatida tok bo’yicha uzatish koeffitsientini KI  aniqlang.

 

4. Hisobot mazmuni.

 

1) tadqiq etilayotgan optron chegaraviy qiymatlari va printsipial sxemasi;

2) o’lchash sxemalari;

3) o’lchangan bog’liqliklar jadvallari va grafiklari;

4) hisoblab topilgan parametrlar;

5) tok va kuchlanish ostsilogrammalari.

 

5. Nazorat savollari.

 

1. Ichki fotoeffekt deb qanday hodisaga aytiladi ?

2. Diod fototoki hosil bo’lish jarayonini tushuntirib bering. Bu jarayonni qaysi parametr izohlab beradi ?

3. Nima sababli fototranzistor sezgirligi fotodiod sezgirligidan yuqori?

4. Fotodiod inertsionligi sababi nima ?

5. Fototranzistor inertsionligiga sabab nimada ?

6. Yorug’lik diodi ishlash printsipini tushuntirib bering.

7. Nima uchun optronlar elektr zanjirlarni ajratishda qo’llaniladi ?

 

9 - laboratoriya  ishi

 

BT asosida yaratilgan kuchaytirgich bosqichini tadqiq etish

 

Ishning maqsadi: Umumiy emitter sxemasida ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan sodda kuchaytirgich bosqichi parametrlarini o’lchash.

 

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko’rish: 

 

Ishda 9.1- rasmda ko’rsatilgan, umumiy emitter sxemada ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan sodda kuchaytirgich bosqichi parametrlari o’lchanadi.

 

 

9.1-rasm

 

Tranzistor aktiv rejimda ishlaydi. RB va RK  rezistorlar o’zgarmas tok bo’yicha ish rejimini ta'minlaydilar. Bu vaqtda RB  yordamida baza tokining o’zgarmas tashkil etuvchisi o’rantiladi.

 

,                      (9.1)

 

demak, kollektor toki ham

 

,             (9.2)

 

RK rezistor kollektor toki o’zgaruvchan tashkil etuvchisini kuchlanish manbai orqali qisqa tutashuvdan himoya qiladi. RK>>RYU bo’lishi tavsiya etiladi. Bir vaqtning o’zida RK kattaligi kollektordagi kuchlanish o’zgarmas tashkil etuvchisiga ta'sir ko’rsatadi, chunki

 

.                         (9.3)

 

Berilgan EK va RK  qiymatlarida o’zgarmas tok bo’yicha tranzistor ishchi nuqtasi ikkita parametr bilan emas, balki bitta parametr IB (0) yoki IK (0) yoki UKE (0) orqali beriladi. O’lchashda UKE(0) dan foydalangan qulay.

         Signal manbai UG va yuklama o’zgarmas tok rejimida  tranzistorga ta'sir ko’rsatmasligi uchun, UBE(0)  ishchi diapazonda kichik qarshiliklarga ega bo’lgan bo’luvchi kondensatorlar  CB va CK ulanishi kerak.

Kuchaytirgich bosqichi asosiy parametrlarini hisoblash uchun quyidagi formulalardan foydalanish mumkin:

 

 ;                                 (9.4)

 

Bu erda  ;  .

 

Emitter zanjirida manfiy teskari aloqa yuzaga keltiruvchi RE rezistor mavjud bo’lganda

 

;                              (9.5)

 

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

 

2.1. O’zgarmas tok bo’yicha tranzistor rejimini o’rnatish.  

 

2.1.1. 9.2 – rasmda keltirilgan sxemani yig’ing (bu 9.1 – rasmda keltirilgan kuchaytirgich bosqichi sxemasining tranzistor ishchi nuqtasini aniqlovchi qismi).

 

 

 

 

 

9.2-rasm

 

E2 =10V

RK =3,3k

RB =10-56k   o’rnating.

 

O’zgarmas ,  kuchlanishlarni o’lchash uchun voltmetrlarni ulang.

2.1.2. E1 kattalikni o’zgartirib borib,   (*) bo’lgan hol uchun tranzistort ishchi nuqtasini tanlang.

 

  kuchlanishni o’lchang va o’zgarmas tashkil etuvchilarini aniqlang.

 

Baza toki

                                      (9.6)

kollektor toki                                    

(9.7)

 

O’lchash va hisob natijalarini 9.1 – jadvalga kiriting.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

(*)  Real sxemalarda  E1=E2 qilib hamda mos RB  kattaliklari tanlanadi va baza tokini statik uzatish koeffitsienti 

 (9.8)

 

2.1.3.  2.1.2- banddagi o’lchash va hisoblarni boshqa  ikkita ishchi nuqta uchun takrorlang   (= 0,25E2 va   = 0,75E2).

 9.1 - jadval

 

UÊE(0), V

2,5

5

7,5

Formula

Å1

 

 

 

 

UBE(0), V

 

 

 

 

IB(0), mÀ

 

 

 

3.6

IÊ(0), mÀ

 

 

 

3.7

β

 

 

 

3.8

 

2.2. Kuchaytirgich bosqichi asosiy parametrlarini o’lchash.

 

2.2.1. 9.3 – rasmda keltirilgan sxemani yig’ing (oldingi bandda yig’ilgan sxemani to’ldiring).

 

 

9.3-rasm

 

2.2.2. UKE(0) = 0,5E2 ishchi nuqtani o’rnating (2.1.2 – bandga qarang).

 

2.2.3. Voltmetrlarni o’zgaruvchan kuchlanishlarni o’lchash rejimiga o’tkazing.

Sxema kirishi va chiqishiga ostsilograf ulang. Signal generatoridan  f=1000Gs chastota va Ugm amplitudaga ega bo’lgan shunday sinusoidal kuchlanish  beringki, sxemaning chiqishida amplitudasi UCHIQ.m=UKEm=1–2 V ga teng bo’lgan o’zgaruvchan kuchlanish hosil bo’lsin.

Ostsilograf yordamida signal buzilishlari yo’qligiga ishonch hosil qiling. Kuchaytirgich kaskadi chiqishidagi kuchlanish fazasi kirishga nisbatan inverslanayotganligiga ishonch hosil qiling. Kirishdagi o’zgaruvchan kuchlanish UKIR.m.=UBEm, chiqishdagi o’zgaruvchan kuchlanish UCHIQ.m.=UKKEm va UGm (voltmetrni qayta ulab) generator chiqishidagi UGm kuchlanish  amplitudalarini o’lchang.

 

O’lchash natijalarini 9.2 – jadvalga kiriting.

 

2.2.4. O’zgaruvchan tashkil etuvchilarning amplitudalarini hisoblang.

 

Kirish toki

,                        (9.9)

va chiqish toki

,                                (9.10)

Hamda kollektor toki o’zgaruvchan tashkil etuvchisi

.                                        (9.11)

O’lchashlar asosida kuchaytirish koeffitsientlari  qiymatlarini hisoblang.

Kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsienti

,                                          (9.12)

tok bo’yicha kuchaytirish koeffitsienti

,                                       (9.13)

kirish qarshiligi

,                                     (9.14)

va baza tokining uzatish differentsial koeffitsienti

.                                              (9.15)

 

Natijalarni 9.2 – jadvalga kiriting.

 

2.2.5. O’lchangan baza tokining uzatish differentsial koeffitsienti  uchun kuchlanish bo’yicha nazariy kuchaytirish koeffitsienti (9.2) va kirish qarshiligi (9.1) qiymatlarini hisoblang va 9.2 – jadvalga kiriting

( r’B = 100 Om deb oling).

9.2 – jadval

 

UÊE(0), V

0,25 Å2

0,5 Å2

0,75 Å2

Formula

UGm

 

 

 

 

UKIR..m

 

 

 

 

UCHIQ..m

 

 

 

 

IKIR..m

 

 

 

9.9

ICHIQ..m

 

 

 

9.10

IÊ.m

 

 

 

9.11

ÊI

 

 

 

9.13

h21E

 

 

 

9.15

RKIR, kÎì

 

 

 

o’lchangan  9.14

 

 

 

hisoblangan 9.4

ÊU

 

 

 

o’lchangan  9.12

 

 

 

hisoblangan 9.2

 

2.2.6.   2.2.2-2.2.5 bandlarda bajarilgan o’lchash va hisoblarni boshqa ikkita ishchi nuqta (UKE(0) =0,25E2 va UKE(0)=0,75E2) uchun takrorlang.

 

2.2.7.     Uch nuqta yordamida bog’liqlik grafiklarini quring

2.2.8.      

                    va          

 

Nazariy va tajribada o’lchangan

 

                             

                           

                                                     

bog’liqliklarni quring

 

UKE(0) kuchlanishga mos keluvchi IK(0) qiymatni 9.1 – jadvaldan oling.

 

2.3. Kuchaytirgich  bosoichi ishiga tashqi yuklama ta'sirini tahlil qilish.

9.2 va 9.4 formulalardan foydalanib RYU=0,1; 1; 3,3; 4,7; 10 kOm qiymatlar uchun   bog’liqlikni quring.

 

 

3. Hisobot mazmuni:

 

1) o’lchash sxemalari;

         2) olingan bog’liqliklar jadvallari va grafiklari;

         3) o’lchash va hisoblash natijalarining tahlili.

 

4. Nazorat savollari.

 

1. BTli  sodda kuchaytirgich bosqichi ishlash printsipini tushuntiring.

2. BTli sodda kuchaytirgich bosqichi ishchi nuqtasini qaysi parametrlar belgilaydi?

3. Kuchaytirgich differentsial parametrlarini keltiring. Bu parametrlar tajribada qanday o’lchanadi ?

4. Past chastotalarda sodda kuchaytirigich bosqichi kirish va chiqish qarshiliklari sxemaning qaysi parametrlariga bog’liq ?

5. BTli  sodda kuchaytirgich bosqichining tok, kuchlanish va quvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsientlari nimalarga bog’liq ?

6. Nima sababli  BTli  sodda kuchaytirgich bosqichi sxemasida emitter zanjiriga RE rezistor ulanadi ?

 

 

ILOVA

tadqiq etiladigan elektron asboblar haqidagi ma'lumotlar

 

I1. To’g’rilovchi, impulsli va yuqori chastota diodlar

Diod turi

Tuzilishi

Ito’g’ cheg, mÀ

Utesk cheg, V

fmax, kGs

t tikë., mks

D2 Å

Ge, nuqtaviy

16

50

 

3

D2 Æ

Ge, nuqtaviy

8

150

 

3

D7 Ã

Ge, qotishmali

300

200

2,4

 

D7 Æ

Ge, qotishmali

300

400

2,4

 

D9 Å

Ge, nuqtaviy

20

30

 

3

D104

Si, mikroqotishmali

30

100

150

0,5

D226

Si, qotishmali

300

200

1,0

 

KD503  A

Si, planar -epitaksial

20

30

 

0,01

D312

Ge, diffuzion

50

75

 

0,7

 

I2. Stabilitronlar va stabistorlar

Diod turi

Tuzilishi

Usò, Â

Ist min, mÀ

Ist max, mÀ

rD, Îm

D814 Á

Si, qotishmali

8...9,5

3

36

10

D814 D

Si, qotishmali

11,5...14,0

3

24

18

ÊÑ156 Ò

Si, diffuzion - qotishmali

5,6

1

22,4

100

D219 C

Si, mikroqotishmali stabistor

0,57

1

50

 

KC113 A

Si, diffuzion - qotishmali stabistor

1,17...1,8

1

100

80

 

I3. Bipolyar tranzistorlar

Tranz. turi

Tuzilishi

h21E

fh21E(fT), ÌGs

Ik.cheg, mÀ

Uk.cheg, V

Ðk.cheg, mVt

tê, mks

Ñê

(10V), pF

ÌÏ37Á

n-ð-n, Ge, qotishmali

20-50

1,0

20

15

150

 

40

ÌÏ39Á

ð-n-ð, Ge, qotishmali

20-50

0,5   1,5

20

20

150

 

40

ÊÒ315Á

n-ð-n, Si, planar -epitaksial

50-350

(250)

100

20

150

0,5

7

ÊÒ361Á

ð-n-ð, Si, planar -epitaksial

50-350

(250)

50

20

150

0,5

9

 

(TP 2) MP 37,  MP 39                                (TP 27)  KT 315,  KT 361                         

 

I4. Maydoniy tranzistorlar

Tranz. turi

Tuzilishi

Is.cheg

(Is bosh.)

Usi

cheg,

V

Ðscheg, mVt

Ñzi, pF

Ñzs, pF

Ñsi, pF

rê,

 Îm

Uberk, V

ÊÏ103È

n-ð o’tishli

ð- kanalli

(0,8-1,8)

12

21

20

8

-

30

0,8-3

ÊÏ103Å

n-ð o’tishli

ð- kanalli

(0,4-1,5)

10

7

20

8

-

50

0,4-1,5

ÊÏ103Ì

n-ð o’tishli

ð- kanalli

(5-7,5)

10

120

20

8

-

60

3-5

ÊÏ301Á

ð- MDYa, kanali

indutsiyalangan

15

20

200

3,5

1

3,5

100

-4

ÊÏ305Ä

n- MDYa, kanali qurilgan

15

15

150

5

0,8

5

80

-6

 

 

    (TR 67) KP 103                               (TR 69) KP 305                (TR 71) KP 301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K176LP1  KMDYa tuzilishli universal mantiqiy element (mos keluvchi  kommutatsiyada uchta EMAS elementi, katta tarmoqlanish koeffitsientiga ega bo’lgan EMAS elementi, 3HAM-EMAS elementi, 3YoKI-EMAS elementi va triggerli yacheyka sifatida qo’llanilishi mumkin).

 

 

 

Asosiy elektr parametrlari

- kuchlanish manbai Um=9V+5%,

- mantiqiy signal sathlari U0CHIQ £  0,3V; U1CHIQ ³ 8,2V;

- iste'mol qilinayotgan tok: 0,3 mA dan katta emas;

- signal tarqalishining o’rtacha kechikish vaqti £ 200 ns

- ishlash qobiliyati manba kuchlanishi 5Vgacha pasayguncha saqlanadi.

- kirish signallarining ruxsat etilgan diapazoni (0dan Um gacha).

 

ADABIYOTLAR

 

1. A.G. Morozov. Elektrotexnika, elektronika i impulsnaya texnika. – M.: Vo'sshaya shkola, 1987.

 

2. A.G, Aleksenko, I.I. Shagurin. Mikrosxemotexnika. – M.: Radio i svyaz, 1990.

 

3. D.V. Igumnov, G.V. Korolev, I.S. Gromov. Osnovo' mikroelektroniki. – M.: Vo'sshaya shkola, 1991.

 

4. Yu.F. Opadchiy, O.P. Gludkin, A.I. Gurov. Analogovaya i tsifrovaya elektronika. – M.: Goryachaya liniya – Telekom, 2003.

 

5. Stepanenko I.P. Osnovo' mikroelektroniki: Uchebnoe posobie dlya vuzov. – 2-e izd., pererab. i dop.- M.: Laboratoriya Bazovo'x Znaniy, 2001.

 

6. Yu.L. Bobrovskiy, S.A. Kornilov, I.A. Kratirov i dr.; Pod red. prof. N.F. Fedorova. Elektronno'e, kvantovo'e priboro' i mikroelektronika: Uchebnoe posobie dlya vuzov.- M.: Radio i svyaz, 2002.

 

7. Osnovo' elektroniki: Uchebnoe posobie G' X.K. Aripov, A.M. Abdullaev, N.B. Alimova; – Tashkent: IPTD im. Chulpana, 2007. – 136 s.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDARIJA

 

1.

O’lchash praktikumi...........................................................................

3

2.

YarimO’tkazgichli germaniy va kremniy diodlari parametrlari va xarakteristikalarini tadqiq etish..........................................................

 

7

3.

Stabilitron xaratkeristikasi va parametrlarini tadqiq etish......................................................................................................

 

12

4.

UB ulanish sxemasidagi BTni statik VAXlarini tadqiq etish………..

15

5.

UE ulanish sxemasidagi BTni statik VAXlarini tadqiq etish………..

19

6.

MT statik xarakteristikalarini  tadqiq etish.........................................

24

7.

MDYa tranzistorlarning statik xarakteristikalarini  tadqiq etish....................................................................................................

 

30

8.

Optronni tadqiq etish.........................................................................

33

9.

BT asosida yaratilgan kuchaytirgich bosqichini tadqiq etish............

39

 

Ilova...................................................................................................

46

 

Adabiyotlar …………………………………………………………

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O’quv nashri

2008-2009 o’quv yili

 

 

Xayrulla Kabilovich Aripov

Nodira Batirdjanovna Alimova

Xabibulla Xamidovich Bustanov

Jamila Mirxoshimovna Mirxabibova

Muxabbat Raxmatovna Alimova

 

 

 

ELEKTRONIKA

 

 

 

                 5522200 “Telekommunikatsiya”

                 5522100 “Televidenie, radioaloqa va radioeshittirish”

                 5522000 “Radiotexnika”

                 yo’nalishlarida ta'lim olayotgan bakalavrlar uchun

 

 

laboratoriya ishlari  uchun

uslubiy ko’rsatmalar

 

 

Nashrga ruxsat berildi 2008 y. 12.09

Ofset qog’ozi. Buyurtma ¹ 125.  Bosma.

Tiraj 150 nusxa

 

 

 

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

(TATU Ilmiy – uslubiy kengashining

2008 yil 22 maydagi  ¹  9  - sonli bayonnomasi)

tomonidan nashrga tavsiya etilgan

 

 

Ma'sul muxarrir:  X.K. Aripov

 

Musaxxix: X.X. Bustanov